Gå til indhold

Krav om tidsregistrering og yngre lægers mulighed for at fravige 48 timers regel med opt-out ordning

Alle lønmodtagere – og dermed også yngre læger – skal fra 1. juli 2024 registrere sin arbejdstid og må højst arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit hos samme arbejdsgiver. Som yngre læge har du mulighed for frivilligt og individuelt at afvige 48-timers reglen (opt-out).

Formålet med at ændre den danske arbejdstidslov er at sikre et rimeligt og sundt arbejdsmiljø for lønmodtagere på samme måde, som det har været gældende i et EU-direktiv siden 2003.

Kravet om registrering af arbejdstid og en maksimal ugentlig arbejdstid er også en beskyttelse af lægers rettigheder.
  
I Yngre Læger ved vi dog, at mange medlemmer i perioder ønsker at arbejde mere end 48 timer i gennemsnit om ugen. Derfor har Yngre Læger indgået en opt-out aftale med Danske Regioner.

Opt-out ordning for yngre læger ansat i regionerne

Aftalen om opt-out betyder, at du som yngre læge har mulighed for at vælge at arbejde mere end 48 timer som maksimal ugentlig arbejdstid i gennemsnit. Opt-out aftalen er en individuel og frivillig ordning, som du kan vælge at aftale med ledelsen på din afdeling. Teknisk set fungerer det på den måde, at du giver samtykke til, at 48-timers reglen må overtrædes for dit vedkommende.

Du kan til hver en tid tilbagekalde dit samtykke med 3 måneders varsel, hvis du er speciallæge, eller 1 måneds varsel, hvis du er uddannelseslæge. Husk at få opt-out aftalen på skrift.

Læs mere om 48-timers regel, mulighed for opt-out og registrering af arbejdstid 

48-timers reglen betyder kort sagt, at lønmodtagere i Danmark ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen over en periode på 4 måneder, og alle timer på arbejdspladsen tæller med.

For yngre læger gælder det også, hvis man for eksempel tager frivilligt ekstraarbejde, får pålagt merarbejde, har bijob hos samme arbejdsgiver m.v.

Overenskomsten sikrer 37 timers gennemsnitlig arbejdsuge

Overenskomsten mellem Yngre Læger og Danske Regioner gælder fortsat. 48-timers reglen ændrer ikke ved, at dit arbejde som yngre læge skal tilrettelægges sådan, at: 

  • den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstiger 37 timer om ugen i gennemsnit i normperioden
  • hviletid og fridøgn respekteres
  • overenskomstens arbejdstidsregler efterleves

I EU’s arbejdstidsdirektiv opgøres de 48 timer ud fra begreberne arbejdstid og hviletid. Det vil sige, at enten er man på arbejde eller også har man fri.

Som yngre læge ansat i en region vil du kunne have flere nuancer af arbejdstid, fx med vagter på og uden for tjenestestedet og med forskellig grad af belastning.

De timer, hvor du har vagt på tjenestestedet, tæller alle med som arbejdstid, uanset om timerne er belastede, eller om du ligger og sover.

Men der er uenighed om, hvorvidt og hvordan timer for vagt uden for tjenestestedet skal tælle i opgørelsen af de 48 timer.

Danske Regioner mener, at det kun er den tid, man faktisk arbejder (belastningsgraden) i løbet af en vagt uden for tjenestestedet, som skal tælle med i regnskabet. Da arbejdsgiver har fortolkningsfortrinnet, gælder Danske Regioners holdning, indtil en sag er afgjort ved domstolene og fastlægger noget andet.

Honoreringen for de belastede timer fastlægges stadig ved lokal aftale som hidtil.

Fra 1. juli 2024 har du som yngre læge ansat i en region mulighed for at indgå en frivillig aftale om at arbejde mere end 48 timer om ugen, hvis du ønsker det.

Muligheden for at fravige 48-timers reglen kaldes "opt-out", og er en skriftlig aftale med ledelsen på din afdeling. Der er ikke nogen særlige formkrav til, hvordan aftalen skal se ud.

En aftale om opt-out:

  • er en individuel og frivillig aftale, du kan indgå med din afdelingsledelse
  • skal være skriftlig og underskrevet, før aftalen træder i kraft
  • kan opsiges til hver en tid med 3 måneders varsel for speciallæger og 1 måneds varsel for uddannelseslæger

Det er vigtigt, at aftalen er frivillig. Ifølge loven må det ikke være til ulempe for dig, hvis du vælger ikke at indgå aftale om opt-out.

Arbejdsgiver skal registrere, hvem og hvor mange ansatte, der har indgået opt-out aftaler og dele informationen med Yngre Lægers tillidsrepræsentanter.

Sørg for at få en kopi af aftalen til dig selv.

Her kan du få hjælp

Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du og din afdelingsledelse er uenige om noget i forhold til en opt-out aftale.  

Fra 1. juli 2024 er det et lovkrav, at alle lønmodtagere registrerer deres arbejdstid.

Din arbejdsgiver – det vil her sige regionen – har ansvaret for at stille et system til registrering af arbejdstid til rådighed og at vejlede om, hvordan det skal foregå i praksis.

De enkelte regioner forventes først at have et system klar en gang efter sommeren eller i efteråret 2024.

Det er uklart, hvad der skal ske i perioden fra 1. juli 2024, hvor lovkravet træder i kraft, og indtil den enkelte region har implementeret et brugbart system.

Her kan du få hjælp  

Din afdelingsledelse eller dit regionale HR-kontor kan besvare spørgsmål om, hvordan tidsregistreringen skal foregå på netop din arbejdsplads.

De nye krav om registrering af arbejdstid indgår i arbejdstidsloven, som er vedtaget i Folketinget. Det betyder, at uenigheder (fortolkningstvister) skal afgøres ved domstolene.
    
Det er i modsætning til overenskomsten, som er forhandlet mellem Yngre læger og Danske Regioner, og hvor uenigheder afgøres i det fagretlige system.