Gå til indhold

Velkommen til Overlægeforeningen

Her har vi samlet informationer målrettet dig, der er ny overlæge eller på vej til at blive det.

Forskelle i ansættelsesvilkår - overlæger og afdelingslæger

Om det er attraktivt at være overlæge frem for afdelingslæge, beror på en individuel og konkret vurdering. Her får du overblik over de væsentligste forskelle i overlæger og afdelingslægers løn, pension, arbejdstid, overarbejde/merarbejde, dagstjeneste, vagthonorering og ferie.

Den samlede gennemsnitsløn er væsentligt højere for overenskomstansatte overlæger end for afdelingslæger. Det skyldes især, at overlæger har ledelsesansvar og er ansat uden højeste tjenestetid (se mere nedenfor), mens afdelingslæger er ansat til 37 timer ugentligt.

Den gennemsnitlige bruttoløn inkl. vagthonorarer og bidrag til pension var for overenskomstansatte overlæger ansat på hospitaler i oktober 2022 på kr. 97.288 pr. måned, mens den for afdelingslæger var på kr. 80.277 pr. måned (kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor).

Enkelte tilstedeværelsesvagter med lav vagtbelastning kan være lige så godt honoreret for afdelingslæger som for overlæger, mens det ved belastede vagter forholder sig helt modsat. Her er overlæger væsentligt bedre honoreret.

Som overlæge arbejder du uden højeste tjenestetid, men arbejdet tilrettelægges, så den ugentlige arbejdstid i gennemsnit ikke væsentligt overstiger 37 timer.

I praksis bliver dit arbejde planlagt gennemsnitlig 37 timer/uge, men på dagen gør du dit arbejde færdigt uanset, at du derved kommer op over 7,4 timer den dag. Du skal nu tåle et uforudset arbejde på godt 40 timer i kvartalet, uden at det figurerer som overarbejde.

Merarbejde godtgøres ikke automatisk, men kan godtgøres efter reglerne i Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere - Læs mere om godtgørelse for merarbejde her. 

Er der kvartal efter kvartal et ikke ubetydeligt uforudset merarbejde, kan du også tage en drøftelse med din leder med henblik på at få færre opgaver.

Overlægen som rollemodel og leder

Når du går fra at være yngre læge til en ansættelse som overlæge, får du en ny rolle. Hvor du før var underordnet medarbejder, er du nu leder. Her kan du læse om rollen som overlæge.

Overenskomsten fastslår, at alle overlæger er ledere, og at alle lægelige ledelsesopgaver skal varetages af overlæger. Der står bl.a.:

”En ansættelse som overlæge er en ansættelse som leder. Overlæger leder og organiserer det konkrete patientforløb / behandlingsindsats og kan være ansvarlig for arbejdstilrettelæggelsen i et team. Overlæger kan derudover være involveret i specifikke opgaver, som forskning, kvalitetsarbejde, præ- og postgraduat uddannelse, projektet m.v.

Overlægen medvirker, på baggrund af kliniske kompetencer, faglig indsigt og rutine, til at hospitalet kan leve op til krav i forhold til kvalitet, tilgængelighed, leveringsfriser og effektivitet. Overlægen har derfor et ledelsesmæssigt ansvar i forhold til at sikre hensigtsmæssige patientforløb og derigennem medvirke til en rationel organisering og drift af afdelingen.”

Som overlæge har du medansvar for hele afdelingens/hospitalets drift og udvikling og ikke alene for dit eget kliniske bidrag.

Alle overlæger skal kunne lede og organisere konkrete patientforløb, så de bliver så effektive som muligt for patienter og afdelingen. Samtidig skal du som overlæge påtage dig et større ansvar for helheden, herunder undervisning, faglig udvikling og organisering og drift af din afdeling.

Nogle overlæger har desuden ansvar for specifikke opgaver, som at være ansvarlig for kvalitetsindsats, uddannelse, projekter eller andet. De vil typisk blive ledende overlæger.

Med ansvaret følger også en pligt og ret til at give sin mening tilkende overfor afdelingsledelsen. Som overlæge forventes du at indgå i dialog og give input til afdelingen og hospitalet om, hvordan en faglig udvikling, hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet og fastlæggelse af ansvar og kompetence kan sikres.

Det betyder at du for eksempel bør tage initiativ til dialog med afdelingsledelsen, hvis du oplever, at mængden eller intensiteten i arbejdet på afdelingen er uhensigtsmæssig for at sikre et godt arbejdsmiljø for alle på afdelingen og dermed grundlaget for god behandling af patienterne.

Overlægeforeningens repræsentantskab og bestyrelse har udarbejdet visionen om Fremtidens overlæge, som tager udgangspunkt i at overlægens ekspertise er unik og ikke kan erstattes af andre. Derfor skal den bruges klogt. 

Visionen tager udgangspunkt i en optimal fremtid, hvor ressourcer og opgaver er i balance og beskriver, hvad overlæger så kan bidrage med i forhold til:

  • forskning og udvikling af nye og bedre behandlinger 
  • forebyggelse og kommunikation om sundhed
  • at være patientansvarlig læge
  • at være leder og udvikle afdelinger med fokus på arbejdsmiljø, kvalitet i behandling og effektiv drift 
  • at være faglig ekspert i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  • at være den gode professionel rollemodel og at uddanne yngre læger o andre kolleger. 

 

Dit medlemskab

Som medlem i Overlægeforeningen kan du altid få hjælp og rådgivning om forhold, der vedrører din ansættelse.

Din lokale tillidsrepræsentant kender forholdene på dit sygehus og kan hjælpe dig med spørgsmål om lokal løn, vagtforhold m.v. 

Din regionale konsulent i sekretariatet kan også rådgive dig i forhold til løn, arbejdstilrettelæggelse m.v. 

Som medlem i Overlægeforeningen er du også medlem i Lægeforeningen og har adgang til juridisk bidstand i forbindelse med klagesager m.v. 

Overlægeforeningen er overlægernes faglige fællesskab og arbejder for at sikre så gode vilkår for overlæger generelt som muligt. Her er eksempler på Overlægeforeningens politiske og faglige arbejde: 

Din stilling som overlæge betyder, at dit medlemskab af Lægeforeningen rykkes fra Yngre Læger til Overlægeforeningen/FAS (Foreningen af Speciallæger). Overlægeforeningens medlemmer udgør ca. 76 pct. af FAS.
Se her hvordan dit kontingent er sammensat.Se her hvordan dit kontingent er sammensat.

Som medlem af Overlægeforeningen har du adgang til en række tilbud og medlemsfordele, som er målrettet dig som overlæge eller alle Lægeforeningens medlemmer. Her er et lille udpluk: 

  • Du kan deltage i Overlægeforeningens årlige lederkonference. Hold øje med nyhedsbrevet, hvor konferencen annonceres 
  • Du kan deltage i Overlægeforeningens og i Lægeforeningens kurser. Se mere her
  • Du kan få rabatter og andre gode tilbud via Lægeforeningens medlemstilbud

Som medlem modtager du Overlægeforeningens nyhedsbrev med fakta og informationer om din ansættelse som overlæge samt aktuelle emner med særlig relevans for dig som overlæge. 

Du modtager nyhedsbrevet cirka en gang om måneden og kan til enhver tid opsige det igen. 

Hvis du ikke modtager nyhedsbrevet, er det måske fordi, vi ikke har din rigtige email-adresse. Du kan se og rette de informationer, vi har om dig her (bag log-in)

Læs de seneste nyhedsbreve fra Overlægeforeningen her

Her får du hjælp og sparring