Gå til indhold

FTR: FEA-aftaler

Her får du overblik over FEA-aftaler og det, du skal være opmærksom på som FTR.

FEA - eller Frivilligt Ekstra Arbejde - er en lokalt eller regionalt indgået aftale om frivilligt ekstra arbejde.

Der opstår jævnligt situationer, hvor ledelse og medarbejdere ønsker at indgå en FEA-aftale. Behovet kan opstå på flere niveauer – regionalt, på et helt hospital eller på en enkelt afdeling.

FTR skal være opmærksom på, om de forhandler selve aftalen, eller om der er tale om en aftale om at aktivere en allerede godkendt rammeaftale (mindre forhandling).

Eksempler på FEA-aftaler kan være situationer, hvor der er ventelister, som skal nedbringes (pukkelafvikling), produktionskrav, der skal overholdes, aftenambulatorier, elektive operationer i weekenderne, som ikke kan nås med normal bemanding.

FTR involveres som regel som sparringspart i disse aftaler, der i sidste ende skal godkendes af Yngre Lægers forhandlingsdelegation.

Det kan være en god ide også at involvere det regionale forretningsudvalg. Der er måske lokale forskelle.

Om FTR er drivkraften afhænger måske også af, hvilket niveau aftalen forhandles på. FEA-aftalerne kan være en god løsning på en akut og midlertidig belastningssituation i en afdeling.

Sådan foregår det

 • Alle lokale aftaler skal godkendes af Yngre Læger centralt. Tag kontakt til Yngre Læger, enten regionalt eller centralt, når du skal i gang med forhandlingerne.
 • Alle aftaler skal være baseret på frivillighed.
 • Aftalerne skal være tidsbegrænsede og kunne opsiges af begge parter med tre måneders varsel.
 • Lovgivningens bestemmelser om hviletid skal som minimum overholdes.
 • Afdelingsledelsen er ansvarlig for, at FEA-arbejdet tilrettelægges arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, og at arbejdsmiljøbestemmelserne overholdes.
 • Feriegodtgørelse i henhold til overenskomstens regler. Det er Yngre Lægers opfattelse, at feriegodtgørelse er et krav via lovgivningen, vær derfor opmærksom på om arbejdsgiveren forsøger at skrive den ud af aftalen.
 • Vær samtidig opmærksom på, at såfremt FEA-aftalen kræver dispensation for eventuel hviletid eller belastning, skal dette ske som særskilt ansøgning til det regionale forretningsudvalg.

 • Honoreringen bør aftales i grundbeløb (31.3.2018).
 • Honoreringen bør være pensionsgivende.
 • Speciallæger og læger (fx hoveduddannelseslæger), der udfører samme arbejde som overlægerne, bør have de samme vilkår som overlægerne. Kontakt eventuelt Overlægeforeningens lokale tillidsrepræsentant og forhør dig om overlægernes forhandlinger.
 • Honoreringen for frivilligt ekstra arbejde bør være højere end overarbejdsbetaling efter overenskomsten. En honorering på timelønnen + 200 pct. kunne være et udgangspunkt.
 • Det kan eventuelt aftales, at der også udbetales ulempetillæg.
 • Der bør ydes løn under sygdom for aftalt ekstra arbejde.
 • Det bør fremgå af aftalen, at hvis ekstra arbejdet aflyses med kort varsel, fx med mindre end 48 timer, skal timerne honoreres.
 • Det bør fremgå af aftalen, hvilke læger der er omfattet.

Vær opmærksom på om

 • de læger, som tilbydes at påtage sig ekstra arbejdet, har de rette kompetencer, eller om det sikres, at de opnår de rette kompetencer.
 • der er mulighed for at konvertere ekstra arbejdet til uddannelsesstillinger eller faste stillinger.
 • andre læger, der ikke direkte er omfattet af ekstra arbejdet fx i forbindelse med ventelisteafvikling, eventuelt får øget deres arbejds- eller vagtbyrde på grund af den øgede aktivitet. I så fald kan det være, at man skal inddrage dem i aftalen.
 • arbejdets omfang er realistisk.

Sådan gør du som FTR

Du vil som oftest blive kontaktet af en TR eller en anden lægekollega fra den pågældende afdeling med en anmodning om, at I finder en løsning på et akut og midlertidigt belastningsproblem i afdelingen.

 • Kontakt eventuelt Yngre Lægers sekretariat for sparring og gode råd.
 • Aftal et møde med afdelingsledelsen for at drøfte indgåelse af en FEA-aftale. Ledelsen vil ofte søge råd hos HR om en sådan aftale.
 • Når aftalen er udfærdiget af HR (se afsnittet Elementer til forhandling ovenfor), sendes den til endelig godkendelse i Yngre Lægers forhandlingsdelegation.