Gå til indhold

FTR: Vakanceaftaler

Vakanceaftaler dækker over aftaler for vagtlag/afdelinger med vakante stillinger. Her kan du se, hvad der er din rolle som FTR i forbindelse med vakanceaftaler.

En vakanceaftale er en lokalt indgået aftale om honorering af overarbejde på grund af mange vakante stillinger.

Der kan opstå situationer, hvor ledelse og medarbejdere gerne vil indgå en vakanceaftale for at kunne få dækket vagterne i et vagtlag ved at tilbyde en højere honorering, og du vil som FTR kunne blive involveret som sparringspart i forbindelse med aftalen.

Vær opmærksom på, at der kan være andre løsninger end vakanceaftaler, som bør afsøges først, af hensyn til lægerne på afdelingen. (fx besættelse af stillingerne, vikardækning, flytning af opgaver).

En FEA-aftale kan måske også være et godt alternativ – der er ofte bedre honorering, og den beror på frivillighed.

Først skal du og den lokale TR finde ud af, om der overhovedet mangler læger i vagtlaget. Det er TR’s opgave.

Overenskomsten siger ikke direkte noget om, hvor mange læger man skal være i et vagtlag, men for at overholde vagthyppighedsreglerne i § 22 kræver et vagtlag et vist minimum af læger.

  • I modsætning til FEA-aftalerne indgås vakanceaftaler regionalt (det regionale Yngre Lægeråd) uden involvering af Yngre Læger centralt. Tjek om der er indgået en regional rammeaftale om vakance.
  • Honoreringen bør være pensionsgivende.
  • Honoreringen for at dække vakancevagter bør være højere end overarbejdsbetaling efter overenskomsten.
  • Overvej hvor længe aftalen skal løbe, og om der skal indsættes løbende evaluering. Det er en god idé, at TR løbende følger med i, at ledelsen rent faktisk forsøger at besætte de vakante stillinger, så aftalen ikke bliver en sovepude.

Sådan gør du som FTR

Du vil som oftest blive kontaktet af en TR eller en anden lægekollega fra den pågældende afdeling med en anmodning om, at I finder en løsning på et akut eller vedvarende rekrutteringsproblem i afdelingen.

  • Søg eventuelt sparring hos Yngre Læger regionalt/centralt før du kontakter afdelingsledelsen.
  • Aftal et møde med afdelingsledelsen for at drøfte indgåelse af en vakanceaftale. Ledelsen vil ofte søge råd hos HR om en sådan aftale.
  • Når aftalen er udfærdiget af HR (se afsnittet Elementer til forhandling ovenfor), sendes den
    til det regionale sekretariat med henblik på underskrift/godkendelse af forretningsudvalget. Det er en god idé at inddrage forretningsudvalget i din region tidligt i processen, så man ikke forhandler forgæves. Der bør følge en begrundelse med for ønsket om en aftale, og en forklaring om hvordan problemet er forsøgt løst af ledelsen, og hvorfor det ikke er lykkedes, samt hvad ledelsen har tænkt sig at gøre fremadrettet for at løse problemet.

Læs mere om vakanceaftaler