Gå til indhold

KBU-tjekliste: Få en god start på din kliniske basisuddannelse

Der er meget, man skal huske, når man begynder i sit første lægejob. Derfor har vi i Gruppen af Yngste Læger (GYL) lavet denne tjekliste, som du kan bruge, når du starter i din kliniske basisuddannelse (KBU).

Den kliniske basisuddannelse består af 2 x 6 måneders ansættelse. Med en godkendt KBU kan du få autorisation til selvstændigt virke, som er en forudsætning for at blive speciallæge. 

Husk, at det er afdelingens/tutorlægens ansvar, at du får den nødvendige introduktion og oplæring, men du kan selv hjælpe med til at sikre, at det sker. 

Gode kolleger har stor betydning

Selvom mange har en travl hverdag, så viser Yngre Lægers arbejdsmiljøundersøgelse (2023), at langt de fleste læger heldigvis har kolleger, de kan være fortrolige med og oplever lægejobbet som både vigtigt og meningsfuldt.

Del erfaringer med andre 

Det kan være en god idé at melde sig ind i facebookgruppen 'Snart Yngre Læge' - her kan du udveksle erfaringer om KBU-forløbet med andre unge læger på tværs af afdelinger og hospitaler. Det kan være alt fra vagtbelastning, supervision, arbejdsforhold mm. på din – måske – kommende arbejdsplads. Yngre Læger ejer og administrerer gruppen. 

Facebookgruppe: Snart Yngre Læge

God arbejdslyst! 

KBU på sygehuset

Velkomstbrev
Inden din første arbejdsdag modtager du er et velkomstbrev og et introduktionsprogram fra afdelingen.  

Vagtskema
Du skal have dit vagtskema senest 4 uger, inden du starter. Kontrollér, at du har fri til obligatoriske kurser. Er du i tvivl om, hvornår kurserne ligger, så spørg sekretariatet i din videreuddannelsesregion.    

Arbejdsopgaver
Find ud af, hvilke funktioner du skal varetage, og hvem du skal konferere med.  

Ferieplanlægning
Hvis du ønsker ferie i starten af din ansættelse, så kontakt vagtplanlæggeren hurtigst muligt. 

Målbeskrivelse
Læs målbeskrivelsen for KBU'en og uddannelsesprogrammet for din afdeling. Så er du klar til at lave en personlig uddannelsesplan sammen med din vejleder. 

Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for den kliniske basisuddannelse (KBU)

Se også: 
Sekretariaterne i de regionale videreuddannelsesråd: 

Videreuddannelsesregion Nord

Videreuddannelsesregion Syd

Videreuddannelsesregion Øst

Tøj, id-kort og vagtværelse
Find ud af hvor du får tøj og id-kort. Find også vagtværelset, så du ikke skal lede efter det på din første nattevagt.

Procedurer
Sørg for at kende de gældende procedurer ved nødkald/hjertestop/brand.

IT-systemer, telefonnumre og adgangskoder
Sørg for, at du får adgang til afdelingens IT-systemer, herunder SEI og FMK og indberetning af utilsigtede hændelser (UHT). Og spørg om, hjælp til det du ikke forstår. 

Toiletter
Det kan lyde mærkeligt, men det er en god idé at tjekke, hvor toiletterne er, så du ikke skal lede efter et på en travl dag.

Spisepause
Spørg hvor der er kantine eller frokoststuen med plads til madpakken. Og hvordan man indbyrdes aftaler spisepause.  
   
Registrering af arbejdstid
Spørg hvordan skal du skal registere din arbejdstid - og spørg igen, hvis du er i tvivl.  

Parkering
Spørg til mulighederne for personaleparkering, hvis du har behov for det. 

Politikker
Spørg hvor du finder relevante personalepolitikker, og hvem du skal henvende dig til ved eventuelle krænkende hændelser. 

Kontaktpersoner 
Find ud af hvem der er hvem på afdelingen og tøv ikke med at række ud nøglepersoner, hvis.du har behov for det.  

Det er godt at få sat navn og ansigt på: 

 • Uddannelsesansvarlig Overlæge (UAO)
 • Uddannelseskoordinerende Yngre Læge (UKYL)
 • Arbejdsmiljørepræsentant (AMIR)
 • Hovedvejleder
 • Tillidsrepræsentant (TR)
 • Skemaplanlægger
 • Sekretær
 • IT-medarbejder  

Find din TR 

Tjek din løn
Tjek dine lønsedler. Får du de tillæg, du har krav på? Er du i tvivl, så spørg din TR. 

Lønberegner 

Webinar: Kend din løn

Vagtbelastning
Overvej din vagtbelastning – har du flere vagter end overenskomsten tillader? 

Vagthjulet - beregn vagtantal vagter i din normperiode

Spørg hvis du er i tvivl
Vær ikke bange for at spørge dine kolleger til råds, hvis du er i tvivl om noget. Spørg for eksempel om: 

 • Vagtplanlægning: Spørg hvad man gør på netop denne afdeling i forhold til vagtplan, vagtønsker og vagtbytte. 
    
 • Sygemelding: Find ud af hvordan du melder dig syg, og hvordan du efterfølgende raskmeldes. Du må max have 10 procent fravær, som bl.a. inkluderer barsel, sygdom, barns sygdom, omsorgsdage og ikke-obligatoriske kurser.
    
 • Ønsker til ferie og fridage: Undersøg hvordan du ønsker ferie og fri på din specifikke afdeling.   
    
 • Godt kollegaskab: Spørg om der er kolleger, der vil spise frokost sammen, og find ud af, hvilke sociale arrangementer der er på afdelingen.  

Samtale med vejleder
Du har krav på en vejleder og skal have din første vejledersamtale inden for 14 dage. Find ud af hvem der er din vejleder og aftal et møde. Hvis du ikke har fået udpeget en vejleder, skal du kontakte den uddannelsesansvarlige overlæge. 

Uddannelse i dagligdagen
Du bør få uddannelse i dagligdagen, fx case-gennemgang, oplæg til konferencer, guidelines osv. Er der ingen undervisning, så spørg din UKYL. Husk også, at du selv skal undervise i løbet af din KBU.

Uddannelsesdage
Overvej hvordan du vil bruge dine uddannelsesdage. Find ud af hvilke muligheder afdelingen har mht. kurser, procedurer eller særlige funktioner, som du kan oplæres i.

Supervison og dialog med vejleder
Undersøg hvem du skal superviseres af, hvilke instrukser afdelingen bruger, og hvor finder du disse. Sørg for, at du får supervision i det daglige arbejde og har løbende dialog med din vejleder.

Orientér dig på Uddannelseslæge.dk
Læs og orienter dig i Uddannelseslæge.dk, så du ved, hvilke krav der stilles.

Midtvejssamtale
Husk, at du skal have en midtvejssamtale med din vejleder. Læg en plan med din vejleder for, hvordan du konkret opnår de færdigheder, som du ikke allerede har opnået.

Godkendelse af kompetencer
Husk at få dine obligatoriske kompetencer godkendt på uddannelseslæge.dk

Attestation
Husk at få attestation for tidsmæssigt gennemført og godkendt uddannelseselement attesteret.

Slutsamtale med vejleder
Afhold slutsamtale med din vejleder. Brug vejlederen til at give dig råd om hvordan du kommer videre karrieremæssigt, og eventuelt hvilken retning han/hun vil anbefale dig.

Evaluering
Evaluer dit uddannelsesforløb, når du slutter din ansættelse.

KBU i almen praksis

Møde med tutorlæge
Aftal et møde med din tutorlæge før du starter. På mødet kan I lære hinanden at kende og aftale:

 • mødetider
 • ferie
 • rammerne for supervision
 • indholdet af din første uge

Husk, at få fri til dine obligatoriske kurser. 

Orientér dig i DSAM - Dansk Selkab for Almen Medicins quickguide: 

DSAM: Quickguide

Vær obs på din gennemsnitlige arbejdstid
Din arbejdstid er 37 timer pr. uge i snit.

Når dit praksisforløb slutter, kan du ikke få kompensation for evt. timer, der ligger udover det normerede timetal, så timerne skal afstemmes under ansættelsen.

Aftal med din tutor, hvordan I får timerne til at gå op.

Din arbejdsdag

 • Din arbejdsdag skal være på mindst 6 timer, og den kan ikke deles op.
 • Du må ikke passe praksis alene.
 • Du må gerne deltage i telefonvisitation.
 • Aftal hvor mange patienter du skal se - et godt udgangspunkt er to patienter pr. time til at starte med. 
  Sørg for, at du ser et bredt udsnit af patienter, bl.a. kronikerforløb.

Fravær
Du må max have 10 pct. fravær, som bl.a. inkluderer barsel, sygdom, barns sygdom, omsorgsdage og ikke-obligatoriske kurser.

Planlæg samtaler
Husk at få planlagt intro-, midtvejs- og afslutningssamtale jf. uddannelsesplanen. 

Supervision
Du har krav på daglig supervision fra din tutorlæge. Undersøg interessen for at oprette supervisionsgrupper med de andre KBU-læger i almen praksis.

Godkendelse af kompetencer
Husk at få dine obligatoriske kompetencer godkendt på uddannelseslæge.dk

Attestation
Husk at få attestation for tidsmæssigt gennemført og godkendt uddannelseselement attesteret.

Evaluering
Evaluer din praksis, når du slutter din ansættelse.

Tilladelse til selvstændigt virke
Husk at søge om selvstændigt virke. Det kan du gøre en måned, før du slutter anden del af din KBU – jo hurtigere du søger, jo hurtigere får du autorisationen.

Styrelsen for Patientsikkerhed: Søg tilladelse til selvstændigt virke

Hvis noget går skævt i din KBU

Brug din tillidsrepræsentant - og gerne tidligt - hvis du har problemer, som fx: 

 • Personlige problemer, stress og belastning, misbrug.
 • Uddannelsesmæssige problemer – fx mangel på supervision og undervisning.
 • Samarbejdsmæssige problemer – fx med kolleger, plejepersonale eller vejleder.
 • Hvis du får en klagesag, eller oplever et dramatisk/belastende forløb.

Er problemerne store, eller har du ikke lyst til at dele dem med din tillidsrepræsentant, kan du altid kontakte Yngre Læger. 

Problematisk uddannelsesforløb - hvad er mulighederne? 

Kontakt Yngre Lægers rådgivere