Gå til indhold

Forretningsorden for repræsentantskabsmøder i Yngre Læger

Her kan du læse om forretningsorden for repræsentantskabsmøder i Yngre Læger.

§ 1. Forretningsorden

Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed og vedtager sin egen forretningsorden.

§ 2. Mødeledelse

Formanden åbner mødet og leder valg af dirigent. Som dirigent kan vælges ethvert medlem af Yngre Læger og Lægeforeningen samt foreningens juridiske konsulent eller efter omstændighederne et andet ikke-medlem af Lægeforeningen, der kan antages at have almindeligt kendskab til juridiske anliggender.

Dirigenten konstaterer mødets lovlighed og beslutningsdygtighed, herunder repræsentanternes (suppleanternes) fremmøde.

Dirigenten leder repræsentantskabets forhandlinger og påser overholdelse af lovene, forretningsordenen samt god forhandlingsskik. Dirigenten kan herunder påtale overtrædelser samt fratage en taler ordet, hvis påtalen ikke efterkommes.

§ 3. Dagsorden

Samtidig med indkaldelsen til repræsentantskabsmøde udsendes en dagsorden.

Så snart tidspunktet for et repræsentantskabsmøde er fastsat, underrettes repræsentantskabets medlemmer herom. Indkaldelse til repræsentantskabsmødet udsendes senest 6 uger inden mødet med angivelse af, at forslag, som ønskes optaget på dagsordenen, skal sendes til bestyrelsen inden en given frist, som tidligst kan fastsættes til 4 uger inden repræsentantskabsmødet afholdes. Indkomne forslag fremsat af repræsentanter medtages på dagsordenen, dersom de er bestyrelsen i hænde inden fristens udløb. I modsat fald medtages forslaget på dagsordenen for det næste repræsentantskabsmøde.

På dagsordenen skal desuden optages sager, der, af et Yngre Lægeråd, forlanges behandlet.
Om sager, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan beslutning kun træffes, hvis ingen repræsentant gør indsigelse herimod.

Dagsordenen skal i øvrigt indeholde de punkter, der er fastsat i Yngre Lægers vedtægter § 8, stk. 3 og stk. 4.

Inden realitetsbehandling giver dirigenten repræsentanterne mulighed for at ytre sig om sagernes rækkefølge i henhold til dagsordenen.

Forslag om ændringer heri kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed. Ligeledes kan et tidligere afsluttet dagsordenspunkt genoptages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

§ 4. Mødetid

Den daglige mødetid skal være som angivet i indkaldelsen, medmindre den ændres med repræsentantskabets samtykke.

§ 5. Taletid

Formandsberetningen og formandens svar på kommentarer og spørgsmål hertil er ikke tidsbegrænset ud over den almindelige hensyntagen til muligheden for, at samtlige repræsentanter kan deltage i behandlingen.

Talere, der afgiver beretninger fra teams, forelægger betænkninger eller forslag, som fremgår af dagsordenen, må tale i 15 minutter ved forelæggelsen og i 2 minutter ved senere indlæg.

Øvrige taleres første indlæg må ikke overskride 5 minutter, og senere indlæg i debatten må ikke overskride 2 minutter. Efter en debats afslutning gives indlederen eller forslagsstilleren 5 minutter til svar og afrunding af debatten.

Der kan ikke herunder indføres nye momenter i debatten.

Dirigenten kan - med repræsentantskabets billigelse - tillade overskridelse af eller foretage begrænsning i de således fastsatte taletider. Særlig begrænsning i taletiden har virkning fra det tidspunkt, hvor beslutningen om at begrænse taletiden er truffet.

§ 6. Talernes rækkefølge

Dirigenten giver talerne ordet i den rækkefølge, hvori de indtegner sig på talerlisten. Talerlisten kan dog fraviges af dirigenten, når han måtte finde det påkrævet.

Repræsentantskabet kan når som helst på forslag af dirigenten - eller en mødedeltager - vedtage, at talerlisten afsluttes. Efter at beslutning herom er truffet, og før listen afsluttes, skal listen over indtegnede talere oplæses, og mødedeltagerne have lejlighed til at indtegne sig på listen.

Efter at talerlisten er afsluttet, kan intet nyt forslag stilles eller tidligere fremsatte forslag trækkes tilbage.

Afslutning af talerlisten forhindrer ikke »bemærkning til forretningsordenen« eller »korrektion af åbenbar misforståelse«.

§ 7. Forslag

Forslag eller ændringsforslag til en sag på dagsordenen, der fremsættes under mødet, skal afleveres skriftligt til dirigenten ved indlæggets afslutning med angivelse af forslagsstillerens navn.

Forslaget eller ændringsforslaget skal have en form, der kan godkendes af dirigenten.
Et forslag eller ændringsforslag, som en gang er stillet, må ikke ændres uden dirigentens samtykke.

Når der på mødet fremsættes ændringsforslag til et forslag, kan dirigenten bestemme, at der ikke må stilles andre ændringsforslag, før det første ændringsforslag er færdigbehandlet til afstemning. En mødedeltager vil dog kunne bekendtgøre, at andet ændringsforslag vil blive fremsat.

Hvis et ændringsforslag forkastes, kan der stilles nye ændringsforslag til hovedforslaget. Hvis ændringsforslaget vedtages, skal ændringsforslaget eller det ændrede forslag indtage hovedforslagets plads og skal være det forslag, til hvilket nyt ændringsforslag stilles.

§ 8. Udsættelse af møde, overgang til næste punkt på dagsordenen m.m.

Hvis det foreslås, at mødet udsættes, at behandlingen af et forslag udsættes, at repræsentantskabet går over til næste punkt på dagsordenen, eller at der foretages afstemning, skal sådant forslag straks af dirigenten forelægges repræsentantskabet til afstemning.

Beslutning om udsættelse mv. skal motiveres af forslagsstilleren, og eventuelle indvendinger heroverfor kan kun fremsættes, hvis dirigenten skønner det nødvendigt. Dirigenten har dog altid ret til at afslå at forelægge repræsentantskabet forslag om overgang til næste punkt eller om afstemning.

Hvis forslaget om afstemning forelægges, skal stilleren af forslaget eller ændringsforslaget have ret til at give det i forretningsordenens § 5 omhandlede svar.

Et forslag om, at mødet udsættes, om overgang til næste punkt eller om afstemning må ikke fremsættes før 1/4 time efter færdigbehandlingen af et tidligere tilsvarende forslag, medmindre dirigenten tillader dette, fordi omstændighederne skønnes væsentligt ændret.

§ 9. Beslutningsprocedure

Repræsentantskabet kan:

  1. træffe endelig beslutning om et indbragt forslag.
  2. henvise dette til udvalgsbehandling
  3. henvise dette til urafstemning, se Yngre Lægers vedtægter § 8, stk. 9, og § 12, stk. 2, 3 og 4. 

§ 10. Urafstemning

Repræsentantskabet kan henvise en sag (vedrørende overenskomstforhandlinger om løn og ansættelsesvilkår, se Yngre Lægers vedtægter § 12) til skriftlig afstemning (urafstemning) blandt foreningens medlemmer. Dette kan kræves af en tredjedel af repræsentanterne ved afslutningen af forhandlingen om den pågældende sag, inden den sættes under afstemning.

For at en urafstemning skal have gyldighed, skal mere end to tredjedele af de stemmeberettigede have afgivet deres stemme. Ved ugyldig urafstemning tilbagevises sagen til afgørelse i repræsentantskabet.

Resultatet af overenskomstforhandlingerne vedr. løn og ansættelsesvilkår for underordnede hospitalslæger udsendes til samtlige medlemmer til urafstemning. Dog kan 3/4 af repræsentantskabet beslutte, at resultatet ikke sendes til urafstemning.

Såfremt mindre end halvdelen af de stemmeberettigede har afgivet deres stemme, mister urafstemningen sin gyldighed. I øvrigt henvises til Yngre Lægers vedtægter § 8, stk. 9, og § 12, stk. 2, 3 og 4.

§ 11. Afstemninger

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst to tredjedele af de stemmeberettigede er til stede, jf. Yngre Lægers vedtægter § 8, stk. 7.

Stemmeret har kun repræsentanter og suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter. Stemmeafgivelsen sker normalt ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt ved alle valg, hvor mere end én kandidat er opstillet, og i øvrigt når to repræsentanter kræver det.

Til stemmeberettigede repræsentanter udleveres et passende stort og holdbart kort påtrykt Yngre Læger. Kortet skal anvendes ved afstemninger. Ved ikke skriftlige afstemninger bruges kortet som stemmemarkør ved, at det holdes i den hånd, der bruges ved håndsoprækning.

Såfremt en stemmeberettiget repræsentant forlader mødet, afleveres kortet til dirigenten, der videregiver det til suppleanten.

Ved skriftlige afstemninger, og når dirigenten i øvrigt finder det nødvendigt, udpeger dirigenten to uvildige personer, der optæller de afgivne stemmer.

Til afgivne stemmer medregnes ikke blanke eller ugyldige stemmer. Såfremt intet andet er fastsat i Yngre Lægers vedtægter, afgøres sagerne ved simpel stemmeflerhed. Om ændring af vedtægter henvises til § 16 i Yngre Lægers vedtægter, hvoraf fremgår, at der til sådanne ændringer kræves to tredjedele af de afgivne stemmer.

Ved stemmelighed i andre sager end valg tæller formandens stemme dobbelt.
Efter forslag af dirigenten kan forsamlingen træffe enstemmig afgørelse i en sag, henholdsvis tage et punkt til efterretning eller godkende dette, alt uden formel afstemning.

§ 12. Valg

Hvis der kun opstilles en kandidat til hver post, skal denne kandidat af dirigenten erklæres for valgt.

Opstilles flere kandidater, end der er poster at besætte, sker valget ved skriftlig afstemning.
Hver stemmeafgivende opfører på den udleverede stemmeseddel navne på de kandidater, han/hun ønsker valgt. For at en stemmeseddel skal være gyldig, skal der på denne opføres et antal navne højst svarende til antallet af poster, der skal besættes.

Valg af formand og formand for Team Overenskomst afgøres ved absolut majoritet jf. Yngre Lægers vedtægter § 9, stk. 1, 4. afsnit.

Ved andre valg skal den eller de kandidater, der opnår det højeste stemmetal, anses for valgt. I tilfælde af stemmelighed om en herefter ikke besat post, afgøres valget om denne post ved bundet valg mellem de kandidater, hvis stemmetal er lige. Medfører dette bundne omvalg ligeledes stemmelighed, besættes posten ved lodtrækning.

§ 13. Referat og protokol

Af repræsentantskabsmødet tages referat, som offentliggøres på Læger.dk.

§ 14. Ændringer af forretningsordenen

Ændringer i forretningsordenen kan vedtages på ethvert repræsentantskabsmøde med almindelig stemmeflerhed, såfremt forretningsordenen er sat på dagsordenen. Det skal af ændringsforslaget fremgå, om dette træder i kraft umiddelbart eller senere.

Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 21. februar 1979 til umiddelbar ikrafttræden.

Revideret på repræsentantskabsmødet november 1987.
Revideret på repræsentantskabsmødet den 28. april 2011.