Gå til indhold

Regler for yngre læger i regionerne, som bliver opsagt eller selv siger op

Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder, hvis du som yngre læge ansat i en region bliver opsagt eller selv siger dit job op? Læs om reglerne her.

En arbejdsgiver har ret til at afskedige en medarbejder, og det skal ske efter de regler, der er aftalt. En opsigelse skal dog altid være sagligt begrundet.

Som medarbejder kan du altid selv sige op i en stilling, men du skal overholde reglerne om opsigelsesvarsel.  

Proces hvis der skal ske afskedigelser i større omfang på din afdeling  

Eksekvering af beslutninger om afskedigelser behandles i MED-systemet (Medindflydelse og Medbestemmelsesudvalg). Din TR deltager i disse møder og holder sig orienteret om beslutningerne.  
    
Typisk udarbejder man i MED en procedure for, hvordan ledelserne skal håndtere konkrete afskedigelser. Proceduren beskriver de kriterier, som ledelsen skal tage højde for ved udvælgelsen af medarbejdere, der skal afskediges. Der tages også stilling til generelle politikker, fx omplacering. Når afskedigelserne skal effektueres, vil tillidsrepræsentanten blive orienteret. Det er op til den enkelte medarbejder, som skal afskediges at beslutte, om tillidsrepræsentanten skal involveres. 

Derudover skal arbejdsgiver underrette Yngre Læger om, at der er sket opsigelser. 

Jeg ønsker selv at sige op – hvilke regler gælder?

Hvis du ønsker selv at sige op, skal du overholde reglerne om opsigelsesvarsel.  

Er du ansat som læge (trin 1 eller trin 2) kan du sige op med 1 måneds varsel.  

Er du afdelingslæge kan du sige op med 3 måneders varsel. 

Vær opmærksom på, at opsigelsen skal være din arbejdsgiver i hænde inden udgangen af en måned, for at varselsperioden kan starte den efterfølgende kalendermåned. 

Er du fx læge (trin 1) og siger op den 12. april, så tæller opsigelsesvarslet først fra 1. maj. Du skal derfor blive i stillingen frem til udgangen af maj.

Du kan godt komme ud for at fortryde en ansættelse, som du har accepteret, men endnu ikke er startet i. For at få det kortest mulige opsigelsesvarsel skal du sige op, inden du starter i stillingen. 

 • Du siger op, inden du starter:  
  Dit opsigelsesvarsel starter den første dag i stillingen. Du skal være i stillingen i opsigelsesperioden, dvs. 1 måned for læge (trin 1) og læge (trin 2) og 3 måneder for afdelingslæger, medmindre du aftaler noget andet med arbejdsgiveren. 

Vær opmærksom på, at arbejdsgiver har mulighed for at fremsætte et erstatningskrav overfor dig, hvis du opsiger din stilling, inden du starter. Det sker dog sjældent i praksis.  

 • Du siger op den første dag, du er i stillingen:  
  Dit opsigelsesvarsel starter den efterfølgende kalendermåned. Du skal være i stillingen i indeværende kalendermåned, hvor du siger op og efterfølgende 1 måned for læge (trin 1) og læge (trin 2) og 3 måneder for afdelingslæger – medmindre du aftaler noget andet med arbejdsgiveren. 

Hvis du bliver sagt op - sådan er reglerne i hovedtræk

En opsigelse skal altid være sagligt begrundet.

Opsigelsen kan fx være begrundet i individuelle forhold som:  

 • lang tids sygdom
 • misligholdelse af ansættelsesforholdet - fx hvis du ikke møder til tiden, hvis du nægter at lave det arbejde, du bliver pålagt, hvis du er påvirket af fx alkohol eller piller. 
 • du får frataget din autorisation som læge. 

En opsigelse kan også begrundes i forhold hos arbejdsgiveren:  

 • besparelser, omstruktureringer og lignende. Det er arbejdsgiveren, der bestemmer normeringen og dermed har retten til at afskedige – også selvom beslutningen umiddelbart ikke synes fornuftig set med medarbejdernes øjne. 

Hvis Yngre Læger mener, at afskedigelsen ikke er sagligt begrundet, kan foreningen kræve afskedigelsen forhandlet med ansættelsesmyndigheden med henblik på evt. erstatning. 

Bliver man opsagt, skal det varsles.

 • Er du læge (trin 1 eller trin 2) er dit opsigelsesvarsel 3 måneder.
 • Er du afdelingslæge har du 6 måneders opsigelsesvarsel. 

Har du været ansat i mere end ni år i en region, har du ved fratræden ret til yderligere 3 måneders godtgørelse svarende til den sædvanlige løn.  

Opsigelsesvarsel træder først i kraft efter høringsperioden 
Skal man opsiges, modtager du først en høringsskrivelse, hvor det bliver meddelt, at man påtænker at opsige medarbejderen. Man får en frist til at afgive kommentarer – typisk 1-2 uger. Det kan synes unødvendigt, at pinen trækkes ud, men det er et lovkrav, at man skal høres. 

Efter svarfristens udløb fremsender arbejdsgiveren den egentlige opsigelse, hvoraf vilkårene fremgår. Først herefter træder varslet i kraft.  

Opsigelsen skal være dig i hænde inden udgangen af en måned, for at varselsperioden kan starte i den efterfølgende kalendermåned. 

Hvis din afdeling flytter i løbet af opsigelsesperioden, skal du holdes skadesløs i forhold til transporttid, arbejdsindhold med videre. Kontakt din tillidsrepræsentant eller Yngre Læger.  

I opsigelsesperioden har du i vidt omfang også krav på at få fri med løn til både ansættelsessamtaler og opsøgende arbejde. 

Ja, du skal som udgangspunkt arbejde i hele opsigelsesperioden.  

Er du fx læge (trin 1) og bliver opsagt den 12. april, så tæller de 3 måneders opsigelsesvarsel reelt først fra den 30. april.

Du skal altså arbejde maj, juni og hele juli måned med. 

Som tillidsrepræsentant er du omfattet af særlige regler i forbindelse med afskedigelse. En tillidsrepræsentant kan kun afskediges, hvis der foreligger tvingende årsager.

Det er arbejdsgiveren, der har bevisbyrden, og der skal meget til, før der er tale om tvingende årsager. 

Afskedigelse af en tillidsrepræsentant kan ske med den pågældendes individuelle aftale eller overenskomstmæssige opsigelsesvarsel tillagt 3 måneder. 

Kontakt din TR eller Yngre Læger

Kontakt din TR eller Yngre Læger hvis du bliver opsagt 

Der kan være omstændigheder ved opsigelsen, som ikke er i orden. I nogle situationer kan det være, at du kan få en godtgørelse i forbindelse med opsigelsen. Måske har du også brug for hjælp til at finde en ny ansættelse eller til at komme videre.

Kontakt derfor altid din TR eller ring til Yngre Læger på tlf.: 35 44 85 00.