Gå til indhold

Fonden for Almen Praksis

Fonden for Almen Praksis er etableret af Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) med det formål at styrke eksisterende udviklings- og driftsaktiviteter inden for kvalitet, faglighed, efteruddannelse og forskning.

Fonden støtter herudover andre kvalitetsinitiativer med særlig relevans for almen praksis og for et sammenhængende sundhedsvæsen.

Fonden understøtter og finansierer således kvalitetsudvikling, efteruddannelse og forskning inden for almen praksis i Danmark, idet fonden skal anvende de i overenskomsterne afsatte midler til opfyldelse af følgende, separate formål:

  • Facilitere kvalitetsudviklingen i almen praksis samt støtte andre kvalitetsinitiativer med særlig relevans for almen praksis og for et sammenhængende sundhedsvæsen.
  • Fremme forskningen i almen praksis og sundhedsvæsenet i øvrigt. Fonden understøtter forskningen dels via driften af forskningsenheder samt en årlig forskningspulje.
  • Finansiere efteruddannelsesaktiviteter i almen praksis, såvel den selvvalgte efteruddannelse som den systematiske og gruppebaserede efteruddannelse.

Styregrupper

Under bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis nedsættes tre styregrupper: én for kvalitet, én for forskning og én for efteruddannelse.

Styregruppe for kvalitet bemandes af 4 repræsentanter udpeget af RLTN og 4 udpeget af PLO. Parterne udpeger i fællesskab en formand for styregruppen blandt styregruppens medlemmer.

Styregruppe for efteruddannelse bemandes af 3 repræsentanter udpeget af RLTN og 3 udpeget af PLO. PLO udpeger en formand blandt styregruppens medlemmer.

Styregruppe for forskning bemandes af 3 repræsentanter udpeget af RLTN og 3 udpeget af PLO. Danske Regioner udpeger en formand blandt styregruppens medlemmer.

Driftsenheder

Kvalitetsenheden KiAP sekretariatsbetjener Styregruppen for kvalitet.

PLO-E sekretariatsbetjener Styregruppen for efteruddannelse.

Forskningsenhederne sekretariatsbetjener Styregruppen for forskning.

Økonomi

Regionerne indbetaler årligt til Fonden for Almen Praksis, jf. overenskomsten §105. Indbetalingen finder hvert år sted pr. 1. september.

Den overenskomstaftalte fordeling af midler til kvalitet, forskning og efteruddannelse fastholdes som udgangspunkt. Ved enighed i fondens bestyrelse kan der dog træffes tværgående beslutninger, der påvirker ressourcefordelingen i en afgrænset eller varig periode.

 

Medlemmer af Bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis