Gå til indhold

Refusion/frikøb

Overlægeforeningens bestyrelses retningslinjer for refusion, frikøb og kørsel
(vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. juni 2022)

Bestyrelsen har tiltrådt følgende retningslinjer for honorarer, frikøb samt lønrefusionsvilkår:

Honorarer til formand og bestyrelsesmedlemmer

Der ydes honorarer til formand og bestyrelsesmedlemmer som følger:

  • Formand 176.969 kr. årligt
  • Næstformand 88.479 kr. årligt
  • Bestyrelsesmedlemmer 55.303 kr. årligt

​Honorarerne ydes blandt andet, fordi der bruges fritid på bestyrelsesarbejdet og deltagelse i arbejdsgrupper mv., hvor medlemskabet er en følge af bestyrelsesarbejdet.

Frikøb af formand og bestyrelsesmedlemmer

Der er delvist frikøb af formanden (normalt halv tid, men omkring overenskomstforhandlingerne på fuld tid).

Næstformanden frikøbes efter behov i forbindelse med lokale forhandlinger og anden mødeaktivitet, som måtte ligge i arbejdstiden.

Medlemmer af forhandlingsdelegationen frikøbes ad hoc og sædvanligvis således, at den pågældende selv aftaler fravær med arbejdsgiver, som herefter fremsender anmodning om refusion.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan frikøbes efter ad hoc og efter konkret aftale.

Lønrefusion

Tillidsrepræsentanter:

For tillidsrepræsentanter ydes refusion for deltagelse i tillidsmandsmøder. Der ydes som udgangspunkt refusion for 7,4 timer pr. dag, medmindre arbejdsgiver som følge af den konkrete tjenesteplan fremsætter krav om andet.

Vagter forudsættes byttet, og der vil som udgangspunkt ikke blive ydet refusion for vagt.

Ved deltagelse i repræsentantskabsmøder - uden at tillidsrepræsentanten eller tillidsrepræsentantsuppleanten er medlem af repræsentantskabet og derfor ikke har mødepligt - ydes også lønrefusion.

Medlemmer af repræsentantskabet:

For medlemmer af repræsentantskabet, som efter vedtægterne har mødepligt, ydes refusion til arbejdsgiver, hvis den pågældende er tjenesteplanlagt den pågældende dag.

Der ydes refusion for 7,4 timer pr. dag med mindre den konkrete tjenesteplan fastlægger et andet timetal og arbejdsgiver fremsætter krav herom. Vagt forudsættes byttet.

Der ydes kun refusion til suppleanter, når disse møder i stedet for en repræsentant.

Kørselsgodtgørelse

Der ydes kørselsgodtgørelse (den høje takst) i forbindelse med deltagelse i alle møder, som foreningen centralt indkalder/indbyder til. Det gælder repræsentantskabsmøder, tillidsmandsmøder, temamøder, udvalgsmøder og lign. I stedet for kørsel i egen bil kan anvendes tog (standard eller 1. klasse), bus eller indenrigsfly. Hvis kørslen indbefatter krydsning af Storebælt eller Øresund betales broafgift mod behørig dokumentation. Foreligger der ikke dokumentation for broafgift, kan der ikke ydes kilometergodtgørelse.

Hvis lokale/regionale møder indkaldes af et medlem af bestyrelsen eller talsmanden i regionen, betales transport til de deltagende medlemmer.