Gå til indhold

Overenskomster og aftaler for yngre læger ansat i regionerne

Se den gældende sygehusoverenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger samt andre regionale aftaler.

Sygehusoverenskomsten (2021 - 2024)

Overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger

Sygehusoverenskomsten gælder fra 1. april 2021 til 31. marts 2024. 

Bladre-pdf:

Overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger 

Printvenlig pdf:

Overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger

Andre overenskomster og aftaler

Udover Sygehusoverenskomsten gælder der også andre overenskomster og aftaler, som er fælles for alle regioner. 

Andre overenskomster og aftaler fælles for alle regioner

Med indførelsen af reglerne om det udvidede frie sygehusvalg, som omfatter private klinikker og hospitaler, er risikoen for interessemodsætninger mellem bibeskæftigelse og hovedbeskæftigelse øget. 

Reglerne om ventetidsgaranti for patientbehandling og garantierne for meget hurtig behandling på kræftområdet har yderligere understreget denne potentielle interessemodsætning.

Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse vil gøre opmærksom på disse forhold, så konflikter og unødig kritik kan undgås. Hertil er meningen, at det skal undgås, at læger og regioner uforvarende kommer i pressens søgelys ved, at eksterne samarbejdsrelationers indhold og omfang ikke på forhånd er afstemt. 

Aftale om oplysningspligt ved bibeskæftigelse

Denne aftale omhandler hvilke vederlag til læger, som er gældende i forbindelse med undervisnings- og foredragsvirksomhed for personalegrupper ved sygehus mv.

Aftale vedrørende vederlag til læger for undervisnings- og foredragsvirksomhed for personalegrupper ved sygehus mv. (PDF)

Overenskomsten er gældende for læger, der ansættes på timeløn ved den landsdækkende akutlægehelikopterordning.

Akutlægehelikopterordning (PDF)

Aftalen er gældende for personale i regional tjeneste samt for personale ved selvejende institutioner, med hvilke regioner indgår driftsaftaler med henblik på opfyldelse af dem i lovgivningen pålagte forpligtelser.

Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål (PDF)

Aftalen omfatter læger, der ansættes på timeløn ved Lægevagten.

Aftale for timelønnede læger ansat ved lægevagten (PDF)

Andre aftaler i de enkelte regioner

For hver region er der aftaler, som kun er gældende i den enkelte region.

Region Hovedstaden

Læger ansat ved akutlægebilen i Region Hovedstaden (2019)
Overenskomsten omfatter læger, der ansættes ved Region Hovedstadens Akutlægebiler

Akutlægebilen i Region Hovedstaden - januar 2019 (PDF)

Læger ansat som konsulenter ved Region Hovedstaden akutlægebiler (2009)
Denne lokalaftale supplerer "Aftale for læger ansat ved Københavns Lægeambulance" som forudsættes ændret til "Aftale for læger ansat ved Region Hovedstadens Akutlægebiler" jfr. § 5.

Lokalaftalen for læger ansat som konsulenter ved Region Hovedstaden akutlægebiler (PDF)

Overenskomst
Overenskomsten omfatter læger ansat ved Region Hovedstadens Psykiatriske Akutberedskab.

Overenskomst - Psykiatriske akutberedskab i Region Hovedstaden 2013 (PDF)

Lokalaftale 
Lokalaftale for læger ansat som konsulenter ved Region Hovedstadens præhospitale Psykiatriske Akutberedskab (tidligere Psykiatrisk Udrykningstjeneste).

Lokalaftale - Psykiatriske Akutberedskab i Region Hovedstaden (PDF)

Aftalen omfatter læger, der ansættes på timeløn i akutkorpset i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) til at varetage psykiatrisk akutberedskab i hverdage i dagtid. 

Timelønnede læger i Akutkorpset i Region Hovedstadens Psykiatri 

Aftale med Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger for timelønnede læger ansat til akuthjælp i Region Hovedstaden.

Aftalen omfatter læger, der ansattes på timeløn i Region Hovedstaden til at varetage konsultation/-visitation og sygebesøg (hjemmebesøg) samt til undersøgelse og behandling af akut opstået sygdom, der tidligere har været varetaget uden for sygehusregi. 

Aftale for timelønnede læger ansat ved lægevagten - maj 2023 (PDF)

Aftalen omhandler ændring af ansættelsesforhold for afdelingslæger ansat ved Forsvarets Sundhedstjeneste med tilknytning til Rigshospitalets Traumecenter. 

Afdelingslæger ansat ved Forsvaret med tilknytning til Rigshospitalet (PDF)

Region Sjælland

Aftalen gælder for læger ansat efter aftale for timelønnede læger ansat til varetagelse af lægevagtsopgaver i Region Sjælland.

Forhåndsaftale for læger ansat i lægevagtsordningen (1818) i Region Sjælland (PDF)

Overenskomsten omfatter læger, der ansættes ved Region Sjællands Storebæltsberedskab. Der henvises til den til enhver tid gældende funktionsbeskrivelse for Storebæltslæger.

Overenskomst vedr. Storebæltsberedskab

Regional aftale mellem Region Sjælland og Yngre Læger om bemanding af Akut Medicinsk Koordinationscenter.

Aftalen regulerer bemandingen af Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK) med speciallæger (afdelingslæger) ansat i Region Sjælland uden for normal dagtid samt lørdage, søndage og søgnehelligdage.

Regional aftale om bemanding af Akut Medicinsk Koordinationscenter (PDF)

Region Syddanmark

En regional aftale om bemanding af lægeambulancer i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark og Foreningen af Speciallæger.

Bemanding af lægeambulancen (PDF)

Se vilkår og honorering for yngre læger ansat i natlægevagtordningen i Region Syddanmark. Aftalen gælder fra 1. februar 2024. 

Forhåndsaftale om natlægevagtordning - Region Syddanmark februar 2024 (PDF)

Region Midtjylland

Formålet med denne aftale af at sikre, at læger med speciallægeanerkendelse i et grund- eller grenspeciale efter 1996-bekendtgørelsen og som den 1. februar 2008 er ansat i Region Midtjylland i en stilling som 1. reservelæge jfr. Overenskomstens § 4, stk. 2 litra c, som led i færdiggørelsen af deres lægelige videreuddannelse inden for et medicinsk eller kirurgisk speciale, honoreres svarende til afdelingslæger jfr. Overenskomstens § 6, stk. 4. 

Hertil skal den sikre, at læger med dansk speciallægeanerkendelse i afdelingens speciale og som ansættes i 1. reservelægestillinger jfr. Overenskomstens § 4, stk. 3 litra b, honoreres svarende til afdelingslæger jfr. Overenskomstens § 6, stk. 4. 

Aftale om afdelingslægeløn (PDF)

Aftalen omhandler løn- og ansættelsesvilkår for ansættelsen af udenlandske speciallæger fra 3. lande i stillinger på hospitalerne inden for Region Midtjylland.

Aftale om løn mv. for udenlandske speciallæger fra 3. lande (PDF)

Formålet med aftalen er at skabe en gennemsigtighed og mere ensartet aflønning på tværs af Region Midtjyllands enheder samtidig med, at lokale udfordringer løses hensigtsmæssigt.

Aftalen er indgået mellem Region Midtjylland, Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger.

Aftale om løn i forbindelse med akutbilen (PDF)

Aftalen regulerer vilkår og aflønning for aktivering af højinfektionsholdet ved transport flyvende transporter eller med bil på det præhospitale område i Region Midtjylland. 

Aftalen er indgået mellem Region Midtjylland, Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger.

Aftale om honorering ved aktivering på højinfektionsholdet (PDF)

Se vilkår og honorering for yngre læger ansat i natlægevagtordningen i Region Midtjylland. Aftalen gælder fra 1. februar 2024. 

Forhåndsaftale om natlægevagtordning - Region Midtjylland februar 2024 (PDF)

Region Nordjylland

Denne aftale er indgået mellem Foreningen af Yngre læger, Foreningen af Speciallæger og Region Nordjylland vedrørende bemanding af akutlægebiler i Aalborg, Hjørring og Thisted samt AMK i Region Nordjylland. 

Aftalen tager udgangspunkt i overenskomsten for overlæger 33.04. Aftalen af indgået i henhold til aftalen om Decentrale arbejdstidsaftaler 11.05.2.

Aftale om løn i forbindelse med akutbilen (PDF)