Gå til indhold

Hvad er forskellen på løn og vilkår for afdelingslæge og overlæge?

Der er forskel på løn, pension, arbejdstid, vagthonorering, arbejdstid og ferie alt efter, om man er ansat som afdelingslæge eller overlæge. Læs her om vilkårene for de to stillingstyper her.

Overlægestillingen er en overordnet stilling med ledelsesbeføjelser og uden højeste tjenestetid, mens stillingen som afdelingslæge er en underordnet stilling med honorering af overarbejde udover 37 timer pr. uge.

Gennemsnitlig bruttoløn for afdelingslæge og overlæge

Den gennemsnitlige bruttoløn for afdelingslæger ansat på hospitalet inkl. vagthonorar og bidrag til pension er pr. oktober 2022 80.277 kr. pr. måned, mens den for overlæger er på 97.288 kr. pr. måned. (Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor).

Obs: Vær opmærksom på, at bruttolønnen kan dække over en forskel i arbejdstid, samt at overlæger får udbetalt vagthonorar for rådigheden, mens vagtarbejde for afdelingslæger indgår i 37 timers arbejdsugen.

Forskel på vilkårene mellem afdelingslæger og overlæger – beløb angivet pr. 1. januar 2023

Skemaet herunder beskriver de formelle, overenskomstbestemte vilkår for de to stillingstyper.

Der er imidlertid stor variation i, hvad der er aftalt lokalt og individuelt, og derfor kan forskellen i vilkårene som afdelingslæge og overlæge afvige ganske betragteligt fra det, som er beskrevet i skemaet.

 

Afdelingslæge

Overlæge

Løn Grundløn:
59.455,25 kr. pr. md.

Der kan aftales lokalt løntillæg.

Overlæge ansat efter 1. okt. 2021:

Grundløn med vagt:
64.430,92 kr. pr. md.

Grundløn uden vagt:
65.935,42 kr. pr. md.

Overlæge ansat før d. 1.okt.   2021, eller med mindst 3 års anciennitet som overlæge:

Grundløn med vagt:
67.160,92 kr.pr. md.

Grundløn uden vagt:
68.665,34 kr. pr. md.

Der kan aftales lokalt løntillæg

Pension 

18,96%

19,54%
Arbejdstid

37 timers arbejdsuge i gennemsnit  

Uden højeste tjenestetid, men skal planlægges med 37 timer i gennemsnit, som ikke må overskrides væsentligt

Overarbejde/ merarbejde

Overarbejde udover 37 timer udbetales eller afspadseres med tillæg af 50 %

Merarbejde aftales på forhånd og honoreres med 643,61 kr. pr. time eller afspadseres med tillæg af 50 %

Vagt på tjenestestedet

Timerne indgår i arbejdstiden 1:1 uafhængig af belastning

Vagten må max. være belastet i 13 timer i gennemsnit

Der ydes ulempetillæg på 69,59 kr. pr. time i følgende tidsrum:
- Hverdage kl. 20-08
- Fredage kl. 20-24
- Weekender og søgnehelligdage kl. 08-20

Der ydes ulempetillæg på 107,80 kr. pr. time i følgende tidsrum:
- Weekender og søgnehelligdage kl. 20-08
- Mandage og dage efter søgnehelligdage kl. 00-08

Vagt efter kl. 18 kan højst pålægges hvert 6. døgn i gennemsnit

Vagthonorar for rådigheden på: 5.076,86 kr. for hverdage og 7.734,94 kr. for weekender og søgnehelligdage
  
Effektivt arbejde indgår i arbejdstiden eller udbetales
 
Hvis vagten er for belastet, deles vagten, og vagthonoraret deles

Der ydes i den situation særskilt honorering på hverdage:
- Fra kl. 18-21: 205,48 kr. pr time
- Fra kl. 21-23: 293,54 kr. pr. time 
- Fra kl. 23-08: 3.374,32 kr. for hele perioden

Den særskilte honorering ved delt vagt i weekenden:
- Fra kl. 08-18: 205,48 kr. pr. time
- Fra kl. 18-21: 410,97 kr. pr. time
- Fra kl.  21-08: 4.447,23 kr. for hele perioden

Vagt efter kl. 18 kan højst pålægges hver 6. døgn i gennemsnit

Tjeneste

Der ydes ulempebetaling for normaltjeneste i samme tidsrum som vagt på tjenestestedet

Tjenesten skal være mellem 6 og 13 time

Normaltjeneste/vagt på tjenestestedet efter kl. 18 kan højst pålægges hvert 6. døgn i gennemsnit

Ved tjeneste udbetales et tillæg pr. time svarende til timebetaling for vagt på tjenestestedet.

Tjenesten skal min. være på 6 timer.

Tjeneste kan pålægges fra kl. 18-23 hvert 5. døgn, og tjeneste to weekender om måneden

Vagt udenfor tjenestestedet

Vagt uden for tjenestestedet skal forudgås af minimum 6 timers normaltjeneste/vagt på tjenestestedet

Rådigheden honoreres med 1/3 time pr. times rådighed, der enten kan indgå i arbejdstiden eller udbetales med normaltimeløn

Det effektive arbejde indgår i arbejdstiden, og der ydes ulempetillæg for effektivt arbejde i samme tidsrum og med samme beløb, som vagt på tjenestestedet

Vagt uden for tjenestestedet kan højst pålægges hvert 3. døgn i gennemsnit

Rådigheden honoreres med et vagthonorar på: 1.969,54 kr. på hverdage og 
2.980,00 kr. i weekender og søgnehelligdage

I weekender er der døgnvagt

Hvis vagt i forlængelse af tjeneste i weekend er vagthonorer: 2.162,69 kr.

Effektivt arbejde indgår i arbejdstiden eller udbetales

Vagt uden for tjenestestedet kan højst pålægges hvert 3. døgn i gennemsnit

Beredskabsvagt

Afdelingslæger kan ikke have beredskabsvagt

Beredskabsvagt er altovervejende telefonisk bagvagt.

Rådigheden honoreres på hverdage med vagthonorar på: 1.477,17 kr. på hverdage og 
2.088,23 kr. i weekender og søgnehelligdage

Beredskabsvagt kan højst pålægges hvert 3. døgn i gennemsnit

Flere
tjenestesteder

Afdelingslæger kan have flere tjenestesteder.

Ekstratransport til udetjenestestedet indregnes i arbejdstiden, og ekstraudgifter til befordring honoreres

Overlæger kan have flere tjenestesteder

Hvis ekstratransport overstiger 1 time, indregnes den forøgede rejsetid udover 1 time som arbejdstid, og befordringsudgifterne honoreres

Ferie

Afdelingslæger har ferie med feriegodtgørelse på:
12,95 % (12,5 % + 0,45 %) samt
den 6. ferieuge, der udbetales med 2,5 %

Overlæger har ferie med løn, men kan i stedet vælge ferie med feriegodtgørelse til 12,45 % (12 % + 0,45%).

Overlæger har ligeledes løn ved afholdelse af den 6. ferieuge

 

Hjælp til dig, som gerne vil søge en stilling som over- eller afdelingslæge

Inden du søger en stilling som afdelings- eller overlæge, skal du tale med din (fælles)tillidsrepræsentant om stillingen. De ved, hvordan forholdene er på afdelingen, og de kan også afklare med ledelsen, om stillingen har et indhold, så der er tale om en overlægestilling. Det er bl.a. denne afklaring, som er vigtig at få, inden du siger ja til en stilling. 

Selvom du endnu ikke har fem års anciennitet som speciallæge, så kan du sagtens søge en overlægestilling, hvis du mener, du har kvalifikationerne. Regionen skal ansætte den bedst kvalificerede til stillingen uanset anciennitet.

Vær opmærksom på, at regionen kan give dispensation til at ansætte en overlæge, hvis vedkommende ikke har fem års anciennitet som speciallæge.

Sig ikke ja til ansættelse som overlæge eller afdelingslæge, før du har aftalt vilkårene. Hvis ledelsen siger, at de vil søge dispensation, så afvent svaret på ansøgningen om dispensation.

Husk også, at der skal forhandles individuelt tillæg for dine særlige funktioner og kvalifikationer som afdelingslæge og sig ikke ja til stillingen, før du har fået afklaret disse vilkår. Tal med din (fælles)tillidsrepræsentant. Det er fællestillidsrepræsentanten, der skal indgå aftalen om løntillæg, men du kan selv være med til at forhandle lønnen.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på muligheden for at forhandle løn nu, hvor stillingen som afdelingslæge i stigende omfang kan blive en slutstilling. Det er derfor også vigtigt at sikre fortsat udvikling i stillingen både fagligt og lønmæssigt.

Yngre Lægers Gå-hjem-møde om løn til speciallæger