Gå til indhold

FTR: Regler og råd om vagthyppighed

Læs her de mest almindelige problemstillinger omkring vagthyppighed og få råd til, hvad du som FTR for Yngre Læger kan gøre.

Det er TR opgave at sikre, at vagthyppigheden er i overensstemmelse med reglerne. Du har som FTR derfor alene en rådgivende rolle.

Det betyder, at du på Yngre Lægerådsmøder skal have punktet på dagsordenen, når I kommer til 'Runde på afdelingerne'.

Overenskomstens regler om vagthyppighed bestemmer, hvor ofte man kan have tjeneste om aftenen og natten.

I forhold til vagthyppighed er en vagt afgrænset som tjeneste efter kl. 18. Ferieperioden medtages ikke, når man beregner vagthyppigheden, se mere nedenfor.

Man kan højst have normaltjeneste efter kl. 18 eller vagt på tjenestestedet hvert sjette døgn i gennemsnit over en normperiode.

Der skal derfor være minimum seks læger i vagtlaget, og da man også skal tage højde for ferie og sygdom, bør vagtlaget som minimum være normeret med syv til otte læger.

Man kan højst have vagt uden for tjenestestedet efter kl. 18 hvert tredje døgn i gennemsnit over en normperiode, og vagtlaget skal som minimum være normeret med fire læger.

Arbejder man i et vagtlag, der både har normaltjeneste/vagt på tjenestestedet og vagt uden for tjenestestedet, kan man højst have vagt efter kl. 18 hvert femte døgn i gennemsnit.

Da der er tale om en kombination af de to vagtformer, skal vagtlaget som minimum være normeret med seks læger.

Vagthyppigheden udregnes som et gennemsnit over normperioden. En normperiode er 14 uger, men man kan aftale en anden længde, dog minimum 4 uger og maksimum 26 uger.

Sådan gør du som FTR

Hvis reglerne bliver overtrådt på grund af for få normerede stillinger eller ubesatte stillinger, er det som udgangspunkt TR opgave at få det løst.

Kan TR ikke løse opgaven, skal du tage kontakt til ledelsen.

Du skal bede om dokumentation for, at stillingerne er opslået, at der er forsøgt ansættelser af vikarer, dokumentation for, at det ikke har været muligt at fremrykke ansættelser i introduktionsstillinger – altså at alt har været forsøgt – og så skal du tage kontakt til Yngre Læger for sparring.

Først og fremmest skal sygehusledelsen selvfølgelig forsøge at få besat stillingerne.

Hvis det er et mere langsigtet problem, kan man ændre arbejdstilrettelæggelsen, så flere eller andre læger deltager i vagtarbejdet, ligesom man kan flytte eller reducere beredskabet.

Ledelsen kan også forsøge at mindske problemet ved at inddrage eksterne vikarer.

Indtil problemet er løst, kan enten du eller TR forhandle løntillæg til de belastede læger i form af vakanceaftaler.

Overtrædelse på grund af ferie

Ferieperioden medtages ikke, når man beregner vagthyppigheden. Er normperioden ni uger og ferieperioden tre uger, skal vagthyppigheden overholdes i de seks uger, hvor man ikke holder ferie.

Hensynet til vagthyppighedsreglerne kan imidlertid komme i konflikt med ønsket om så vidt muligt at tilgodese de ansattes ønsker til feriens placering, hvor mange ofte er interesserede i at holde tre ugers ferie i skoleferien.

Hvis man i ferieperioden bliver nødt til at planlægge med for hyppige vagter, er det vigtigt at være klar over, at de for hyppige vagter for timerne efter kl. 18 skal udbetales som overarbejde, se overenskomstens § 22 stk. 3.

Sådan gør du som FTR

Fælles for problemstillingerne er, at uanset om der er tale om dårlig planlægning eller mangel på læger, er problemet det samme – altså for meget arbejde på for få hænder.

Uanset årsagen skal du bede om dokumentation hos ledelsen for, at problemet er forsøgt løst. Det er ikke nok, at ledelsen lover, at om et halvt år/helt år kommer der flere læger. Det er ikke lægernes problem, at der ikke kan skaffes arbejdskraft.

Aftal møde med ledelsen, hvor dagsordenen er klar: Overtrædelse af overenskomstens bestemmelser om arbejdstilrettelæggelse. Få sparring i Yngre Lægers sekretariat.

Afhold møde med ledelsen sammen med TR. Kan sagen ikke løses med ledelsen, kontakt Yngre Læger. Måske skal Arbejdstilsynet involveres.