Gå til indhold

Vedtægter

Vedtægter for Overlægeforeningen.
Senest ændret på repræsentantskabsmøde den 19. maj 2022

 

§ 1. Foreningens navn og hjemsted 

Stk. 1.  Foreningens navn er "Overlægeforeningen". Dens hjemsted er Domus Medica, København.

§ 2. Foreningens formål 

Stk. 1. Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser, herunder at formidle kontakt med andre lægelige organisationer, og at forhandle kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesforhold, jf. bestemmelserne i vedtægterne for Foreningen af Speciallæger og Forhandlingsberettigede Foreninger (FAS).

§ 3. Forhold til Lægeforeningen

 Stk. 1. Foreningen indgår i og repræsenteres i Lægeforeningen gennem FAS.

§ 4. Medlemskab 

Stk. 1. Ret til ordinært medlemskab har følgende medlemmer af FAS:

  1. Overlæger, ledende overlæger og cheflæger samt dermed ligestillede ansatte i det offentli-ge sygehusvæsen.
  2. Overlæger, ledende overlæger og cheflæger samt dermed ligestillede ansatte ved private sygehuse, eller andre sygdomsbehandlende institutioner.

Stk. 2. Bestyrelsen afgør, hvorvidt betingelserne for medlemskab i stk. 1 er opfyldt.

Stk. 3. Bestyrelsen kan beslutte at optage medlemmer inden for andre stillingskategorier eller konkrete stillinger.

Stk. 4. Indmeldelse i foreningen sker automatisk ved ansættelse i en af de i stk. 1 og 3 nævnte stillingskategorier.

Stk. 5. Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel til udgangen af et kvartal ved skriftlig meddelelse til sekretariatet. Den skriftlige meddelelse kan også ske pr. e-mail.

Stk. 6. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 5. Repræsentantskabet 

Stk. 1. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet tager stilling til opsigelse og indgåelse af generelle aftaler om løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af 80 medlemmer. De 78 medlemmer fordeles forholdsmæssigt efter antal medlemmer i hver region opgjort pr. 1. januar i valgåret. Der vælges samtidig et antal suppleanter svarende til mindst halvdelen af antallet af repræsentanter. Såvel på Færøerne som i Grønland vælges 1 repræsentant og 1 suppleant.

Stk. 3. Medlemmer af repræsentantskabet vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet gennemføres hvert 2. år i 2. kvartal. Valget gennemføres ved skriftlig afstemning – enten pr. brev eller elektronisk - blandt alle ordinære medlemmer af Overlægeforeningen i hver region, på Færøerne og i Grønland. Valgbare er alle ordinære medlemmer af Overlægeforeningen. Sekretariatet mailer inden udgangen af 1. kvartal til samtlige foreningens ordinære medlemmer med opfordring til at kandidater opstiller og registrerer kandidaterne som herefter fremgår af foreningens hjemmeside.  I 2. kvartal mailer sekretariatet en elektronisk stemmeseddel med svarfrist på 14 dage. Sekretariatet forestår optælling af stemmer. Optælling af stemmer skal være tilendebragt inden 5 dage (arbejdsdage) efter valget er lukket. De kandidater, som uden at være valgt som repræsentanter opnår flest stemmer, er valgt som suppleanter. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 5. Såfremt der inden for regionen, på Færøerne eller i Grønland ikke er et tilstrækkeligt antal repræsentanter (inkl. suppleanter), kan der inden for området gennemføres suppleringsvalg for den resterende del af valgperioden i overensstemmelse med ovennævnte valgprocedure.

Stk. 6. Såfremt mindst halvdelen af Overlægeforeningens ordinære medlemmer inden for regionen, på Færøerne eller i Grønland skriftligt stiller krav herom, skal der inden for området gennemføres ekstraordinært valg til repræsentantskabet.

Stk. 7. Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære repræsentantskabsmøderne.

Stk. 8. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Repræsentantskabsmøder

Stk. 1. Repræsentantskabet afholder 2 ordinære møder, som afholdes i henholdsvis foråret og efteråret. Bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmødet. Indkaldelsen sker med mindst 2 måneders varsel i Ugeskrift for Læger eller skriftligt – pr. brev eller elektronisk – over for alle medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for repræsentantskabsmødets afholdelse og en foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden med bilag udsendes til medlemmerne af repræsentantskabet mindst 2 uger før mødets afholdelse. Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte, at repræsentantskabsmødet skal afholdes som et delvis eller fuldstændig elektronisk møde. Træffer bestyrelsen en sådan beslutning, skal indkaldelsen indeholde nærmere oplysninger herom, herunder hvordan elektroniske medier anvendes i forbindelse med deltagelsen. Deltagelsen i et sådant repræsentantskabsmøde skal kunne ske via internettet, videokonference eller andet medie med tilsvarende funktionalitet. Det anvendte elektroniske system skal være indrettet på en sådan måde, at det giver repræsentantskabet og eventuelle andre deltagende medlemmer mulighed for på mødet at kunne ytre sig mundtligt, ligesom der skal kunne afgives stemme.

Stk. 2. På det ordinære møde i efteråret skal følgende punkter optages på dagsordenen:
1.    Valg af dirigent.
2.    Formandsberetning.
3.    Behandling af rettidigt indsendte forslag fra repræsentantskabets medlemmer (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse).
4.    Valg af formand og bestyrelse, jf. § 7.
5.    Valg af kandidat som repræsentant for FAS i Lægeforeningens bestyrelse, jf. § 7, 2. punktum.
6.    Suppleringsvalg til bestyrelsen, jf. § 7.
7.    Valg af revisor samt suppleant for denne, jf. § 12.
8.    Aflæggelse af det reviderede regnskab.
9.    Redegørelse for budget.
10.    Fastlæggelse af kontingent.
11.    Eventuelt.

Stk. 3. På det ordinære møde i foråret skal følgende punkter optages på dagsordenen:
1.    Valg af dirigent.
2.    Behandling af rettidigt indsendte forslag fra repræsentantskabets medlemmer (forslag skal være bestyrelse i hænde senest 4 uger før mødets afholdelse)
3.    Forberedelse til Lægemødet 
4.    Suppleringsvalg til bestyrelsen, jf. § 7, stk. 6.
5.    Eventuelt.

Stk. 4. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinære repræsentantskabsmøder og skal indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde og lade dette afholde inden 4 uger efter, at mindst 1/5 af repræsentantskabets medlemmer har fremsat krav herom.

Stk. 5. Bestyrelsen indkalder skriftligt – pr. brev eller elektronisk – til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med mindst 2 ugers varsel. I ganske særlige tilfælde kan ekstraordinære møder indkaldes med kortere varsel.

Stk. 6. Dagsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indeholde:
1.    Valg af dirigent.
2.    Behandling af den sag, der har foranlediget ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
3.    Eventuelt valg.
4.    Eventuelt.

Stk. 7. Stemmeret har kun repræsentanter og suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter. Til valg og beslutninger kræves simpel majoritet, medmindre andet er fastsat i nærværende vedtægt. Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning, mens forslag betragtes som bortfaldet. Stemmeafgivelse sker normalt ved håndsoprækning. Stemmeafgivelsen skal ske skriftligt og hemmeligt ved alle valg, hvor der er opstillet flere kandidater end det antal poster, der skal besættes, og i øvrigt når blot 2 repræsentanter eller bestyrelsen kræver det. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indvarslet og mindst halvdelen af repræsentanterne er til stede.

Stk. 8. Medlemmer af repræsentantskabet eller deres suppleanter er pligtig at give møde til ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder.

Stk. 9. Repræsentantskabsmøder er åbne for alle medlemmer af Overlægeforeningen. Alle Overlægeforeningens medlemmer har taleret på repræsentantskabsmødet. Overlægeforeningens medlemmer har ret til at rekvirere bilagsmateriale, der ikke har været offentliggjort i Ugeskrift for Læger i det omfang, materialet ikke efter sin art er fortroligt.

§ 7. Bestyrelsen 

Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningens anliggender mellem repræsentantskabsmøderne. Bestyrelsen består af formanden og 7 medlemmer. Hvis repræsentantskabet indstiller og får valgt en overlæge til valg som repræsentant for FAS i Lægeforeningens bestyrelse, indtræder vedkommende ligeledes i Overlægeforeningens bestyrelse. I så tilfælde består bestyrelsen af formanden og 8 medlemmer.

Stk. 2. Formanden vælges af repræsentantskabet. Valg af formand sker før valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Valget afgøres ved absolut majoritet. Ved formandens vakance i tiden mellem 2 ordinære repræsentantskabsmøder konstitueres næstformanden som fungerende formand frem til førstkommende ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 3. De øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges ligeledes af repræsentantskabet. Ved valg til bestyrelsen bør der søges så bred en repræsentation som muligt, ikke mindst geografisk. 

Stk. 4. Ethvert ordinært medlem af Overlægeforeningen kan vælges til formand eller bestyrelsesmedlem.

Stk. 5. Valg af såvel formand som bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år. Umiddelbart genvalg kan ske 3 gange. Den samlede maximale funktionstid i bestyrelsen i forskellige funktioner kan samlet ikke overstige 12 år i træk.

Bemærkning – bestemmelsen trådte i kraft ved nyvalg på repræsentantskabsmødet i oktober 2020. Daværende bestyrelsesmedlemmers evt. genvalg sker efter de hidtidige bestemmelser (3 år).

Stk. 6. Bestyrelsen vælger en næstformand, der i formandens forfald varetager dennes funktioner. Ved vakance i bestyrelsen i perioden mellem 2 ordinære repræsentantskabsmøder kan bestyrelsen konstituere et medlem i perioden frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet foretager valg i overensstemmelse med de almindelige regler for valg til bestyrelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen udpeger repræsentanter for foreningen, samt stedfortrædere herfor. Repræsentantskabet kan fastsætte retningslinjer herfor.

Stk. 8. Sager kan afgøres ved afstemning med simpelt stemmeflertal, såfremt over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 9. Formanden og bestyrelsesmedlemmerne kan ikke samtidig være formand eller næstfor-mand for Regionsoverlægerådet og lokale overlægeråd eller lokal repræsentant.

§ 8. Regionsoverlægeråd

Stk.1.  I hver region etableres et Regionsoverlægeråd.

Stk. 2.  Regionsoverlægerådet består af:
Medlemmer af Overlægeforeningens repræsentantskab valgt i regionen samt disses suppleanter
Overlægeforeningens tillidsrepræsentanter og disses suppleanter i regionen
Formændene for hvert selvstændigt, lokalt overlægeråd i regionen. Er der på et sygehus ikke et overlægeråd, kan overlægerne på det pågældende sygehus udpege en repræsentant.

Stk. 3. Regionsoverlægerådet er et forum til drøftelse af overlægernes faglige og arbejdsmæssige forhold samt regionens sundhedsfaglige og organisatoriske spørgsmål. Regionsoverlægerådet skal som en del af Overlægeforeningen ved aktivt samarbejde søge indflydelse og medbestemmelse i det politiske system i regionen.

Stk. 4. Sager af principiel foreningsmæssig karakter (f.eks. sager vedrørende løn- og ansættelsesvilkår) skal forelægges bestyrelsen til afgørelse, ligesom bestyrelsen bestemmer fremgangsmåden ved forhandlinger af sådanne sager med andre end foreningens medlemmer.

Stk. 5. Regionsoverlægerådet, hvis medlemmer skal være medlem af Overlægeforeningen, konstituerer sig med formand og næstformand. Formand og næstformand vælges for 2 år og kan genvælges maximalt 3 gange. Maksimal samlet funktionstid for formandskabet er 12 år i træk.

Stk. 6. Regionsoverlægerådet udformer i øvrigt egne vedtægter, som skal godkendes af bestyrelsen.

Stk.7. Bestyrelsen indkalder formænd og næstformænd fra Regionsoverlægerådene til møde med bestyrelsen 2 gange årlig samt efter behov. Møderne indkaldes med mindst
en måneds varsel. Der er mødepligt. Dagsorden udsendes mindst 1 uge før mødets afholdelse. Som fast punkt på dagsordenen skal der være et punkt om eventuelle sager til de ordinære repræsentantskabsmøder. Formænd og næstformænd fra Regionsoverlægerådene kan anmelde sager til dagsordenen. Mødet ledes af Overlægeforeningens formand. Mødet fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9. Lokale repræsentanter (tillidsrepræsentanter)

Stk.1. Inden for de enkelte regioner, på Færøerne og i Grønland, vælges inden for nærmere fastsatte områder en lokal repræsentant som kan anmeldes som tillidsrepræsentant. Der vælges tillige en suppleant (stedfortræder). Valget gennemføres af og blandt ordinære medlemmer af Overlægeforeningen i det pågældende område og gælder normalt for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger valgområderne efter forudgående høring af repræsentanterne i de enkelte regioner.

Stk. 3. Den lokale repræsentant fungerer som medlemmernes lokale tillidsrepræsentant og er bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne. Den lokale repræsentant bistår bestyrelsen i varetagelse af overlægernes interesser over for lokale myndigheder og kollegiale forsamlinger.

Stk. 4. Bestyrelsen kan delegere nærmere beskrevne opgaver og forhandlingskompetencer til de lokale repræsentanter.

Stk. 5. Bestyrelsen afholder mindst 1 årligt møde med de lokale repræsentanter. Foreningen afholder udgifterne herved og kan i øvrigt efter bestyrelsens bestemmelse afholde andre udgifter i forbindelse med de lokale repræsentanters virksomhed.

§10 Udvalg

Stk.1. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og fastsætte disses kommissorium.

§ 11. Sekretariatet 

Stk.1. Foreningens daglige arbejde varetages af FAS' sekretariat, der er bestyrelsens administrationsorgan.

§ 12. Regnskab

Stk.1. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 - 31/12. Regnskabet revideres af en af repræsentantskabet for 2 år - med mulighed for genvalg - valgt revisor. Ligeledes for 2 år - med mulighed for genvalg - vælges en revisorsuppleant.

§ 13. Vedtægtsændringer 

Stk.1. Ændringer af vedtægter kan foretages af repræsentantskabet med 2/3 af de afgivne stemmer, når ændringsforslagene forinden har været udsendt skriftligt til medlemmerne mindst 2 uger før det pågældende repræsentantskabsmøde sammen med dagsordenen for det møde, hvor de ønskes behandlet.

§ 14. Ophævelse af foreningen eller sammenslutning med anden forening

Stk.1. Foreningen kan ophæves, såfremt det ved 2 på hinanden følgende repræsentantskabsmøder med mindst 3 måneders mellemrum besluttes med 2/3 af de afgivne stemmer. Forslaget skal have været meddelt medlemmerne mindst 2 uger før de pågældende repræsentantskabsmøder. Ved ophævelse af foreningen træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelse af foreningens formue.

Stk. 2. Ved sammenslutning med anden eller andre foreninger overgår nærværende forenings aktiver og passiver til den nydannede forening.

§ 15. Ikrafttræden 

Stk.1. Senest ændret på Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde den 19. maj 2022. Godkendt i FAS´ bestyrelse den 18. august 2022.