Gå til indhold

TR for yngre læger i almen praksis - fase 2 og 3

Her kan du finde information om, hvordan du bliver TR i almen praksis for kolleger, der er i fase 2 og 3 af hoveduddannelsen i almen medicin. Du kan også læse mere om, hvad tillidshvervet indebærer, og hvem dine nærmeste samarbejdspartnere er.

Særlig aftale vedrørende TR i almen praksis for fase 2 og 3

Der gælder en særlig aftale om tillidsrepræsentanter indgået mellem YL og PLO, som regulerer vilkårene for dit virke som TR for fase 2 og 3. 

Du har samme status og rettigheder som de andre tillidsrepræsentanter i regionerne, herunder tillidsrepræsentantbeskyttelsen.

I kapitel 3 af rammeaftale om medindflydelse finder du reglerne for TR i regionerne. 

TR i almen praksis for fase 2 og 3

Som tillidsrepræsentant er du valgt af dine kolleger til at gøre en positiv forskel. Du er bindeled mellem regionen/tutorlægen og dine kolleger.

Du skal bidrage til, at overenskomsten bliver overholdt samt medvirke til at løse konkrete problemer om løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og samarbejde.

Eksempler på din rolle og opgaver som TR:

 • Agere samarbejdspartner og kontaktperson til regionen, tutorlæge, praksisudvalget, praksiskoordinator, almen medicinsk uddannelsesvejleder (AMU) mv. om forhold i overenskomsten, arbejdsmiljø, rekrutterings- og fastholdelsestiltag, timeopgørelse, indretning af arbejdspladsen, uddannelsesmæssige problemer etc.
 • Medvirke til at løse konkrete problemer i relation til løn- og ansættelsesvilkår som fx ferie, lægevagter, delt tjeneste, pauser mv.
 • Medvirke til at løse samarbejdsproblemer mellem tutorlæge og den yngre læge, herunder fungere som bisidder.
 • Være kontakt- og ressourceperson for AP-bloklæger i regionen for så vidt angår temadage, returdage mv.
 • Fungere som bisidder for yngre læger ved møder om samarbejdsproblemer
 • Deltage på møder og temadage for uddannelseslæger og fx præsentere overenskomsten

Som TR vil du komme ud for at skulle hjælpe dine kollegaer som bisidder.

At være bisidder betyder, at du deltager i et møde sammen med en kollega, der er indkaldt til en tjenstlig samtale.

En tjenstlig samtale er, når ledelsen beder en ansat om at komme til møde – som regel, fordi der er problemer af en eller anden art. Det kan handle om fravær, arbejdsmiljø, uhensigtsmæssige uddannelsesforløb, advarsler, opsigelse mv.

Som bisidder er du ikke part i sagen, men alene rådgiver.

Du er ikke garant for, at sagen ”vindes”, men at kollegaen behandles ordentligt, og at reglerne overholdes. Du skal selvfølgelig også støtte din kollega på det menneskelige plan.

Kontakt Yngre Læger, hvis du skal være bisidder
Når du skal være bisidder, kan du kontakte Yngre Lægers sekretariat, hvor du kan få råd og sparring.

Du opfordres til altid at kontakte sekretariatet, hvis der er tale om en tjenstlig samtale. 

Kontakt Yngre Lægers sekretariat

Som TR i almen praksis kan du have mange forskellige samarbejdspartnere på tværs af både regionen og almen praksis, herunder:

 • AMU/PUK: Uddannelseskoordinatorer, der er ansat af regionen til at koordinere uddannelsen i almen praksis. De er de praktiserende lægers kontaktperson i relation til uddannelsesinitiativer for de yngre læger og kan ligeledes være en samarbejdspartner for dig som TR i f.eks. problematiske uddannelsesforløb.

 • DYNAMU: DYNAMU står for Den Yngre Almen Medicinske Uddannelseskoordinator og er de yngre lægers uddannelsesvejleder. For en DYNAMU er målbeskrivelsen og uddannelsesplanerne omdrejningspunktet. Hovedopgaverne er at optimere uddannelsesforløbet ved at informere, rådgive og vejlede om uddannelsesforhold.

  I modsætning til en TR, der er valgt af sine kolleger, er en DYNAMU ansat af regionen til at varetage opgaver på uddannelsesområdet (ofte 8-10 timer om ugen). Indsatsen retter sig mod den overordnede planlægning og udførelse af uddannelsesindsatsen på sygehuse og i almen praksis. DYNAMU er normalt ikke involveret i enkeltproblemer i en praksis. DYNAMU’ens opgaver består blandt andet i at arrangere intro- og temadage i samarbejde med AMU og PUK, arrangere og medvirke til netværksdannelse blandt yngre læger, kontaktperson i forbindelse med uddannelsesspørgsmål samt i forbindelse med vanskelige uddannelsesforløb.

 • PKL (Postgraduat klinisk lektor)
  PKL er ansat i de tre videreuddannelsesregioner og fungerer som kontaktperson og koordinator i forhold til de almen medicinske uddannelsesvejledere (AMU/PUK).

 • PLO’s praksisudvalg i regionen
  Dette forum er de praktiserende lægers lokale organ - i en vis forstand svarende til det lokale Yngre Lægeråd i regionen. Praksisudvalget varetager en del formaliserede opgaver bl.a. overenskomstbestemte forhold som tildeling af ydernumre mv. - ofte i samarbejde med regionen.

 • Regionens praksisafdeling/enhed
  Den administrative enhed i regionen, som tager sig af forhold vedrørende almen praksis i regionen. Her kan du få oplyst navne og mailadresser på dine yngre lægekolleger i almen praksis.

 • FYAM (Foreningen af Yngre Almen Medicinere)
  FYAM kan eksempelvis være behjælpelig med at sende mail rundt om tillidsvalg.

 • Yngre Lægerådet i regionen
  Der afholdes løbende møder i det lokale Yngre Lægeråd i din respektive region. Her kan du blandt andet høre, hvad der rører sig lokalt og udveksle erfaringer med andre tillidsrepræsentanter. Du har som TR i almen praksis også mulighed for at præge agendaen og sætte fokus på eventuelt særlige problemstillinger angående uddannelseslæger i almen medicin.

  Kontakt dit regionale Yngre Læge sekretariat 

 • Almen Praksisudvalget
  Et udvalg i Yngre Læger, der beskæftiger sig særligt med interessevaretagelsen af yngre læger i almen praksis.

  Se Almen Praksisudvalget i Yngre Læger

Ifølge TR-aftalen ligger TR-arbejdet udover de normale 37 timer om ugen og honoreres særskilt (op til 8 timer om måneden).

TR-arbejdet bør søges tilrettelagt i overensstemmelse med arbejdsforholdene i almen praksis.

Hvis du, som TR, skal deltage i et møde i løbet af dagen, bør du og tutorlægen lave en aftale om vilkårene for dette.

Du får TR-arbejdet honoreret særskilt med den til enhver tid gældende gennemsnitlige bruttotimeløn (nettoløn inkl. almen praksistillæg og kvalifikationstillæg samt eget pensionsbidrag) inkl. arbejdsgivers pensionsbidrag for en praksisamanuensis.

Du får også feriepenge af TR-timerne.

Hvis der er aftalt funktionstillæg for tillidsrepræsentanter i regionen som led i lokal løndannelse, er din TR-funktion i almen praksis også omfattet af det.

Du skal aflevere regnskab for timeanvendelse og transport mv. til tutorlægen ved udgangen af hver måned.