Femårsreglen for kommende afdelings- og overlæger

Når du søger en afdelings- eller overlægestilling, er det vigtigt, at du søger hjælp inden, du siger ja til stillingen. Bliv klogere på femårsreglen her.

Danske Regioner besluttede i 2016 en række tiltag med det formål at reducere stigningen i antal speciallæger og reducere antallet af overlæger sammenlignet med antal afdelingslæger.

Reglerne trådte i kraft 1. januar 2017, og bestyrelsen i Danske Regioner besluttede i 2021 at videreføre tiltagene - herunder femårsreglen.

Yngre Læger mener

Yngre Læger er imod femårsreglen for ansættelse som overlæge og kæmper for at få reglen ophævet ved politisk pres.

Men så længe reglen eksisterer, at det vigtigt, at du får hjælp til ansættelsen som afdelings- eller overlæge, inden du siger ja til en stilling. 

Hvad betyder femårsreglen?

Femårsreglen betyder, at man som udgangspunkt skal have haft ansættelse som speciallæge i minimum fem år efter speciallægeanerkendelse for at være kvalificeret til en overlægestilling.

Regionen kan dispensere fra reglen om fem års anciennitet som speciallæge, men en dispensation skal gives på koncern-niveau, og der skal løbende ske en indrapportering til Danske Regioner om antallet af dispensationer i de enkelte regioner.

Regionerne skal også vurdere, om en ledig stilling skal genbesættes af en speciallæge, og om stillingen så skal slås op som en overlæge- eller afdelingslægestilling. Danske Regioner har i den forbindelse udarbejdet en vejledning.

Antallet af speciallægestillinger på universitetshospitalerne i København, Aarhus og Odense bliver fastfrosset for at sikre en bedre speciallægedækning i hele landet.

Hjælp til dig, som gerne vil søge en stilling som over- eller afdelingslæge

Inden du søger en stilling som afdelings- eller overlæge, skal du tale med din (fælles)tillidsrepræsentant om stillingen. De ved, hvordan forholdene er på afdelingen, og de kan også afklare med ledelsen, om stillingen har et indhold, så der er tale om en overlægestilling. Det er bl.a. denne afklaring, som er vigtig at få, inden du siger ja til en stilling. 

Selvom du endnu ikke har fem års anciennitet som speciallæge, så kan du sagtens søge en overlægestilling, hvis du mener, du har kvalifikationerne. Regionen skal ansætte den bedst kvalificerede til stillingen uanset anciennitet.

Vær opmærksom på, at regionen kan give dispensation til at ansætte en overlæge, hvis vedkommende ikke har fem års anciennitet som speciallæge.

Sig ikke ja til ansættelse som overlæge eller afdelingslæge, før du har aftalt vilkårene. Hvis ledelsen siger, at de vil søge dispensation, så afvent svaret på ansøgningen om dispensation.

Husk også, at der skal forhandles individuelt tillæg for dine særlige funktioner og kvalifikationer som afdelingslæge og sig ikke ja til stillingen, før du har fået afklaret disse vilkår. Tal med din (fælles)tillidsrepræsentant. Det er fællestillidsrepræsentanten, der skal indgå aftalen om løntillæg, men du kan selv være med til at forhandle lønnen.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på muligheden for at forhandle løn nu, hvor stillingen som afdelingslæge i stigende omfang kan blive en slutstilling. Det er derfor også vigtigt at sikre fortsat udvikling i stillingen både fagligt og lønmæssigt.

Yngre Lægers Gå-hjem-møde om løn til speciallæger

Hvad mener Yngre Læger om femårsreglen?

Yngre Læger mener ikke, at femårsreglen for ansættelse som overlæge tager afsæt i virkeligheden.
At være overlæge handler langt fra kun om anciennitet, men i højere grad om hvorvidt man er en god leder og om man er i stand til at påtage sig et større ansvar i afdelingen. Det tager reglen ikke højde for, og skal afskaffes mener Yngre Læger. Reglen betyder kort fortalt, at man ikke kan ansættes som overlæge med mindre, man har været speciallæge i fem år.

Det må være kvalifikationerne hos den enkelte læge, der er afgørende, når man skal besætte overlægestillinger og ikke et ensidigt fokus på anciennitet. Yngre Læger kæmper fortsat for at få reglen ophævet ved vedvarende politisk pres.

Kontakt Yngre Lægers rådgivere

Vi hører gerne fra dig, hvis du bliver tilbudt en ansættelse som afdelingslæge og er i tvivl, om der er tale om en stilling med ledelsesansvar. Eller hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med reglerne.

Ring til os på 35 44 85 00

Yngre Lægers rådgivning er åben:

Mandag-torsdag fra kl. 9-16

Fredag fra kl. 9-15

Rådgivningen er gratis for alle medlemmer.