Gå til indhold

FTR: Mobning

Mobning og chikane af læger forekommer, og det er derfor vigtigt, at både TR og du som FTR er klædt på til at støtte læger, der bliver mobbet eller ligefrem chikaneret, så I kan hjælpe med til, at det stopper.

Problemer med mobning generelt og for den enkelte skal først og fremmest løses lokalt i afdelingen af TR og AMIR, men du vil som FTR kunne blive involveret.

Dette vil være, når I skal drøfte fælles retningslinjer og tiltag på hospitalsniveau, og når en TR henvender sig til dig med henblik på sparring om en konkret situation.

Sådan kan mobning eller chikane se ud
  • Bagtalelse eller sladder: Der tales negativt eller sladres om den mobbede.
  • Nedgørelse: Den mobbede eller dennes arbejdsindsats nedgøres, fx når andre er til stede.
  • Manglende tillid: Der gives udtryk for manglende tillid til, at den mobbede kan gøre noget som helst rigtigt.
  • Sprogbrug: Tonelejet overfor den mobbede er hårdt og groft.
  • Manglende information: Der tilbageholdes vigtig information eller gives fejlagtig information til spørgsmål, som har betydning for den mobbedes arbejdsopgaver.
  • Ud på et sidespor: Den mobbede køres ud på et arbejdsmæssigt sidespor ved løbende at blive fritaget for gode og interessante opgaver.
  • Fratagelse af arbejdsopgaver: Den mobbede fratages opgaver eller ansvarsområder uden gyldig forklaring.

Vær opmærksom på at mobning også kan foregå digitalt, og at mobning både kan være aktive handlinger og subtile undladelser.

Der findes regler omkring mobning i bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.

Du finder bekendtgørelsen på Arbejdstilsynets hjemmeside

Det vil også være relevant at se på, om mobning og chikane angives som et problem i jeres APV’er og i de løbende trivselsmålinger.

Din rolle som FTR

Som FTR er det godt, hvis du har kendskab til forslag til håndtering af mobning og chikane på din arbejdsplads.

Hospitalet har formentlig en politik på området, som er vedtaget i hospitals-MED-udvalget.

Derudover kan du tage udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.

Overvej i øvrigt hvornår I skal have mobning og chikane på dagsordenen på jeres Yngre Lægerådsmøder.

Hvis der er problemer med mobning og chikane flere steder, kan du eventuelt sørge for at få en oplægsholder fra Yngre Læger ud til at indlede punktet på jeres Yngre Lægerådsmøde.

Vær opmærksom på om der er modstand mod at gøre noget ved mobning af hensyn til egne karrieremuligheder.

Overvej om I har input til forebyggelse af mobning/chikane, som kan formidles videre til ledelse/arbejdsmiljøorganisation/MED-systemet.

Hvis du/TR/AMIR behandler sager om enkeltpersoner så vær opmærksom på regler om tavshedspligt og GDPR og på at have mandat fra den berørte læge, hvis I foretager jer noget.

Følg arbejdspladsens retningslinjer for håndtering. Du kan finde dem på hospitalets intranet eller ved at henvende dig til HR.

Hvis disse ikke er tilstrækkelige, så suppler med Arbejdstilsynets vejledning.

 Arbejdstilsynets vejledning kapitel 9 om håndtering af krænkende handlinger.

Vær opmærksom på om din region har en whistleblowerordning til krænkende handlinger.