Gå til indhold

Tid, penge og vilkår for dig som er TR i staten

Se hvilke vilkår, der gælder for dig som tillidsrepræsentant for yngre læger i staten.

Dit hverv som tillidsrepræsentant og den tid du bruger som TR

Som TR må du anvende den tid, der er nødvendig til hvervets forsvarlige udførelse, når der tages hensyn til såvel arbejdspladsens arbejdsopgaver som TR-opgavernes omfang.

Det betyder, at der vil være tale om en konkret vurdering af tidsforbruget i forhold til de konkrete opgaver, der er forbundet med varetagelse af TR-hvervet, og hvor der på samme tid skal tages hensyn til både de opgaver, du udfører som medarbejder og omfanget af dine TR-opgaver.  

De typiske TR-opgaver kan bl.a. være

  • forhandlinger og drøftelser med ledelsen
  • samtaler med og orientering af de yngre læger, du repræsenterer
  • nødvendig kontakt og koordinering med arbejdspladsens andre tillidsrepræsentanter
  • nødvendig indsamling og formidling af information
  • deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder
  • mødeaktiviteter med Yngre Læger centralt

Sådan bliver du honoreret for dit TR-arbejde

Den del af din normale arbejdstid, som du bruger på tillidsrepræsentantarbejde, i forhold til arbejdspladsen og de yngre læger, skal medregnes i opgørelsen af din arbejdstid. Det betyder med andre ord, at TR-arbejdet skal udføres i din arbejdstid.

Ved tilrettelæggelsen af dine samlede opgaver skal der både tages hensyn til dine opgaver som medarbejder og til dine TR-opgaver.

Efter nyvalg/genvalg af dig som TR skal du drøfte med ledelsen, hvordan tidsforbruget til dine sædvanlige opgaver og TR-opgaverne normalt skal fordeles, herunder en evt. reduktion af de sædvanlige opgaver.

Hvis du bruger tid på TR-arbejdet udover din normale arbejdstid, indgår det ikke i arbejdstidsopgørelsen. Du kan med andre ord, som udgangspunkt, ikke udføre TR-arbejdet som merarbejde.

Dog vil den tid, som din arbejdsplads evt. har lagt beslag på dig i din egenskab af TR udover din normale arbejdstid, skulle indgå i din almindelige arbejdstidsopgørelse. TR-arbejdet vil derfor i denne situation evt. kunne udløse merarbejdsbetaling.

Udførelsen af TR-hvervet må ikke medføre, at du lønmæssigt stilles ringere end, hvis du havde udført dit sædvanlige arbejde.

Du må heller ikke i forhold til den lokale løndannelse stilles hverken løn- eller udviklingsmæssigt ringere end andre ansatte. Dertil skal du have samme mulighed for at få tillæg mv., som hvis du havde fuld mulighed for at fungere i dit sædvanlige job.

Der vil derfor kunne indgås aftale om at kompensere dig for det løntab/den mangel på lønudvikling, der måtte være en følge af, at du ikke har mulighed for at varetage funktioner eller erhverve kvalifikationer på lige fod med de yngre læger, du er TR for.

Hvis der er indgået en forhåndsaftale for de yngre læger, omfattes du også som TR af en sådan aftale.

Der kan, lokalt på din arbejdsplads, indgås aftale om et TR-tillæg. Det kræver, at der kan opnås enighed med ledelsen om dette.