Gå til indhold

FTR: Regler og råd om varsel og ændringer

Læs her de mest almindelige problemstillinger omkring varsel og ændringer og få råd til, hvad du som FTR for Yngre Læger kan gøre.

Det er TR’s opgave at sikre, at ændringer varsles i det omfang, der er tale om væsentlige ændringer. Din rolle her kan være at rådgive TR om, hvorvidt ændringerne er væsentlige eller ej.

I en ansættelse kan man komme ud for, at de oprindelige betingelser bliver ændret. Det kan fx være ændringer af arbejdssted, arbejdsplan, funktion eller ændringer i lønnen. Spørgsmålet er, om man kan kræve at få ændringerne varslet.

Det er et grundlæggende ansættelsesretsligt princip, at den ansatte har krav på et varsel svarende til opsigelsesvarslet, hvis der er tale om en ændring af stillingen, som er så væsentlig, at der reelt er tale om en anden ansættelse.

Det kan være vanskeligt at afgøre, om der er tale om en væsentlig ændring. Det vil som regel blive afgjort ud fra en helt konkret vurdering.

Søg altid sparring i Yngre Lægers sekretariat.

Ændring af arbejdssted

En kollega bliver bedt om at arbejde et andet sted, end vedkommende hidtil har gjort, fx på et andet hospital.

Ifølge overenskomsten er arbejdsområdet for læger afgrænset af arbejdsområdet for den ledende overlæge, man er ansat under.

Det betyder, at man som læge har pligt til at arbejde de steder, som er dækket af overlægens arbejdsområde.

Det gælder også, hvis man skal varetage arbejde på flere matrikler.

Som udgangspunkt er det en væsentlig ændring, hvis man rent fysisk skal arbejde et andet sted end hidtil, og ændringen skal derfor varsles med opsigelsesvarslet.

Hvis afdelingen varetager patientbehandling på flere matrikler, skal det ifølge overenskomsten varsles med tre måneder.

Varsling af ændringer i vagtplanen

Sker der ændringer i selve vagtformen, skal det varsles med tre måneder, fx en ændring fra tilkaldevagt til vagt på tjenestestedet (overenskomstens § 17 stk. 3).

Det gælder også, hvis man tidligere har været ansat i en vagtfri stilling og fremover skal have vagt.

Sker der ændringer i den sædvanlige vagtplan, skal disse ikke varsles, men man har krav på at kende vagtplanen fire uger før.

Sådan gør du

Hvis arbejdsplanen ikke er klar fire uger før, må TR tage det op med ledelsen. Hvis det ikke hjælper, må TR gå videre med sagen til dig eller Yngre Lægers sekretariat.

Ændringer i den allerede lagte plan (indenfor 4 uger)

Selvom arbejdsplanen ligger klar fire uger før, kan det ofte blive nødvendigt at ændre i planen.

Årsagen kan være sygdom eller lignende, og spørgsmålet er så, hvordan der skal kompenseres i form af timer og tillæg for manglende varsling.

Det siger overenskomsten

Ifølge overenskomsten kan man blive tilkaldt til at gøre tjeneste på et tidspunkt, hvor man ellers skulle have haft fri - såkaldt ekstraordinært tilkald eller ekstra tjeneste.

Det kan skyldes sygdom eller andre situationer, det ikke har været muligt at forudse, da man lavede arbejdsplanen.

Hvis den ekstra tjeneste sker på en dag, hvor man skulle have haft fri, skal man honoreres for de faktiske timer.

Hvis den ekstra tjeneste sker i tilslutning til en planlagt tjeneste, skal man honoreres for det faktiske timeforbrug.

Hvis ændringen bliver varslet med mere end 72 timer, får man ikke noget varslingstillæg.

Det får man til gengæld, hvis ændringen bliver varslet med mindre end 72 timer (§ 23 og § 24 i overenskomsten). Tillæggets størrelse afhænger af, om det er tilkald på en fridag eller tilkald i forlængelse
af planlagt tjeneste.

Hvis den ekstra tjeneste er umiddelbart før eller efter en planlagt tjeneste, og tjenesten er på mere end tre timer, skal man have et tillæg (det lille varslingstillæg).

Hvis den ekstra tjeneste ikke er i tilslutning til en planlagt tjeneste, skal man have det store varslingstillæg.

Det sker, at en læge, der skulle have dagtjeneste, i stedet bliver pålagt at tage aften-/nattevagten på grund af sygdom. Det er vigtigt at være klar over, at man også i denne situation har krav på tillæg for manglende varsel.

Hvis man bliver sendt hjem fra en planlagt dagtjeneste for at påtage sig en ekstra aften-/nattevagt, skal man have honoreret timerne for
den planlagte dagtjeneste.

Hvis man derimod får det at vide, før man er mødt på arbejde, skal man ikke have honoreret timerne for den planlagte dagtjeneste. Til gengæld skal man så have det store varslingstillæg.

Sådan gør du som FTR

TR skal i første omgang tage en drøftelse med skemalæggeren eller ledelsen. Kan eventuelle problemer ikke løses, må du som FTR kontakte ledelsen. Det kan være en god idé at tage emnet op på et Yngre Lægemøde.