Gå til indhold

FTR: Vold og trusler

Læger oplever med jævne mellemrum vold og trusler som led i deres arbejde, og som FTR kan du blive involveret.

Problemer med vold og trusler skal først og fremmest løses lokalt i afdelingen af TR og AMIR, men du vil som FTR kunne blive involveret.

Vold kan være både fysisk og psykisk og kan også foregå digitalt. Dette kan fx være fra en leder, patienter, pårørende eller kollegaer.

Som FTR kan du blive involveret, når I skal drøfte fælles retningslinjer og tiltag på hospitalsniveau, og når en TR henvender sig til dig med henblik på sparring om en konkret situation.

Hvis det drejer sig om forhold i akutmodtagelsen, kan du også blive direkte involveret, hvis der ikke er valgt en tillidsrepræsentant i akutmodtagelsen.

Det vil være relevant at se på, om vold og trusler angives som et problem i jeres APV’er og i de løbende trivselsmålinger. Hospitalet har formentlig en politik på området, som man har vedtaget i hospitals-MED-udvalget. Den skal du selvfølgelig gøre dig bekendt med.

Der findes regler om psykisk arbejdsmiljø, herunder vold og trusler.

Reglerne finder du på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Eksempler på vold

Fysisk vold

  • Angreb mod kroppen i form af overfald, kvælningsforsøg,
    knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads og spyt.

Psykisk vold

  • Trusler, der fremsættes over for ansatte, fx mundtlige trusler mod ansattes sikkerhed, herunder trusler på livet, trusler om fysisk hærværk mod arbejdspladsen eller trusler mod ansattes
    familie, venner eller andre nærtstående personer eller ansattes ejendele. Eksempler på mundtlige trusler kan være “Jeg ved, hvor du bor” eller “Jeg ved, hvor dine børn går i skole”. Trusler kan også udtrykkes uden ord, fx med knyttede næver, bevægelse af en finger hen over halsen eller med tegninger.
  • Anden krænkende adfærd, fx seksuel chikane eller anden form for chikane, ydmygelser, mistænkeliggørelse, forhånelse eller diskriminerende udsagn.

Sådan gør du

Vold og trusler kan være et oplagt emne at tage op generelt på et Yngre Lægerådsmøde. Personsager egner sig ikke til drøftelse på disse møder. På Arbejdsmiljøweb kan du finde inspiration til dit Yngre lægerådsmøde.

Arbejdsmiljøweb: Godt psykisk arbejdsmiljø

I forventes ikke at løse konkrete problemer med vold og trusler på mødet, men overvej, om I har input til generel forebyggelse af situationer med vold og trusler, som kan formidles videre til ledelsen/Arbejdsmiljøorganisationen/MED-systemet.

Hvis du bliver involveret i en konkret sag, så bør omfanget af hændelserne og problemet afdækkes.

TR/AMIR skal involveres, og der bør lægges en plan for, hvordan sagen håndteres, og hvem der skal involveres.

Skal det fx håndteres sammen med HR og ledelsen eller blot mellem krænkeren og den krænkede? Er der tillidsvalgte fra andre faggrupper, der skal inddrages?

Følg arbejdspladsens retningslinjer og supplér eventuelt med Arbejdstilsynets vejledning om vold og trusler.

Arbejdstilsynets vejledning om vold og trusler

Du kan som FTR sammen med TR/AMIR og lægen selv overveje, om hændelsen er af en sådan karakter, at den skal anmeldes som en arbejdsskade. Det er arbejdspladsen ansvarlig for, men ofte uddelegeret til AMIR. Lægen bør selv være opmærksom på, om anmeldelsen sker indenfor fristerne.

Som FTR kan du sammen med TR overveje, om hændelsen skal politianmeldes.

Husk at få mandat fra den pågældende læge inden og sørg for dokumentation af hændelsen.

Overvej om vedkommende har behov for krisehjælp, psykologbistand eller lignende. Arbejdspladsen har typisk en ordning, der kan benyttes, og Yngre Læger tilbyder også psykologbistand.

Overvej om ledelsen skal inddrages i forhold til, om der er retningslinjer mv. for håndtering og forebyggelse af vold og trusler.

Husk at være opmærksom på, at både krænker og krænkede kan være medlem af Yngre Læger, og begge kan have behov for hjælp.

Hvis du/TR/AMIR behandler sager om enkeltpersoner, så vær opmærksom på reglerne om tavshedspligt og GDPR og husk at få mandat fra den læge, I hjælper, inden I foretager jer noget.

Alt afhængigt af problemets omfang og karakter opfordrer vi altid til lokal dialog, hvor det giver mening.