Gå til indhold

Din rolle som leder ved klagesager

Som ledende overlæge eller leder af en praksis har du flere opgaver, hvis din afdeling eller behandlingsstedet får en klagesag. Det gælder både, hvis der bliver klaget over konkrete sundhedspersoner, og hvis der bliver klaget over behandlingsstedet.

Deltag i dialogsamtaler

Patienten, der klager, får et tilbud om dialog om klagen, inden den bliver behandlet. Det er som regel ledelsen på behandlingsstedet, som afholder samtalen, evt. med de sundhedspersoner, som har været involveret i den behandling, der klages over. Dialogen giver mulighed for at tale forløbet igennem og få afklaret spørgsmål og misforståelser. Dialog fører ofte til, at klagen frafaldes.

Er du leder på behandlingsstedet, er det sædvanligvis dig, der skal afholde dialogsamtale. Læs mere om dialogsamtaler her.

Bidrag med skriftlige udtalelser

Ved klager over det samlede behandlingsforløb på behandlingsstedet (styrelsessager)

Hvis der er klaget over et behandlingssted, er det behandlingsstedet – og ikke de behandlende læger - som kan få kritik. Det er derfor også ledelsen på behandlingsstedet, som bør underskrive udtalelsen til sagen. Det er dog en god ide at inddrage de læger, der har været involveret i behandlingsforløbet, så vigtige bidrag kommer med i udtalelsen. Det er særligt vigtigt, hvis sagen omhandler forhold, som ikke kan læses direkte ud af journalen.

Er du leder, og skal du sende en udtalelse i en styrelsessag, kan du også få hjælp hos Lægeforeningen – Læs mere her.

Ved klager over konkrete sundhedspersoner (disciplinærnævnssager)

I disciplinærnævnssager skal de læger, som har været involveret i behandlingen, have mulighed for at udtale sig i sagen. De læger, der er klaget over, er selvstændige parter i klagesagen, og de udarbejder derfor selv deres egen udtalelse.

I disciplinærnævnssager anbefaler Lægeforeningen, at du som leder støtter lægerne, inden de skriver deres udtalelse, og drøfter deres del af behandlingen med dem. Du har også mulighed for at skrive en supplerende udtalelse til sagen.

Tilbyd rådgivning

Styrelsessager

Som ledende overlæge bliver du informeret om styrelsessager vedr. klager over dit behandlingssted, og du bør sørge for, at de involverede læger løbende er informeret om sagen. Gives der kritik i en styrelsessag kan sagen fortsætte som disciplinærnævnssag og evt. lede til kritik af de behandlende læger. Også derfor det vigtigt, at de behandlende læger har været inddraget i styrelsessagen.

Disciplinærnævnssager

Hvis klagen angår en konkret læge og skal afgøres af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, er den enkelte læge part i sagen og skal have mulighed for at varetage sine interesser. Lægen skal derfor have adgang til alt nødvendigt materiale for at kunne skrive en udtalelse.

Det er vigtigt, at det er aftalt, om den enkelte læge selv sender sin udtalelse til Styrelsen for Patientklager (der sekretariatsbetjener nævnet), eller om udtalelsen eventuelt skal sendes sammen med andre udtalelser (til samme klagesag) via afdelingen. Lægeforeningen anbefaler, at de implicerede læger selv sender deres udtalelser til Styrelsen for Patientklager, da de er de direkte parter i sagen.

Du kan som ledende overlæge forlange at få en beskrivelse af lægens rolle i en påklaget behandling, hvis lægen fortsat er ansat i afdelingen. Du kan dog ikke nødvendigvis få en kopi af vedkommendes udtalelse. Du kan heller ikke kræve at føre korrespondancen i sagen på lægens vegne. Er en eller flere af de involverede læger ikke længere ansat i afdelingen, har du som udgangspunkt intet krav – arbejdsretligt eller administrativt – på at se lægens endelige udtalelse. Styrelsen for Patientklager sender dog afgørelsen til afdelingen til orientering.

Styrelsen sender breve via e-Boks. Derfor vil korrespondancen om sagen mellem den enkelte læge og styrelsen ikke involvere arbejdsstedet.

Henvis til rådgivning i Lægeforeningen

Bliver en læge bedt om at lave en udtalelse til en klagesag, kan lægen få brug for råd og vejledning fra Lægeforeningens jurister og fra Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg.

Som ledende overlæge kan det være fint at tilbyde råd og vejledning til læger på behandlingsstedet, som har fået en klage. Men det er en god ide, at lægerne selv søger rådgivning fra Lægeforeningen også. I sager, hvor flere læger er involveret, kan de have modstridende interesser, og derfor bør de enkelte læger ikke rådgives af den samme person.

Læs mere

På Styrelsen for Patientklagers hjemmeside finder du yderligere information om sagsgangen i sagerne og vejledning om, hvem der skal udtale sig.

Information til indklagede sundhedspersoner

Information til behandlingssteder