Gå til indhold

Overenskomst for praksisamanuenser

Se den gældende overenskomst for dig, som er praksisamanuensis fase 2 og 3.

I den sidste del af din hoveduddannelse i almen medicin, bliver du ansat direkte hos din respektive tutorlæge i henholdsvis fase 2 og 3.

Regionen er således ikke længere din arbejdsgiver, men administrerer dog fortsat lønudbetalingen på vegne af din tutorlæge.

Løn- og ansættelsesvilkår følger af overenskomst for praksisamanuenser i fase 2 og 3,  som er indgået mellem Yngre Læger og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation (PLA).

Inden du starter din ansættelse i henholdsvis fase 2 og 3, skal du modtage en ansættelseskontrakt fra din tutorlæge, der udarbejdes på en standardkontrakt i medfør af overenskomsten.

Løn- og ansættelsesvilkår

Hele fase 2 udgør én normperiode
Din arbejdstid er i gennemsnit 37 timer om ugen. Arbejdstiden opgøres over en normperiode på 6 måneder, dvs. at hele fase 2 er én normperiode, og derfor skal timeregnskabet gå op, så det svarer til i gennemsnit 37 timer om ugen. Der er i medfør af overenskomsten ikke adgang til udbetaling af ”overarbejde”. Det er derfor særligt vigtigt, at timerne i sidste ende går op.

Arbejdstid
Arbejdstiden i almen praksis lægges inden for det tidsrum, der i sygesikringsoverenskomsten betragtes som dagsarbejdstid, herunder aftenkonsultationer. Det er ikke muligt for dig at have delt tjeneste, eksempelvis mødetid fra kl. 8:00-12:00 og igen kl. 16:00-18:00.

Du må maksimalt have én aftentjeneste pr. uge efter kl. 16.

Vagtarbejde
Vagtarbejde indgår som udgangspunkt i din ugentlige arbejdstid i forholdet 1:1, og indtjeningen tilfalder tutorlægen.

Udfører du efter konkret aftale med din tutorlæge vagtarbejde i eget vagtydernummer, oppebærer du indtægterne herfra selv, medens timerne heller ikke indgår i din ugentlige arbejdstid hos tutor.

Dine arbejdsopgaver i almen praksis tilrettelægges af din tutorlæge og inden for rammerne af dit uddannelsesprogram. Uddannelsesprogrammet kan betragtes som en oversættelse af målbeskrivelsen for specialet. Den skal give dig et overblik over, hvad du skal lære under de forskellige forløb, der indgår i din videreuddannelse.

Den lægelige videreuddannelse

Opgaver
Opgaverne i almen praksis kan være konsultationer, sygebesøg, vagtarbejde mv. De kan derfor spænde vidt, men det er vigtigt, at de har en klar og veldefineret uddannelsesværdi. En uddannelseslæge må på intet tidspunkt reelt fungere som vikar for tutor, da dette ikke er formålet med en uddannelsesstilling. En rettesnor er, at praksis skal kunne fungere uden den yngre læge.

Lægevagt
Du skal deltage i lægevagtarbejdet som en del af din uddannelse. Vagterne tilrettelægges, som udgangspunkt, i overensstemmelse med de antal vagter, der følger af den til enhver tid gældende målbeskrivelse for uddannelsen.

I almen praksis arbejder den yngre læge som forvagt og tutorlægen som bagvagt.

Yngre læger i almen praksis har desværre ikke krav på eget fast konsultationslokale. Men din tutorlæge har pligt til at stille et egnet konsultationslokale til rådighed med tidssvarende indretning og udstyr, så du kan opnå de fornødne kompetencer som led i din uddannelse.

Den enkelte praksis bør tilstræbe at skabe stabilitet i videst muligt omfang og minimere ulemper, der er forbundet med hyppige lokaleskift. Det skal ske for at tage hensyn til din følelse af tilknytning til klinikken.

Som fase 2- og 3-læge har du ret til ferie, omsorgsdage og barns sygedage på lignende vilkår som for yngre læger omfattet af den regionale sygehusoverenskomst.

Ferie
Du har således ret til i alt 6 ugers årlig ferie, der afholdes med feriegodtgørelse på samme måde, som du har været vant til hidtil. 

Efter overenskomsten udbetales kompensation for 6. ferieuge løbende via dit almen praksistillæg.

Det kan være en god idé at forventningsafstemme afholdelse af ferie med din tutor allerede fra begyndelsen af ansættelsen, navnlig i fase 2, som strækker sig over 6 måneder.

Barn syg og omsorgsdage
Der gælder også vilkår for barns 1 og 2. sygedag, ligesom du også får tildelt 2 årlige omsorgsdage pr. barn op til 7 år.

Dine obligatoriske kurser er en integreret del af din uddannelse, og du har ret til at holde fri med sædvanlig løn i forbindelse hermed.

Du har også ret til at få fri med løn, hvis du deltager i et ansættelsesudvalg for hoveduddannelsesstillinger.

Som yngre læge i fase 2 og 3 har du mulighed for at søge om tilskud fra Fonden i Almen Praksis til en række godkendte kurser såsom Lægedage, praksiskøbskurser og DSAMs årsmøde.

Du får automatisk besked fra PLOs efteruddannelsesfond, når du har registreret på Min Side (login), at du er i din fase 2 og 3.

Husk derfor at sikre, at dine oplysninger om aktuel arbejdssituation er opdateret og korrekte. 

Benyt formularen på PLO-E's hjemmeside og få adgang til dine fase 2 og 3 midler

Under din fase 3 har du desuden ret til at holde fri uden løn en hverdag med henblik på deltagelse i et praksiskøbskursus. Du kan søge refusion for dette via Fonden for Almen Praksis.

Læs mere om Fonden for Almen Praksis på PLO's side

Opsigelse i fase 2 og 3 vil samtidigt medføre ophør af den samlede hoveduddannelsesaftale. 

Hvis du oplever problemer i dit ansættelsesforhold, herunder en mulig opsigelse, så kontakt Yngre Lægers rådgivning så tidligt som muligt. 

Problematisk uddannelsesforløb - hvad er mulighederne?

Kontakt Yngre Lægers rådgivere

Tal med din tillidsrepræsentant eller kontakt Yngre Læger, hvis du har spørgsmål angående din overenskomst.

Headset ligger på computertastatur

Ring til os på 35 44 85 00

Yngre Lægers telefonrådgivning er åben:

Mandag-torsdag fra kl. 9-16

Fredag fra kl. 9-15