Gå til indhold

Afdelingslæge i staten: Få overblik over din løn og vilkår

Få et overblik over løn og vilkår som yngre læge, der er ansat som afdelingslæge i staten her.

Som afdelingslæge i staten bliver du ansat efter overenskomsten for læger i staten.

Overenskomst for læger i staten

Der er ansat afdelingslæger i bl.a. Forsvaret, Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen, Statens Seruminstitut og Københavns Fængsler.

Løn og tillæg

Lønnen som afdelingslæge består af en grundløn og et afdelingslægetillæg - svarende til ca. 55.300 kr. om måneden netto (oktober 2022).

Ud over din grundløn og dit afdelingslægetillæg kan der forhandles lokale løntillæg på baggrund af dine særlige kvalifikationer, og hvis du varetager særlige funktioner. Der kan både aftales løntillæg, når du starter i stillingen som afdelingslæge, og ved den årlige lønforhandling.

Lønforhandling

Din forhandlingsposition er bedst, når du ansættes

Yngre Læger anbefaler, at lønforhandling om lokale tillæg sker allerede i forbindelse med din ansættelse - altså før du beslutter, om du vil takke ja til stillingen, da din forhandlingsposition oftest er bedst på dette tidspunkt.

Du forhandler i udgangspunktet selv tillæg, men aftalen skal underskrives af din tillidsrepræsentant. Du kan også vælge at lade din tillidsrepræsentant/Yngre Læger forhandle på dine vegne.

Brug gerne din tillidsrepræsentant eller Yngre Læger til sparring omkring lønniveau og lønforhandling.

Pension

Pensionen udgør 17,1 % af alle løndele både centralt fastsatte og lokale løntillæg.

Arbejdstid og merarbejde

Afdelingslæger i staten er ifølge overenskomsten ansat til en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timerom ugen, medmindre andet er aftalt.

Det betyder, at arbejdstiden i perioder kan være mere eller mindre end 37 timer, men set over tid, skal din arbejdstid være 37 timer i gennemsnit.

Du har pligt til at påtage dig merarbejde i et vist omfang ud over din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Merarbejde kan være pålagt efter særlig ordre, godkendt tjenestefordeling eller på forhånd være godkendt som en forudsætning for den forsvarlige varetagelse af de tjenstlige pligter, der er forbundet med din stilling.

Merarbejde

Arbejdsmiljøloven sætter begrænsninger på antallet af dine arbejdstimer:

  • Du skal have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer i døgnet. Det betyder, at der skal gå mindst 11 timer, fra du går hjem fra arbejde, til du møder igen.
  • Herudover skal du inden for hver periode på 7 døgn have fri mindst 1 døgn, der skal ligge i tilslutning til en daglig hvileperiode.

Du får ikke noget særligt tillæg for at arbejde om aftenen eller i weekender og på helligdage, og du kan godt pålægges merarbejde på disse tidspunkter. Men det betyder dog ikke, at din arbejdsgiver kan kræve, at du systematisk påtager dig arbejde eller merarbejde på disse tidspunkter.

Hvis din arbejdsgiver fx forventer, at du fast eller systematisk arbejder om aftenen eller i weekender og på helligdage, eller indgår i en rådighedsvagtordning på disse tidspunkter, så vil der skulle indgås en særlig aftale for dette arbejde med Yngre Læger.

Du skal dog altid udføre det arbejde, som din arbejdsgiver pålægger dig – og så må du kontakte din tillidsrepræsentant eller Yngre Læger om dette efterfølgende.

Honorering af merarbejde kan ske i form af et engangsvederlag, der efter overenskomsten fastsættes ensidigt af ledelsen efter forhandling med dig. Det betyder, at du dermed ikke har et krav på honorering af merarbejdet, og hvis du får et engangsvederlag, er det ikke sikkert, at det udgør en honorering, der svarer til merarbejdets fulde omfang.

Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at din faste løn som afdelingslæge er fastsat, så den tager højde for dette.

Yngre Læger anbefaler, at du løbende registrerer omfanget af dit eventuelle merarbejde, så du efter behov kan gå i dialog med din arbejdsgiver om dels honorering af dette, men også om prioritering af opgaver, og om omfanget af både merarbejdet og din normale opgaveportefølje, hvis den generelt er for stor.