Gå til indhold

Efteruddannelse for overlæger

Overenskomsten giver dig som overlæge ret til mindst 10 efteruddannelsesdage om året. Og du skal have en plan for din efteruddannelse, som skal aftales ved den årlige LUS (Lederudviklingssamtale).

Efteruddannelse er afgørende for at du både har et fagligt udfordrende arbejdsliv som overlæge, kan sikre bedst mulig patientbehandling og faglig udvikling - og ikke mindst kan bevare din værdi som speciallæge/overlæge for sundhedsvæsnet. Det er der enighed om mellem hospitalsejerne og Overlægeforeningen, og det er nu udmøntet i en ny bestemmelse om overlægers efteruddannelse.

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for at sikre den relevante efteruddannelse og kompetenceudvikling af dig og dine kollegaer. Men efteruddannelse er også dit eget ansvar. Mulighed for efteruddannelse skal efterspørges ikke alene ved LUS, men også i dagligdagen i forbindelse med diskussioner af patientbehandling og afdelingens drift. Det er vigtigt, at du selv vedvarende efterspørger efteruddannelse og insisterer på vigtigheden ikke kun for dig selv, men også for organisationen.

Overenskomstens rettigheder og pligter

Ifølge § 26 i Overenskomsten har alle overlæger har ret og pligt til efteruddannelse. De 10 årlige dage til efteruddannelse er nu rettet mod både de faglige og de ledelsesmæssige kompetencer i en fælles erkendelse af, at overlæger både skal udvikle de lægelige og de ledelsesmæssige kompetencer- for at kunne virke som lægelige leder.

Det er samtidig aftalt overenskomsten, at der ved den årlige LUS skal aftales en - mellem overlægen og dennes leder - gensidigt forpligtende efteruddannelsesplan. Planen kan have et flerårigt sigte, men den skal årligt evalueres og justeres, så det sikres, at aftalte aktiviteter, herunder antallet af dage, bliver fulgt.

Efteruddannelsen skal i øvrigt som hidtil tilrettelægges under hensyn til både overlægens og afdelingens ønsker og behov.

Mål og læringsmetoder

Både overlægens ønsker og afdelingens behov for at sikre de nødvendige specialistkompetencer indenfor ekspertområde og subspecialer, vil indgå ved valg af efteruddannelsesaktiviteter. Der kan være forskellige individuelle behov for den enkelte overlæge i forhold til opgaver og funktion sammenholdt med afdelingens behov.

Efteruddannelse skal derfor ske med perspektiv på både det team og den organisation, du arbejder i, såvel som på de mål som du i din egen karriere arbejder hen imod. Dette gælder den faglige efteruddannelse, men lige så meget de andre professionelle kompetencer som kommunikation, samarbejde og teamwork og det tværfaglige lederskab.

Mål og behov kan også ændre sig over tid, hvis du får en anden plads i organisationen, eksempelvis som uddannelses- eller forskningsansvarlig. Din efteruddannelsesplan skal derfor løbende revideres med henblik på udvikling og dokumentation i forbindelse med både din og afdelingens udvikling.

Husk samtidig, at efteruddannelse er nødvendig på mange niveauer: I det daglige arbejde og igennem fleksible og individualiserede kompetenceudviklingsaktiviteter (fx: litteraturlæsning, e-læring, kurser, kongresser, formaliserede uddannelsesforløb, fokuserede ophold lokalt, regionalt, nationalt og internationalt mm).

Omkostninger til efteruddannelse

Når du deltager i efteruddannelse, som er pålagt eller godkendt af ledelsen, får du tjenestefrihed med løn.

Som udgangspunkt dækkes kursusafgift, transport mv. af arbejdsgiver, med mindre anden finansiering er aftalt konkret. Det kan fx være industrisponseret efteruddannelse, som ifølge en aftale mellem lægemiddelindustrien og hospitalsejerne altid skal tildeles efter aftale med din ledelse. Det er under alle omstændigheder tilrådeligt at have betalingsspørgsmålet afklaret inden deltagelse eller eventuelle udlæg for kursusafgift, rejse eller ophold. Det vil i den situation være de almindelige regler ved tjenesterejser, der er gældende.

Overlægeforeningens efteruddannelsespolitik og inspirationsmateriale

Du kan med fordel tage udgangspunkt i Overlægeforeningens politikpapir om efteruddannelse, forberedelsesskemaet til efteruddannelsesplan og det MIND MAP, som Overlægeforeningen har udarbejdet i tillæg til det LUS-skema, som dit lokale hospital benytter. Du kan se Overlægeforeningens efteruddannelsespolitik, LUS-skema og inspirationsmateriale i boksen til højre