Gå til indhold

Dine opgaver som TR for yngre læger ansat i staten

Som tillidsrepræsentant er du valgt af dine kolleger til at gøre en positiv forskel. Få overblik over dine opgaver som tillidsrepræsentant for yngre læger ansat i staten her.

Du er som tillidsrepræsentant (TR) bindeled mellem arbejdsgiverne og dine kolleger. Du skal derfor medvirke til at løse konkrete problemer om løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og samarbejde.

Det betyder, at du skal bidrage til, at overenskomsten bliver overholdt samt, at de forskellige problemer og konflikter, der opstår på arbejdspladsen, bliver løst.

De typiske TR-opgaver i staten kan bl.a. være:

 • forhandlinger og drøftelser med ledelsen
 • samtaler med og orientering af de yngre læger, du repræsenterer
 • nødvendig kontakt og koordinering med arbejdspladsens andre tillidsrepræsentanter
 • nødvendig indsamling og formidling af information
 • deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder
 • mødeaktiviteter med Yngre Læger centralt

Dine TR-opgaver i staten

Det er vigtigt, at du deltager i det lokale arbejde og får indflydelse, fx via samarbejdsudvalget.

Der skal oprettes et samarbejdsudvalg på din arbejdsplads, hvis der er beskæftiget mindst 25.

Samarbejdsudvalg 
Antallet af pladser i samarbejdsudvalget aftales mellem ledelsen og repræsentanterne for de forhandlingsberettigede organisationer. Hvis der er flere forhandlingsberettigede organisationer på én arbejdsplads, aftales fordelingen af pladserne mellem organisationerne.

Typisk vil pladserne være fordelt til de organisationer, der repræsenterer flest medarbejdere. Det er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads i staten, hvor stor lægegruppen er i forhold til andre medarbejdergrupper.

Medarbejderrepræsentanter/suppleanter udpeges af de forhandlingsberettigede organisationer blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen.

Samarbejdsudvalgets medarbejderrepræsentanter skal tilsammen repræsentere samtlige medarbejdere med fokus på arbejdspladsens forhold.

Kontaktudvalg
Der kan oprettes et kontaktudvalg bestående af samarbejdsudvalgets medarbejderrepræsentanter og en repræsentant for hver af de forhandlingsberettigede organisationer, der ikke er repræsenteret i samarbejdsudvalget.  

Kontaktudvalgets opgave er at vejlede og rådgive medarbejderrepræsentanterne i samarbejdsudvalget.

Udvalget indkaldes forud for møder i samarbejdsudvalget. Det betyder, at du via kontaktudvalget kan få viden om og indflydelse på samarbejdsudvalgets arbejde, også selvom du ikke selv som YL-tillidsrepræsentant er medarbejderrepræsentant i samarbejdsudvalget.

Hvilke muligheder for indflydelse giver samarbejdsudvalget?

Formålet med samarbejdsaftalen er at fremme et konstruktivt lokalt samarbejde baseret på tillid og dialog. Aftalen fastlægger rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere med henblik på at involvere medarbejderne i arbejdet med arbejdspladsens mål og strategi.

Samarbejdsudvalget samarbejder om arbejds- og personaleforhold, som hører under arbejdsgiverens ledelsesret.

Forhold, der er reguleret af kollektive overenskomster og aftaler (herunder løn- og ansættelsesvilkår), hører derfor ikke under samarbejdsudvalget.

I samarbejdsudvalget skal ledelses- og medarbejderrepræsentanterne informere hinanden om og drøfte arbejdspladsens forhold.

Ledelsen skal bl.a. informere samarbejdsudvalget om:

 1. Arbejdspladsens seneste udvikling, den forventede udvikling i aktiviteter og den økonomiske situation
 2. Arbejdspladsens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse - især i forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng
 3. Andre beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold
 4. Forventede beslutninger vedrørende udbud, genudbud og udlicitering

Medarbejderrepræsentanterne skal informere samarbejdsudvalget om synspunkter og forhold hos medarbejderne, der har betydning for samarbejdet.

Herudover behandler samarbejdsudvalget relevante emner inden for arbejds- og personaleforhold, der har betydning for arbejdspladsen. Det kan fx være:

 1. Arbejds- og personaleforhold
 2. Tillid, samarbejde og trivsel
 3. Omstilling på arbejdspladsen

Som medarbejderrepræsentant kan man derfor få indsigt i og indflydelse på personalepolitiske og arbejdsmiljømæssige forhold ved at være aktiv i samarbejdsudvalgets arbejde.

Som TR vil du komme ud for at skulle hjælpe dine kollegaer som bisidder. Det betyder, at du deltager i et møde sammen med en kollega, der er indkaldt til en tjenstlig samtale.

En tjenstlig samtale er, når ledelsen beder en ansat om at komme til møde – som regel, fordi der er problemer af en eller anden art. Det kan handle om fravær, arbejdsmiljø, uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, advarsler, opsigelse mv.

Som bisidder er du ikke part i sagen, men alene rådgiver. Du er ikke garant for, at sagen ”vindes”, men at kollegaen behandles ordentligt samt, at reglerne overholdes. Du skal selvfølgelig også støtte din kollega på det menneskelige plan.

Kontakt Yngre Læger, hvis du skal være bisidder.

Som TR skal du indkalde til jævnlige møder med de yngre læger, du repræsenterer.

Som TR på statslige institutioner mv. i København er du en del af Yngre Lægerådet i staten.

Som TR på statslige institutioner mv. uden for København bliver du inviteret til at deltage i møder for Yngre Lægerådet i staten. 

På møderne kan du bl.a. høre, hvad der rører sig på statens område og udveksle erfaringer med andre tillidsrepræsentanter i staten.

Du kan fx præsentere alle de gode medlemstilbud for dine kolleger på et morgenmøde eller lignende. 

Rådgivning

Få råd og hjælp til arbejdslivet og spørg om alt, der vedrører din hverdag på jobbet.  

Kontakt Yngre Lægers rådgivere

Hjælp og rådgivning fra Lægeforeningen

Gratis kurser

Alle kurser udbudt af Yngre Læger er gratis for medlemmer. Vi afholder kurser i hele landet og kan også komme ud på den enkelte arbejdsplads, hvis blot man er min. 10 medlemmer. 

Saml 10 kolleger og bestil gratis kurser

Se alle kurser fra Yngre Læger og Lægeforeningen

Sociale arrangementer 

Få pulsen op med dine kolleger. I kan finde aktuelle fodbold- og løbehold for yngre læger eller starte jeres eget lokale dream-team. 

Fodbold- og løbehold for yngre læger

Kontante medlemsfordele

Gode rabatter til dig og din familie på alt fra forsikring til oplevelser og delikatesser.

Gode medlemsrabatter

Som TR medvirker du til at skabe et godt arbejdsmiljø - både de fysiske rammer (f.eks. lokaleforhold, kantineforhold mv.) og det psykiske arbejdsmiljø. 

Arbejdsmiljø for yngre læger