Gå til indhold

Sådan bliver du valgt og registreret som TR for Yngre Læger

Se hvordan du bliver valgt som tillidsrepræsentant (TR) for dine yngre læge kolleger. Udfyld anmeldelsesformularen for at få den særlige beskyttelse som TR.

Det fremgår af MED-aftalens § 10, at der på enhver institution kan vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medlemmer.

En institution kan fx være et sygehus.

Det vil oftest være aftalt med ledelsen, at der er en Yngre Læge TR på hver afdeling på et sygehus, men det er ikke et ubetinget krav - heller ikke selvom I er mere end 5. Det kan også være aftalt, at en TR dækker flere afdelinger.

Hvis du er i tvivl, om der er en TR-rolle på din afdeling, kan du kontakte dit regionale sekretariat.

For at kunne blive tillidsrepræsentant, skal du:

 • være medlem af Yngre Læger
 • i regionen: have været ansat i mindst 1 måned
 • i staten: have været ansat i mindst 9 måneder - dog kun 6 måneder, hvis du er ansat i en uddannelsesstilling
 • i almen praksis: være almen mediciner og have været ansat i mindst 1 måned (i de fleste regioner er du desuden først valgbar fra det tidspunkt, hvor du tiltræder en introduktionsstilling i almen medicin)
 • vælges af dine yngre læge kolleger  

Sådan foregår valg af TR

Alle yngre læger har stemmeret.

Der er ingen formelle regler for, hvordan valget skal finde sted, men her er nogle forslag til så demokratiske retningslinjer som muligt:

 • Valget skal varsles i så god tid, så alle bliver bekendt med tid og sted.
 • Indkaldelsen bør ske skriftligt (via mail) – husk kolleger, som er fraværende på grund af barsel/sygdom.
 • Det skal fremgå af indkaldelsen, hvad dagsordenen er, hvem der stiller op, eventuelle valgoplæg mv.
 • Man stemmer ved personligt fremmøde eller via fuldmagt.
 • Afstemningen bør ske skriftligt, hvis der er flere kandidater.

Læs mere: 

TR i regionerne

TR i staten

Der findes ingen formelle regler for, hvordan valget skal finde sted.

Men yngre læger i almen praksis vælger typisk deres TR på en af de faste temadage, hvor de i forvejen er samlet.

I kan få sat punktet "Valg af TR" på dagsordenen ved at henvende jer til den AMU/DYNAMU, som arrangerer temadagene.

Er der flere kandidater, indkaldes der typisk til et valgmøde i regionen.

Alle ansatte i praksis i KBU, intro- eller fase 1-stillinger kan stemme.

Læs mere: 

TR i almen praksis

I henhold til TR-aftalen med PLO kan der vælges 3 tillidsrepræsentanter i hver region, dog max 2 i Region Nordjylland.

Der er indgået særlig lokal aftale om FTR-funktionen i Region Nord.

Det er hensigtsmæssigt med en vis geografisk spredning af tillidsrepræsentanterne inden for regionen. I nogle regioner vælges tillidsrepræsentanterne inden for administrativt fastlagte praksisområder.

Alle fase 2 og 3-amanuenser i regionen kan stemme til valget, og alle medlemmer af Yngre Læger i fase 2 og 3 kan stille op.

Typisk vælger de yngre læger i almen praksis deres TR på en af de faste temadage, hvor de fleste yngre læger i almen praksis er samlet.

I kan bede om at få sat punktet "Valg af TR" på dagsordenen ved at henvende jer til de AMU/DYNAMO, som arrangerer temadagene.

Er der flere kandidater, indkaldes der typisk til et valgmøde i regionen.

Læs mere: 

TR i almen praksis

Valg af FTR i region

Medmindre andet er aftalt med ledelsen, vælges fællestillidsrepræsentanten af og blandt tillidsrepræsentanterne i regionen.

Valghandlingen sker efter samme procedure som for valg af tillidsrepræsentant.

Valg af FTR i staten

 1. FTR, der repræsenterer flere medarbejdergrupper på samme arbejdsplads:
  Det kan aftales med ledelsen, at der for flere medarbejdergrupper (dvs. yngre læger og andre medarbejdergrupper) på en arbejdsplads vælges en FTR til at varetage og forhandle spørgsmål fælles for de medarbejdere, som FTR repræsenterer.

  Det kan fx være en TR fra en anden AC-organisation, der repræsenterer flere AC-organisationer, inklusiv Yngre Læger.

  I disse situationer sker valget af FTR af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter.

  Valget af FTR anmeldes skriftligt ledelsen, og anmeldelsen skal være underskrevet af samtlige af de berørte tillidsrepræsentanter.
   
 2. FTR, der repræsenterer flere YL-tillidsrepræsentanter på samme arbejdsplads
  Det kan aftales med ledelsen, at der vælges en FTR, der repræsenterer de yngre læger som medarbejdergruppe på en arbejdsplads, hvor der er valgt flere YL-tillidsrepræsentanter.

  Det kan fx være på et universitet, hvor der er valgt YL-tillidsrepræsentanter på de enkelte institutter. Det aftales samtidig hvilke spørgsmål, der skal varetages af FTR.

  I disse situationer sker valget af FTR af og blandt de berørte og anmeldte YL-tillidsrepræsentanter. Valget af FTR anmeldes skriftligt over for ledelsen af Yngre Læger centralt.     

Når du er valgt som TR, skal du give Yngre Læger besked ved at udfylde anmeldelsesformularen.

Udfyld formularen for at anmelde dig som tillidsvalgt

Arbejdsgiversiden skal godkende alle tillidsrepræsentanter.

I praksis betyder det, at du er godkendt som tillidsrepræsentant, medmindre arbejdsgiveren har modsat sig valget inden for 3 uger.

Det er Yngre Læger, der står for at anmelde dig som tillidsrepræsentant til arbejdsgiver.

Som TR er det helt centralt, at du er synlig. Præsenter dig både overfor dine kolleger og ledelsen og byd nye kolleger velkommen, så de ved, at du er deres tillidsrepræsentant.

Det er vigtigt, at dine kontaktdata på nettet er rigtige, så medlemmerne kan få fat i dig. Husk derfor at opdatere din data på Min Side.

Husk også at afmelde dig igen, når du ikke længere er tillidsrepræsentant, så der ikke står forkerte oplysninger på hjemmesiden.

Ja, hvis en eller flere yngre læger ønsker at afsætte den fungerende tillidsrepræsentant, kan man stille en ny kandidat til posten og gennemføre et valg blandt de yngre læger.

TR-beskyttelsen

Når du er anmeldt som tillidsrepræsentant, er du omfattet af reglerne om beskyttelse mod afskedigelse.

Som TR kan du kun blive sagt op, hvis det skyldes tvingende årsager. Opsigelsesvarslet for TR er forlænget med 3 måneder.

Kontakt Yngre Læger, hvis det bliver aktuelt.