Gå til indhold

OK24 resultat: Uddannelseslæger og uklassificerede stillinger i staten

Se her, hvad resultatet af overenskomstforhandlingerne betyder for dine løn- og arbejdsvilkår, når du er ansat i staten som uddannelseslæge eller i en ikke-klassificeret stilling.

Få overblik over OK24-resultaterne herunder. Du kan få mere at vide ved at deltage på et af de kommende medlemsmøder. Her vil repræsentanter fra Yngre Lægers forhandlingsdelegation folde overenskomstresultatet ud og besvare spørgsmål. 

Se datoer og tilmeld dig OK24 medlemsmøder her 

Løn

Uddannelseslæger og uklassificerede stillinger i staten

Generelle lønstigninger og reguleringsprocent
Den samlede økonomiske ramme for den to-årige periode bliver på 8,8%. Den omfatter bl.a. generelle lønstigninger, øvrige forbedringer og reguleringsordning. 

Fra 1. oktober 2025 baseres reguleringsordningen på det standardberegnede lønindeks, som vurderes at være mere retvisende end det implicitte lønindeks, som man hidtil har brugt. Det er forventningen, at en mere retvisende opgørelse af den private lønudvikling vil føre til en højere gennemsnitlig lønudvikling på det offentlige område fremover.

Lønstigningerne omfatter alle de løndele, der bliver reguleret, herunder din grundløn og dine tillæg (både centralt og lokalt aftalte) 

Din løn stiger med følgende: 

  • 5,89 procent fra 1. april 2024
  • 1,27 procent fra 1. oktober 2025
  • 0,20 procent fra 1. november 2025

Fra 1. april 2025 får læger i hoveduddannelsesforløb i staten følgende tillæg:

  • Læger, der ansættes i staten som led i hoveduddannelsesforløbet, får et pensionsgivende tillæg på 41.500 kr. årligt.
  • Læger, der ansættes i staten som led i hoveduddannelsesforløbet og har gennemført 2,5 år i hoveduddannelsesforløb, får et pensionsgivende tillæg på 67.900 kr. årligt.

Hvis, du allerede er ansat som hoveduddannelseslæge i staten og får tillæg for at være i en hoveduddannelsesstilling, vil dette blive modregnet i det nye tillæg. 

Den særlige feriegodtgørelse forhøjes med 0,52 pct. til 2,02 pct. pr. 1. april 2024. 

Forhøjelsen stammer fra den kompensation, som alle får for afskaffelsen af Store Bededag. 

Fra 1. april 2024 indføres ‘klinisk adjunkt’ som ny stillingskategori i staten. 

Du kan blive ansat som klinisk adjunkt, hvis du er i gang med et hoveduddannelsesforløb til speciallæge og har videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Ansættelsen som klinisk adjunkt er tidsbegrænset og udløber senest 3 måneder efter, at hoveduddannelsesforløbet er afsluttet eller på anden vis afbrudt.

Som klinisk adjunkt får du et årligt honorar på 48.106,68 kr. i nutidskorner (1. okt. 2023) for op til 30 timers konfrontationstimer og 80 timers forskning.

Det er muligt lokalt at forhandle tillæg til lønnen. 

Fra 1. april 2024 ændres stillingen klinisk lektor, så den fremover indeholder både undervisnings- og forskningsopgaver.

Som klinisk lektor får du et årligt honorar på 110.355 i nutidskroner (1. okt. 2023) for 60 timers konfrontationstimer og op til 200 timers forskning og andre opgaver.

Det er muligt lokalt at forhandle tillæg til lønnen.

Fra den 1.april 2025 vil du som ph.d.-stipendiat have mulighed for at få forlænget din ansættelsesperiode, hvis helt ekstraordinære og individuelle forhold har forsinket dit ph.d.-projekt.

Det er en betingelse, at det ikke har været muligt for dig at forudse disse forhold, og at du ikke selv kan gøre for forsinkelsen. Der vil være tale om en helt konkret vurdering af situationen.

Pension

Uddannelseslæger og uklassificerede stillinger i staten

Dit pensionsbidrag bliver forhøjet med 0,97 procent pr. 1. april 2025.

Det betyder, at pr. 1. april 2025 stiger dit pensionsbidrag fra 17,10 til 18,07 procent. 

Som noget nyt får du fra 1. april 2025 frit valg på den del af dit pensionsbidrag, der overstiger 15 procent. 

Det betyder, at du kan vælge: 

  • forsat at få det hele indbetalt som pension 
  • at få pengene helt eller delvist udbetalt som løn 
  • indbetale pengene helt eller delvist på en opsparingskonto i Lægernes Pension. Pengene i opsparingsordningen kan udbetales, når du ønsker det – fx hvis du vil finansiere pauser i dit arbejdsliv, sporskifte, selvvalgt efteruddannelse eller andre formål. Fx hvis du aftaler orlov uden løn i kortere eller længere perioder med din arbejdsgiver, og du ønsker at finansiere orloven med midler fra opsparingskontoen. 

Du foretager dit valg for et år ad gangen. 

Opsparing af frihed

Uddannelseslæger og uklassificerede stillinger i staten

Ny mulighed for opsparing af frihed til senere afvikling
Du får mulighed for - inden for visse rammer - at vælge at opspare: 

  • den 6. ferieuge (hvis du ikke ønsker at afholde den)
  • afspadseringstimer (af overarbejde) 

Formålet med frihedsopsparingen er at give dig øget fleksibilitet og større medindflydelse på, hvornår du ønsker at holde fri.  

Du kan til hver en tid maksimalt have opsparet 15 dages frihed, heraf må maks 8 dage komme fra afspadsering. 

Du kan til hver en tid maksimalt have opsparet 15 dage, heraf må 8 dage komme fra afspadsering. 

Barsel

Uddannelseslæger og uklassificerede stillinger i staten

Lønret til far eller medmor under forældreorlov
Som far eller medmor udvides din lønret med 3 uger - det betyder, at du fremover har 10 ugers øremærket orlov med løn. 

Dermed er du sikret lønret til hele den del af orloven, som er øremærket til far/medmor. 

Udvidelsen omfatter også mandlige adoptanter.

Samtidig øremærkes de 4 ugers forældreorlov med løn til den ene af adoptanterne nu til den kvindelige adoptant - på den måde bliver lønretten til henholdsvis biologiske forældre og adoptanter ens under forældreorloven. 

Gælder for børn født eller modtaget den 1. april 2024 eller senere.  

Lønret til flerlingeforældre 
Som flerlingeforælder (dvs. to eller flere børn ved samme fødsel) forbedres din lønret med 13 uger – og det gælder for begge forældre, der får 13 uger hver. 

Det samme gælder, hvis du er flerlingeadoptant, når børnene ved modtagelsen er under 1 år.

For trillingeforældre eller forældre med mere end tre børn gælder lønretten, når mindst et af børnene er født eller modtaget den 1. april 2024 eller senere. For tvillingeforældre gælder lønretten, når børnene er født 1. maj 2024 eller senere.

Forskellen skyldes, at tvillingeforældre først får fraværsretten med en ændring af barselsloven med virkning fra 1. maj, og de kan derfor ikke få lønretten, før de har fraværsretten.

Lønret til soloforældre
Som soloforælder (dvs. hvor barnet kun har én forælder på tidspunktet for fødslen) forøges din lønret med 10 uger. 

Det samme gælder, hvis du er adoptant, når barnet kun har én forælder ved modtagelsen.

Gælder for børn født eller modtaget den 1. april 2024 eller senere.  

Hvis en forælder dør efter barnets fødsel
Hvis den anden forælder til dit barn dør efter barnets fødsel, har du som efterlevende forælder ret til 10 ugers orlov med løn. 

Denne ret reduceres dog med det antal ugers orlov efter den 10. uge efter fødslen, som den afdøde forælder har afholdt med dagpengeret. 

Gælder fra den 1. april 2024.   

Sikring af ferieoptjening under forlængelse af orlov
Det bliver sikret, at du – som før ændringen af barselsreglerne – fortsat optjener ferie under forlængelse af din orlov. 

Gælder fra 1. april 2024.