Gå til indhold

LUS - lederudviklingssamtale

Alle overlæger skal have en årlig LUS (Lederudviklingssamtale), ligesom andre medarbejdergrupper, der har krav på en tilsvarende MUS (Medarbejderudviklingssamtale). Det fremgår i Overenskomstens § 26, stk. 2.

Formålet med samtalen er, at du som lægelig leder har en dialog, der sikrer din faglige og ledelsesmæssige udvikling, at der er overensstemmelse mellem de opgaver og kompetencer, du har, og de mål som sygehuset eller afdelingen har. LUS bruges dermed til, at du sammen med din leder kortlægger dine aktuelle kompetencer og fremtidige udviklingsbehov under hensyn til både dine og afdelingens ønsker og behov.

LUS peger både bagud og fremad: Til LUS taler du og din leder typisk om det forgangne års arbejdsopgaver og resultater, samt din og afdelingens udvikling, ligesom lederen fortæller, hvordan han/hun vurderer din indsats. Du har selvfølgelig også mulighed for at give ledelsen feed back. Derudover drøfter I ønsker til arbejdsopgaver i det kommende år, og hvad dette kræver af udvikling og tilegnelse af nye kompetencer.

Efteruddannelsesplan

Helt centralt i LUS er, at du sammen med din leder formulerer en efteruddannelsesplan. Det er direkte aftalt i Overenskomstens § 26. Alle overlæger har således både ret og pligt til 10 dage årligt til efteruddannelse i faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Ifølge Overenskomsten skal der nu årligt ved LUS udarbejdes en gensidigt forpligtende efteruddannelsesplan med et flerårigt sigte, ligesom efteruddannelsesplanen årligt ved LUS skal evalueres og justeres, for at sikre, at de aftalte aktiviteter, herunder antallet af dage, er opfyldt. Det betyder også, at du sammen med din leder kan planlægge et flerårigt efteruddannelsesforløb, hvor du på forskellig måde kan tilegne dig relevant viden og nye kompetencer.

Derudover kan I også ved LUS tale om helt overordnede emner som arbejdsglæde, samarbejdsrelationer, det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt den generelle trivsel på arbejdspladsen.

Hvad ønsker du at tale om?

Inden LUS er det vigtigt, at du gør dig overvejelser om, hvad du vil tale om. Det er derfor vigtigt, at du reflekterer over, hvordan det forgange år er gået i forhold til opgaver, mål og resultater, ligesom du skal tænke over, hvilke ønsker du har for det kommende år, herunder om du har lyst til eller behov for nye arbejdsopgaver, kurser, efteruddannelse eller lignende.

Når du vurderer, hvilken efteruddannelse der kan være relevant, kan Overlægeforeningens MIND MAP (pdf) være en relevant inspirationskilde.  Efteruddannelse kan fx ske ved deltagelse i internationale kongresser og konferencer samt nationale seminarer og kurser eksempelvis i regi af de videnskabelige selskaber, men det kan også ske gennem fokuserede ophold på andre afdelinger lokalt, nationalt eller internationalt eller via litteraturlænsning, webinarer eller andre typer formaliserede læringsforløb.

Løn er ikke et emne i en LUS-samtale

Derimod er det ikke hensigten at drøfte din lønudvikling ved LUS-samtalen. FAS anbefaler, at emnet i stedet tages op ved en decideret lønsamtale/lønforhandling, så LUS-samtalens udviklingsorienterede fokus for dig ikke bliver tilsidesat for lønspørgsmålet.

Enkelte overlæger har søgt råd hos FAS, om det er relevant at tage en bisidder med til LUS-samtalen. Det er ikke relevant, fordi der er tale om en individuel evaluerings- og udviklingssamtale og ikke en disciplinærsamtale. Ved en disciplinærsamtale – ofte en tjenstlig samtale – er det i reglen relevant med en bisidder, da du her kan få pålæg eller sanktioner for din adfærd m.m.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at der skal udarbejdes et referat, som begge parter skal tilslutte sig indholdet af og herefter underskrive. Referatet skal herefter placeres på din personalesag.

Du kan læse mere om LUS (og MUS) i Aftale om kompetenceudvikling pdf og i Kittelkort om LUS pdf 

""