Gå til indhold

FTR: MED-systemet

Arbejdet i MED-udvalget vil give dig mulighed for som FTR for Yngre Læger at øve indflydelse på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele hospitalet.

MED-systemet, MED står for medindflydelse og medbestemmelse, er regionernes samarbejdsorganisation mellem ledelse og medarbejdere, og grundlaget for arbejdet findes i MED-håndbogen og de regionale rammeaftaler.

Der findes overordnet fire niveauer:

  • Det regionale niveau (RMU), hvor den regionale FTR repræsenterer læger og andre AC’ere. 
  • Hospitalsniveau, hvor du som hospitals-FTR repræsenterer læger og eventuelt andre AC’ere. 
  • Afdelingsniveau (LMU), hvor TR’eren repræsenterer deres faggrupper. 
  • Matrikelniveau eller centerniveau.

Din rolle som FTR

Du vil som udgangspunkt have en fast plads i hospitalets øverste MED-udvalg. Er I flere FTR’er, vil kun én sidde i udvalget. Spørg dit regionale sekretariat, hvem der i så fald sidder i MED.

Vær opmærksom på at det kaldes noget forskelligt i de forskellige regioner, fx HMU, VMU (R).

I dette forum repræsenterer du dine lægekollegaer og andre AC’ere ansat på hospitalet (dog ikke overlægerne, som hører hjemme på arbejdsgiversiden i denne sammenhæng). Måske er der også en anden repræsentant for Akademikerne, som du kan sparre med før, under og efter møderne.

Deltagelse i MED-udvalgsmøderne på hospitalsplan vil også være en af de vigtigste kilder til viden om, hvad der rører sig på hospitalet.

Møderne i hospitals-MED-udvalget fastsættes som regel for et år ad gangen. De foregår i normal arbejdstid og holdes som regel en gang om måneden. Møderne varer cirka to timer. 

Formanden er typisk hospitalsdirektøren eller en vicedirektør, mens næstformandsposten som regel besættes af en fra medarbejdersiden.

Muligheder for indflydelse

Arbejdet i MED-udvalget vil give dig mulighed for at øve indflydelse på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele hospitalet.

Eksempler på emner, du kan få indflydelse på i dette udvalg, er budgetter, trivselsmålinger, indførelse af ny teknologi, nybyggeri, lokal løndannelse, overordnede strategier/fokusområder.

Sådan gør du i forbindelse med MED-møder

Det er vigtigt, at du modtager dagsorden og bilag i god tid inden mødet, så du har mulighed for at forberede dig. Du bør som minimum modtage materialet en uge inden mødet. Hvis I som mødedeltagere gentagne gange modtager dagsordenen med bilag med for kort varsel, bør I tage det op i MED-udvalget, så I kan få fastlagt en rimelig tidsfrist for, hvornår materiale sendes ud.

Dagsordenen udfærdiges af formanden og næstformanden i udvalget. Hvis du har forslag til dagsordenspunkter, kan du fx sende dem til næstformanden, som typisk er fra arbejdstagersiden - det kan være sygeplejerskernes FTR eller en anden.

Du skal have tid til at forberede dig til møderne. Vær opmærksom på at dagsordenerne kan være omfattende og dermed tidskrævende at forberede.

Du skal sikre dig, at du kommer på den rette mailingliste, så du bliver indkaldt til møderne i hospitals-MED-udvalget og kontaktudvalget. Kontakt eventuelt direktionssekretariatet på hospitalet.

Du skal give din vagtplanlægger besked om datoerne, så der bliver plads i vagtplanen til deltagelse i møderne. Du har ret til at få fri til deltagelse i MED-udvalgsmøder.

Du skal i forbindelse med FTR-vilkårsforhandlingerne sikre dig tid til forberedelse af – ikke kun deltagelse i – hospitals-MED-udvalgsmøderne.

Du skal eventuelt deltage i kontaktudvalgsmøderne på hospitalet (forud for møderne i hospitals-MED-udvalget) eller deltage i formøder på B-siden (medarbejdersiden).

Du skal være opmærksom på, at du i MED-udvalget sidder på en akademikerplads, AC, og derfor ikke kun repræsenterer lægerne på hospitalet men i princippet alle akademikere på hospitalet.

Du bør derfor holde dig orienteret om deres synspunkter, ligesom de skal holdes orienteret om, hvad der sker i MED-udvalget. Dette gælder naturligvis især sager, der vedrører dem, fx besparelser i administrationen. En måde at holde dig opdateret på er ved at deltage i KTU på hospitalet.

Der vil som regel også være en eller måske to andre akademikere i hospitals-MED-udvalget (fx en fra DJØF og en fra Jordemoderforeningen).

Du bør sikre dig dit mandat til arbejdet i MED-systemet via jeres Yngre Lægerådsmøder samt via deltagelse i kontaktudvalgsmøderne, hvor tillidsrepræsentanter fra alle organisationer mødes jævnligt – typisk en gang om måneden – for blandt andet at drøfte dagsordenen for møderne i hospitals-MED-udvalg.

Du skal have orientering fra hospitals-MED-udvalget på som et fast dagsordenspunkt på Yngre Lægerådsmøderne på hospitalerne, så du løbende holder TR /AMIR orienteret om, hvad der drøftes. Samtidig er du ajour med Yngre Læger-TR´s holdning til aktuelle sager på hospitalet. På den måde får du et mandat forud for møderne i hospitals-MED-udvalget.

De regionale MED-udvalgsmøder

Forsøg at holde dig orienteret om, hvad der er på dagsordenen i det regionale MED-udvalg, da samme emne ofte drøftes på flere niveauer i MED-systemet. Du kan fx få en kopi af den regionale MED-dagsorden og -referat fra jeres KTU (Kontaktudvalgsmødet).

Det være en god idé også at sparre og koordinere med de andre Yngre Læger-FTR i regionen, da emnerne på MED-dagsordenerne ofte er de samme fra hospital til hospital. Dette sker først og fremmest på de regionale FTR-møder, men også den mere uformelle sparring, netværk og forberedelse er vigtige kilder til at holde dig godt orienteret.

Tjekliste - MED-udvalgsmøder
  • Er der noget, Yngre Lægerådet gerne vil have sat på dagsordenen? Undersøg fristen for, hvornår formand og næstformand i hospitals-MED skal have besked.
  • Sørg for at modtage MED-materialet i god tid inden mødet.
  • Læs materialet igennem med det samme, så du kan vurdere, om der er noget, du skal drøfte med andre inden mødet. Det er ikke hensigtsmæssigt først at opdage det lige inden mødet.
  • Drøft MED-sagerne på Yngre Lægerådsmøderne løbende, da det ikke altid vil være muligt at have dagsordenen til rådighed inden Yngre Lægerådsmødet.
  • Drøft MED-sagerne med de andre FTR’ere i regionen og med dit regionale forretningsudvalg.
  • Sørg for også at høre og orientere de øvrige akademikere på hospitalet, især hvis der ikke er andre AC-repræsentanter i HMU/VMU.

Husk at gemme materialet fra MED-møderne i din FTR-funktionspostkasse, så din efterfølger på posten har mulighed for at orientere sig om sager, der har været drøftet i MED-udvalget gennem længere tid.