Gå til indhold

Kvalitet og sammenhæng skal styrkes

Der skal sikres kvalitet og oplevelse af sammenhæng i indsatsen for alle patienter. Læs Yngre Lægers holdning på denne side.

Det er afgørende at finde politiske og operationelle løsninger på bl.a. følgende:

  • Forpligtende standarder for opgaveløsningen i primærsektoren
    Flere behandlings- og plejeopgaver skal løses i primærsektoren fremover. Men hvilke konkrete opgaver skal løses hvor, hvilke skal flyttes, og hvordan sikres den nødvendige standard for kvalitet i behandling og pleje? Opgaveplaceringerne skal beskrives og ledsages af forpligtende kvalitetsstandarder, så der er transparens og lighed for patienterne, uanset hvor de bor. Nationale faglige standarder og kvalitetskrav er en forudsætning for at skabe større ensartethed og gennemsigtighed i ydelserne i det nære sundhedsvæsen set fra borgernes perspektiv. Det sikrer også, at de sundhedsfaglige opgaver løses på baggrund af den bedste viden og rette faglighed.

  • Samarbejdet mellem sektorerne skal styrkes 
    Der skal skabes større sammenhæng på tværs af sektorerne, så den enkelte patient oplever ét samlet sundhedsvæsen med trygge overgange og ensartet kommunikation. Der skal skabes større klarhed over, hvordan der skal samarbejdes mellem sektorerne, så patienternes behandling og rettigheder sikres under hele behandlingsforløbet. Behovet for at styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og almen praksis i forpligtende samarbejdskonstruktioner er stort. Det gælder både på strategisk niveau såvel som det operationelle niveau. Der skal være faglig ledelse i spidsen for de tværgående samarbejdsstrukturer, som står i front i de omsorgs- og behandlingstilbud, der konkret skal koordineres imellem. Der er også brug for flere fælles penge på tværs af sektorer. De foreløbige midler, til fx nærhospitalerne, rækker kun til fysisk etablering og ikke til drift og udvikling. 

  • Sundhedsdata skal kvalitetssikres og deles på tværs 
    En vigtig indsats er, at der skabes mulighed for at udveksle nødvendige data mellem alle involverede parter, så kvaliteten sikres. Datadelingen skal intensiveres, og kvaliteten af eksisterende og ny datadeling skal forbedres.