Gå til indhold

FTR: Uddannelsessager

Få overblik over hvad din rolle og opgave er i forbindelse med uddannelsessager.

En type uddannelsessag, du som FTR kan blive bedt om at deltage som bisidder i, er sager om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb.

De er kendetegnet ved, at den enkelte læge ikke er i stand til at tilegne sig de kompetencer, som uddannelsesprogrammet kræver.

Relevante aktører er blandt andre den uddannelsesansvarlige overlæge, UAO, TR, Yngre Læger.

Årsagen til, at forløbet ender et uhensigtsmæssigt sted, kan være mange, fx personlige problemer, langvarig sygdom, at lægen ikke er egnet til specialet, sproglige og kulturelle barrierer.

Det er vigtigt, at du som FTR lytter til de bekymringer, ledelsen rejser, og arbejder konstruktivt med for at løse problemerne.

Når der er tegn på, at en læge ikke fungerer optimalt i uddannelsesforløbet, kan der ofte rettes op på forløbet, hvis både ledelsen og lægen samarbejder om en løsning – gerne så hurtigt som muligt når problemet opstår.

Løsningen kan være mere supervision, løbende samtaler om, hvordan det går osv.

I enkelte tilfælde kan lægen opnå sine kompetencer på den aftalte tid, andre gange kan det være nødvendigt at forlænge uddannelsesforløbet.

I disse vil Videreuddannelsessekretariatet også være involveret, og der skal laves en handlingsplan, som er så konkret som mulig - både i forhold til hvilke tiltag, der skal tages, hvem der er ansvarlig, hvem gør hvad, hvad målet med tiltaget er, og hvornår det mål skal være opnået.

Desværre kan konsekvensen for den pågældende læge også blive en opsigelse eller udløb af uddannelsesforløbet uden godkendelse af de nødvendige kompetencer.

Både kompetencerne enkeltvist eller det samlede forløb kan være i fare. Du kan læse mere om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb hos de enkelte videreuddannelsesregioner.

TR eller FTR?

Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb påvirker ofte hele afdelingen, hvorfor TR kan have svært ved at være neutral.

Selvom det ofte er TR, der deltager som bisidder i denne type sager, kan der altså være situationer som fx inhabilitet, hvor vi anbefaler, at det er dig som FTR, der tager over.

Hvis dette ikke er muligt, kan du kontakte Yngre Lægers sekretariat for at få en jurist involveret.

Hvis mødet er indkaldt med meget kort varsel, kan du forsøge at få flyttet tidspunktet.

Den vigtige forberedelse

Det er vigtigt forud for mødet, at du beder om at få din kollegas uddannelsesplan, ansættelseskontrakt, eventuelle dagsordener og referater fra tidligere møder tilsendt. Når du har haft mulighed for at sætte dig ind i sagen, skal du aftale et møde med den kollega, det drejer sig om, så du kan få dennes opfattelse af situationen.

Med både dokumenter og en snak med din kollega danner du dig et godt overblik over sagen og giver dig selv et mere nuanceret overblik som fundament for at finde en løsning.

Hvis din kollega er indforstået, kan du også overveje at kontakte ledelsen – UAO og lægens vejleder – for at få et indblik i, hvilke tiltag de har sat og vil sætte i værk for at få uddannelsesforløbet på rette spor igen.

Hvad ligger der af dokumentation for, at de har taget hånd om sagen? Netop med det formål at finde en løsning.

Ledelsen bør – også formelt - tage hånd om uhensigtsmæssige uddannelsesforløb så tidligt som muligt, så lægen hurtigst muligt kommer på rette spor. Har de ikke gjort det, er det et godt argument for, at de nu giver lægen de bedste betingelser for at rette op.

Det kan tillige være en god idé at indhente oplysninger om eventuelle vilkår i personalehåndbogen, der kan have betydning for sagen. Ligger der fx nogle mål for uddannelsesvilkår, visioner for et godt uddannelsesforløb osv.

Uhensigtsmæssige uddannelsesforløb er ikke en sjældenhed, og for den læge, der står i det, opleves situationen ofte som at være under lup, og meget kan være på spil for den enkeltes opfattelse af egen faglighed og ønske om at klare sig godt.

Derfor kan det hjælpe at få at vide, at vedkommende ikke er den eneste. Den støtte kan du som FTR give lægen i forløbet. Videreuddannelsesregion Nord har lavet en vejledning, hvor du kan finde tal på, hvor mange læger der ender i et uhensigtsmæssigt uddannelsesforløb.

Sådan gør du som FTR

Inddrag TR og vurder sammen, hvem af jer der skal ind over sagen.

Lyt til ønskerne fra den kollega, det vedrører. Sørg også for at samarbejde med ledelsen – det er i fællesskab, I skal finde en løsning.

Hvis der ser ud til at være fare for en opsigelse eller andre ansættelsesretlige tiltag for din kollega, bør du kontakte Yngre Lægers centrale sekretariat med det samme, så der kan komme en jurist med ind over sagen.

Det kan også give mening at have uddannelseskoordinerende yngre læge, UKYL, med på banen og/eller postgraduat klinisk lektor, PKL.

Lægeforeningens jurister skal også inddrages, når der - udover de ansættelsesretlige problemer - også er tale om disciplinære konsekvenser, der fx omfatter Sundhedsstyrelsen og sagsbehandling dér.

Tjekliste - uddannelsessager
  • Kontakt Yngre Lægers sekretariat hvis ikke din kollega selv har gjort det. Husk at få kollegaens accept inden.
  • Sørg for at de nødvendige oplysninger og dokumenter bliver fremsendt til sekretariatsmedarbejderen.
  • Få mødet flyttet hvis ikke en fra Yngre Lægers sekretariat kan deltage ved kort varsel.
  • Tag hånd om din kollega – det er en stressende situation.