Gå til indhold

FTR: Møder

Som FTR er der både møder på hospitalet og i regionen, som er centrale for dit arbejde. Her får du overblik over hvilke, og hvad din rolle i forbindelse med dem er.

Yngre Lægerådsmøder på hospitalet

Som FTR er du forpligtet til at holde møder med dine TR-kollegaer på hospitalet.

Det fremgår af § 5 i Yngre Lægers vedtægter, at der på hvert hospital er et Yngre Lægeråd, som har til formål at varetage Yngre Lægers lokale faglige, uddannelsesmæssige, arbejdsmiljømæssige og lønmæssige interesser.

Som FTR er du formand for dette råd, og du har ansvaret for, at der afholdes møder jævnligt i Yngre Lægerådet.

Nogle FTR oplever forskelle i opgaver og bemyndigelse fra region til region. Hvor dette er tilfældet, er det markeret med. Kontakt dit regionale forretningsudvalg og sekretariat, hvor du altid kan hente hjælp.

Fra standardvedtægterne for Yngre Lægeråd:
“Yngre Lægerådet afholder møde efter behov, dog normalt én gang om måneden. Datoer for kommende møder fastsættes normalt for halve år ad gangen.”

Til møderne inviteres:

 • Yngre Læger-TR’erne og deres suppleanter på hospitalet.
 • Eventuelt Yngre Læger-AMIR’er, UKYL’er med flere.
 • Dit lokale sekretariat.

Man kan fx vælge at holde møderne på en fast dag i måneden, første tirsdag i måneden, eller der kan lægges en mødeplan for et halvt eller helt år ad gangen. Der holdes normalt ikke Yngre Lægerådsmøder i juli.

Din forberedelse

Send mødeindkaldelse med dagsorden og referat fra sidste møde til alle medlemmer af Yngre Lægerådet senest én uge før mødet. Du kan få oplyst TR og TR-suppleant i dit regionale sekretariat, eller du kan hente oplysningerne fra Min Side.

Log ind på Min Side

I nogle regioner udsendes dagsordener med bilag fra det regionale sekretariat, og i andre regioner er det dig som FTR, som selv står for udsendelse af dagsordener og andre dokumenter.

Dagsordenen har disse faste punkter:

 • Godkendelse af referat fra sidste møde.
 • Nyt fra formanden.
 • Nyt fra afdelingerne.
 • Nyt fra Yngre Lægerådet i regionen.
 • Eventuelt. 

Nyt fra Yngre Lægerådets formand kan fx være nyt fra hospitals-MED-udvalget, nyt fra forskellige mødefora på hospitalet og fra regionen.

Der er lagt en skabelon til dagsordenen på yl.dk, som du kan vælge at bruge.

Som FTR får du adgang til en mailingliste med funktionspostkasserne for alle TR på hospitalet, dog ikke suppleanter, AMIR’er og UKYL’er. Kontakt dit regionale sekretariat, hvis du er i tvivl.

Der skal tages et referat af mødet. Nogle steder deltager en fra det regionale sekretariat, andre steder vælger I en af deltagerne som referent.

Tjekliste - Yngre Lægerådsmøder på hospitalet
 • Dato, fast mødedag eller mødeplan.
 • Lokale, fx TR-lokalerne på dit hospital.
 • Forplejning (bestilles på hospitalet eller medbringes af sekretariatet). (R)
 • Dagsorden + bilag udsendes enten af dig eller det regionale sekretariat. (R)
 • Vælg referent.
 • Referat og anden opfølgning fra mødet udsendes enten af dig eller det regionale sekretariat. (R)

Regionale Yngre Lægerådsmøder

Som FTR er du også medlem af det regionale Yngre Lægeråd i din region, og du vil blive indkaldt til møder og andre arrangementer i regi af dette.

Møderne er et godt forum for at holde dig orienteret om, hvad der foregår i din region og i Yngre Læger.

Der kan være regionale forskelle, og vi anbefaler, at du i disse tilfælde taler med dit regionale forretningsudvalg og sekretariat, hvor du altid kan hente hjælp.

Yngre Læger i din region

Derudover kan du have stor nytte af at mødes med de andre Yngre Læger-FTR i din region for at kunne videndele, sparre og erfaringsudveksle med dem og dit regionale forretningsudvalg.

I nogle regioner afholdes regelmæssige FTR-møder, som arrangeres af det regionale sekretariat.

Standardvedtægterne for de regionale Yngre Lægeråd kan du finde på Yngre Lægers hjemmeside dér, hvor du også finder oplysninger om din region.

Møderne i det regionale Yngre Lægeråd holdes som regel en gang om måneden, men der kan være regionale forskelle. Du kan se datoerne på hjemmesiden under din region.

Derudover holdes der regelmæssige møder mellem FTR - og i nogle regioner i forretningsudvalget. Også her er der regionale forskelle.

Det fremgår af § 6, stk. 3 i Yngre Lægers vedtægter, at “Yngre Lægerådet i regionen er koordinerende organ for valgkredsenes råd for Yngre Lægeråd ved institutionen og repræsenterer i lokale anliggender kredsens yngre læger over for andre personalegrupper organiseret på regionsbasis samt over for regionale myndigheder og organisationer, medmindre der mellem Yngre Lægerådet i regionen og andre lægegrupper er truffet anden aftale. Sager af principiel karakter behandles efter samme retningslinjer som angivet i § 5, stk. 2”.

Indholdet af møderne har ofte et mere fagpolitisk indhold, fx sundhedspolitiske diskussioner, end møderne på hospitalerne og i FTR-kredsen.

Der vil typisk være en runde fra hospitalerne, hvor du forventes at bidrage med en status fra dit hospital.

Rådene er en del af Yngre Lægers organisation, og repræsentanter og suppleanter i repræsentantskabet, som er valgt i din region, udgør en del af grundstammen i rådene.

Tjekliste - regionale Yngre Lægerådsmøder
 • Få datoerne for de regionale møder og FTR-møderne ind i din kalender.
 • Forbered dig på mødet. Læs dagsorden og forbered en status fra dit hospital. Send status til dit regionale sekretariat.
 • Meld afbud, hvis du er forhindret i at deltage i mødet. Husk at sende status fra dit hospital.
 • Kontakt dit regionale sekretariat eller forperson, hvis du har forslag til dagsordenspunkter.
 • Husk selv at få en tilbagemelding fra de regionale møder på som et fast punkt på dagsordenen for møderne i Yngre Lægerådene på hospitalerne.

FTR-møder

Møderne med de andre FTR har mere fokus på overenskomstmæssige og arbejdsmiljømæssige spørgsmål, som præger hverdagen på hospitalerne og i almen praksis.

Da man på møderne i de regionale råd som regel har en runde fra hospitalerne, og da nogle regionspolitiske spørgsmål også drøftes i FTR-kredsen, er der et vist overlap i diskussionerne, ligesom det ikke er muligt helt at holde indholdet af de to mødetyper adskilt.

Fokus er dog forskelligt – i de regionale råd er der fokus på Yngre Læger som organisation og på sundhedspolitiske spørgsmål, mens man i FTR-kredsen har mest fokus på overenskomsten og dens fortolkning lokalt.

De regionale sekretariater indkalder til møderne i de regionale Yngre lægeråd og i FTR-kredsen.

Hvis du har forslag til dagsordenspunkter/emner, du gerne vil have taget op, er det altså det regionale sekretariat eller den regionale forperson for Yngre Læger, du skal kontakte.

Det er vigtigt, at du forbereder dit input til blandt andet runden fra hospitalerne, så de andre deltagere får et indtryk af, hvad der rører sig lokalt på dit hospital.

Derudover vil der tit være en temadrøftelse, hvor det er vigtigt, at man også får input fra hospitalernes dagligdag og de udfordringer, man møder der.

Endelig er det vigtigt, at du melder tilbage til Yngre Lægerådet på hospitalet om, hvad I regionalt har eller skal drøfte på næste møde, både så du kan tage deres input med til de regionale møder, og så dine TR-kolleger er orienterede om, hvad der rører sig regionalt.

Grafisk oversigt som viser obligatoriske møder for FTR
Obligatoriske møder for dig som FTR