Gå til indhold

OK24 resultat: Tillidsvalgte i regionerne

Se her, hvilke forbedringer i OK24, som du bør være særlig opmærksom på, når du er tillidsvalgt (TR eller FTR) i en region. Forbedringerne kan få betydning for dig eller medlemmerne.

Få overblik over OK24-resultaterne nederst på denne side.

Forsøg med arbejdstidsregler

Ved OK24 aftalte Danske Regioner, FAS og Yngre Læger, at der lokalt kan etableres forsøg, hvor man afprøver nye modeller for tilrettelæggelse af arbejdstid.

Deadline for ansøgninger 1. juni 2024. 

Læs mere om projektet og hent ansøgningsskema her: 

OK24: Ny mulighed for forsøg med arbejdstidsregler 

Forbedringer i OK24, som du bør kende som TR eller FTR

Særlig pulje til lokalløn på visse områder

 • Der afsættes 270 mio. kr. om året som følge af trepartsaftalen
 • Pengene skal bruges til lokalløn i psykiatrien, på akutområdet, på det medicinske område og i yderområderne.
 • Pengene er tiltænkt fastholdelse og er ikke øremærket til særlige grupper. Derfor er det vigtigt, at du som tillidsvalgt er opmærksom på lokalt at få lægerne i betragtning til lønmidlerne. 
 • Lønmidlerne er midlertidige, så det kan være særligt relevant at tænke i engangsvederlag, resultatløn, bonusordninger eller andet, der har en midlertidig karakter.  

TR’s ret til samtale med nyansatte
MED-aftalen ændres, så du som tillidsrepræsentant får mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere i arbejdstiden - det gælder både din og medarbejdernes arbejdstid.

På mødet kan du fortælle om Yngre Læge-arbejdet på arbejdspladsen og opfordre eventuelle ikke-medlemmer til at melde sig ind. Det kan fx tænkes ind som en fast del af introduktionsprogrammet for nye læger på afdelingen.

Mægling
Hvis en arbejdsplads er spredt over flere forskellige fysiske placeringer, kan det være en god ide fx at vælge en TR for hver adresse. 

MED-aftalen giver nu mulighed for, at de lokale parter kan forhandle om antallet af tillidsrepræsentanter og indkalde en mægler, hvis man ikke kan blive enige.

Aftale om kontrolforanstaltninger opdateres
Aftalen om kontrolforanstaltninger indebærer, at regionen skal informere de ansatte, inden der iværksættes nye kontrolforanstaltninger. 

Aftalen skal opdateres, så den bliver mere tidssvarende og afspejler, at den teknologiske udvikling har medført nye muligheder for kontrolforanstaltninger. 

Overvågning kan fx ske via den ansattes brug af digitale arbejdsredskaber, herunder baseret på kunstig intelligens eller via sikkerhedsudstyr i regionen.

Eksempler på digitale arbejdsredskaber/sikkerhedsudstyr, som er omfattet af aftalen: 

 • Brugen af GPS
 • Logning af internet/apps 
 • Brug af pc/telefon/tablet  
 • Videoovervågning
 • Elektronisk nøglekort med videre. 

Natarbejde generelt
Det er en fælles målsætning, at vagtarbejde – herunder natarbejde – skal fordeles blandt flest mulige, så omfanget af nattevagter for den enkelte kan minimeres. 

Det skal som led i den årlige arbejdsmiljødrøftelse drøftes lokalt i det relevante MED-udvalg, hvilke initiativer der kan tages for at imødegå de sundhedsrisici, som natarbejde kan medføre. 

Natarbejde og gravide
Der skal tages særligt hensyn til gravide medarbejdere.

Arbejdsgiver skal sikre, at arbejdet planlægges, så gravide ikke udfører natarbejde mere end én gang om ugen.  

Dispensation ikke nødvendigt
Hvis du har indgået aftale om ansættelse i en uddannelsesstilling (KBU, introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb) med et konkret starttidspunkt, kan du nu blive ansat i en korterevarende uklassificeret stilling i perioden frem til starttidspunktet for uddannelsesstillingen uden, at der skal søges om dispensation til dette fra Yngre Læger.

Bemærk: 

 • Det er en betingelse, at der ikke er et tidsmæssigt slip mellem udløbet af den korterevarende uklassificerede ansættelse og starttidspunktet for uddannelsesstillingen. 
 • Det er ikke et krav, at de to ansættelser sker samme sted. 
 • Arbejdsgiver skal forud for, at du begynder på den korterevarende uklassificerede ansættelse, orientere din TR om din ansættelse.