Gå til indhold

FTR: Arbejdsskade

Arbejdsskader er en samlebetegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Som FTR for Yngre Læger er din rolle som udgangspunkt at være rådgiver og sparringspart til TR.

Ulykker er mere pludseligt opståede hændelser, mens erhvervssygdomme skyldes længere tids påvirkning fra arbejdet. Begge dele skal relatere til arbejdet. På Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings, AES, hjemmeside kan du finde definitioner og eksempler på arbejdsskader.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES

Arbejdsskader vil oftest ikke være noget, der involverer FTR. Du forventes ikke at kunne rådgive om arbejdsskader og forventes ikke at deltage i forhold til anmeldelse.

Der kan dog være behov for din støtte på anden måde, og du kan på mere generelt plan være med til at understøtte, at arbejdsskader forebygges og anmeldes. Derfor kan det være godt at vide noget om det mest grundlæggende.

Vær opmærksom på at også følgerne af psykisk belastning/stress efter omstændighederne kan være en arbejdsskade. Det vil oftest stille skærpede krav til dokumentationen.

En hyppig arbejdsskade, der relaterer sig til lægearbejdet, er stikskader. Typisk vil der være en fast procedure på hospitalet, og du vil ikke blive involveret.

Hvis du bliver inddraget i en konkret arbejdsskade

Du bør opfordre den skadelidte læge til at være opmærksom på, om skaden bliver anmeldt til AES eller egen læge, og at fristerne overholdes.

Det er ikke dit ansvar at anmelde en arbejdsskade.

Det er den enkelte læge, der selv skal sørge for, at det bliver anmeldt.

Alt afhængigt af om det er en arbejdsulykke eller en arbejdsskade, kan det også være arbejdsgiver eller egen læge, der anmelder.

Proceduren for anmeldelse kan variere.

Hospitalet eller regionen vil oftest have en politik på området.

Henvis gerne lægen til arbejdsmiljøorganisationen, der bør inddrages.

Lægen bør selv følge op på, at anmeldelsen finder sted indenfor fristerne. Frister og fremgangsmåde findes på AES’ hjemmeside.

AES.dk

Lægen bør også sikre sig hurtig og grundig dokumentation. Det er AES, der behandler anmeldelsen.

Yngre Læger yder ikke bistand til selve anmeldelsen, men når det skadelidte medlem har fået en afgørelse fra AES, tilbyder Yngre Læger, at vedkommende kan få gennemgået afgørelsen hos en ekstern advokat, der sikrer, at afgørelsen er korrekt.

Er den ikke det, hjælper Yngre Læger også med den videre proces.

Kontakt Yngre Læger på telefon 35 44 85 00.

Vær opmærksom på, om der kan være en modstand mod at anmelde en arbejdsskade fx af hensyn til egne karrieremuligheder.

Du kan efter behov tage op på Yngre Lægerådsmøder, om kulturen på hospitalet/afdelingerne understøtter, at arbejdsskader forebygges, anmeldes og italesættes med henblik på læring.

I skal ikke løse problemerne, men I kan være med til at sætte fokus på problemstillinger og bringe bekymringer og forslag videre – fx til arbejdsmiljøorganisationen eller i MED-systemet.

Som FTR kan du tage mere generelle spørgsmål op, fx:

  • Er der en kultur, hvor der er rum til at anmelde arbejdsskader?
  • Er der fokus på anmeldelse af arbejdsskader (fx COVID-19)?
  • Er der arbejdsforhold, der burde være mere i fokus for at forebygge arbejdsskader?
  • Lærer vi af arbejdsskaderne?
  • Er der forslag til forebyggelse af arbejdsskader?