Gå til indhold

Organisationens navn er Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Dens hjemsted er København.

Stk. 2
De regionale praksisudvalg benævnes PLO-"regionsnavn". Samlet benævnes de
PLO-regionalt (PLO-R).

Praksisudvalget for Færøerne benævnes PLO-Færøerne.

De kommunale lægelaug benævnes PLO-"kommunalt". Samlet benævnes de PLO-kommunalt (PLO-K).

PLO er en landsomfattende organisation under Lægeforeningen med det formål at varetage de alment praktiserende lægers fælles faglige og økonomiske interesser.

Som ordinære medlemmer af PLO optages alle medlemmer af Lægeforeningen, der har tilkendegivet, at de udøver almen praksis for regionerne eller på anden måde udøver almen praksis som hovederhverv uden at være ansatte som amanuenser, jf. Lægeforeningens vedtægter § 6, stk. 3, litra B.

Læger, der har solgt praksis, kan bevare medlemskab af PLO i 3 år. Efter de 3 år skal de søge om en begrundet dispensation, i henhold til Lægeforeningens administrationsgrundlag, for at bevare medlemskab af PLO.

Stk. 2
Et medlem der ikke er i erhvervsmæssig beskæftigelse, kan på begæring henføres til gruppen af ikke-erhvervsaktive.

Stk. 3
Som ekstraordinært medlem kan på begæring optages medlemmer af Lægeforeningen, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men opfylder en af nedenstående betingelser:

 1. Medlemmer, der har opnået tilladelse til at betegne sig som alment praktiserende læger eller speciallæger i almen medicin.
 2. Medlemmer, der hidtil har været optaget i PLO, men som på grund af arbejdsskift er optaget i en anden delforening.
 3. Medlemmer, for hvilke PLO udøver forhandlinger.
 4. Medlemmer som af samarbejdsudvalget er blevet meddelt dispensation til at køre lægevagt. Medlemsretten ophører samtidig med ophør af dispensation til at køre lægevagt.
 5. Medlemmer under uddannelse i specialet almen medicin.

Stk. 4
Udmeldelse - i modsætning til overførsel til anden delforening - kan kun ske til udgangen af et kvartal, jf. Lægeforeningens vedtægter § 9, stk. 1.

Valgret og valgbarhed til tillidshverv i organisationens repræsentantskab og bestyrelse har alene de i § 3, stk. 1 nævnte medlemmer. Et medlem kan ikke have tillidserhverv i begge fora. Modtages valg i det ene forum fortabes eventuelt medlemskab i det andet forum.
Valgret og valgbarhed til tillidshverv i Lægelaug har alene medlemmer af PLO der enten har praksisadresse og ydernummer i kommunen, eller er ansat i stedet for kompagnon eller ekstra ansat læge jfr. bestemmelser herom i overenskomst om almen lægegerning. Medlemmer af PLO er ikke valgbare i den kommune, hvor de er praksiskonsulenter.

Valgbare til posten som lægelig revisor og revisorsuppleant er alene valgte repræsentanter eller suppleanter.

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, skal foretage selvdeklarering. Skema til selvdeklarering samt ændringer hertil godkendes af repræsentantskabet. De stemmeberettigede i en valgkreds skal gøre bekendt med kandidaternes selvdeklarering forud for valghandlingen.

Stk. 2
Medlemmer, som indgår kontrakt om praksisoverdragelse - dvs. overdragelse af enkeltmandspraksis, kompagniskabspraksis, anpartsselskab eller andel af en praksis (uanset hvilken praksisform) - skal indsende en kopi af overdragelsesaftalen til organisationens sekretariat til dokumentation for, at det af repræsentantskabet vedtagne maksimum for goodwill er overholdt, samt til dokumentation vedrørende øvrige værdier. Dette skal ske inden en måned efter kontraktens underskrift og senest sammen med skemaet til regionen om ændring af praksis. Der skal samtidig med kontrakten indsendes regnskaber samt kontrolstatistik for de sidste 3 år som dokumentation for beregning af goodwill. Endvidere skal fremsendes kopi af interessentskabskontrakt eller anpartshaveroverenskomst.

Maksimal goodwillprocent

Stk. 3
Såfremt der i forbindelse med en praksishandel overdrages inventar, instrumenter eller andre effekter, må der ikke aftales en pris, der overstiger værdien i handel og vandel. Der skal til organisationen fremsendes dokumentation herfor.

Maksimal købesum (anpart/aktier)

Stk. 4
Medlemmer, som ansættes på en ledig lægekapacitet i praksis, jf. reglerne i overenskomst om almen praksis, skal ansættes på en af PLO udarbejdet standard-ansættelseskontrakt.

Stk. 5
Medlemmerne hæfter ikke for organisationens forpligtelser, men intet medlem kan ved udmeldelse eller overflytning til anden delforening unddrage sig de forpligtelser eller udgifter, som på grund af forhandlinger om overenskomst eller en overenskomstfri situation for organisationen er pålagt gennem lån eller på anden måde pådraget organisationen.

Stk. 6
Ekstraordinære medlemmer har ret til at deltage i de i §33 nævnte møder.

Ekstraordinære medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare, jf. dog § 16.

Kandidater, der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K, skal foretage selvdeklarering efter nedenstående regler. Skema til selvdeklarering samt ændringer hertil godkendes af repræsentantskabet. Selvdeklarering sker således:

A) Repræsentantskabet:
De stemmeberettigede i en valgkreds skal gøres bekendt med kandidaternes selvdeklarering forud for valghandlingen.

B) Bestyrelsen:
De stemmeberettigede skal gøres bekendt med kandidaternes selvdeklarering forud for valghandlingen.

 1. Formandskandidaters selvdeklareringsskema offentliggøres på PLO’s hjemmeside inden valget, såfremt det indsendes til sekretariatet fra 20 dage før og senest kl. 9 dagen før det repræsentantskabsmøde, hvor formandsvalg finder sted. Formandskandidater skal senest kl. 12 på repræsentantskabsmødet aflevere selvdeklareringsskema til sekretariatet med henblik på omdeling på repræsentantskabsmødet inden valghandlingen. Formandskandidater, der som repræsentant eller suppleant deltager på det repræsentantskabsmøde, hvor valg skal finde sted, skal dog senest inden valghandlingen i repræsentantskabet tilkendegive overfor repræsentantskabet, med udgangspunkt i det af repræsentantskabet vedtagne selvdeklareringsskema, om pågældende kan se en interessekonflikt.
 2. Kandidater til regionspladser skal senest inden valghandlingen i PLO-R tilkendegive over for PLO-R, med udgangspunkt i det af repræsentantskabet vedtagne selvdeklareringsskema, om pågældende kan se en interessekonflikt. Selvdeklarering for det bestyrelsesmedlem der vælges, skal efterfølgende umiddelbart sendes til PLO.
 3. Repræsentanter, der indstiller kandidater til de frie pladser, skal senest inden valghandlingen tilkendegive over for repræsentantskabet, med udgangspunkt i det af repræsentantskabet vedtagne selvdeklareringsskema, om pågældende kandidat har oplyst at kunne se en interessekonflikt. Selvdeklarering på den der vælges skal efterfølgende umiddelbart sendes til PLO.

C) PLO-K
Kandidater skal inden valghandlingen på Generalforsamlingen tilkendegive, med udgangspunkt i det af repræsentantskabet vedtagne selvdeklareringsskema, om pågældende kan se en interessekonflikt. Selvdeklarering på de der vælges skal efterfølgende umiddelbart sendes til PLO-K.

Stk. 2
Medlemmer udpeget/indstillet af bestyrelsen, PLO-R eller PLO-K, skal ikke selvdeklarere, men har pligt til, med udgangspunkt i det af repræsentantskabet vedtagne selvdeklareringsskema, over for den udpegende/indstillende part at oplyse eventuelle interessekonflikter på tidspunkt for udpegning/indstilling. Eventuelle interessekonflikter, der måtte opstå i valgperioden, skal oplyses til den part, der har udpeget/indstillet, hvorefter der tages stilling til, om medlemmet skal ophøre i funktionen.

En praksis kan vælge at besætte en lægekapacitet med en partnerlæge. Ligeledes kan en delepraksistilladelse effektueres ved indgåelse af kompagniskab med en partnerlæge. Maksimalt halvdelen af antallet af lægekapaciteter og delepraksistilladelser tilknyttet en praksis kan være besat med partnerlæger og/eller ansatte speciallæger i.h.t. § 24, stk. 1 i overenskomst om almen praksis.

Stk. 2
Ved en partnerlæge forstås en læge, der ejer mindre end en forholdsmæssig andel af den samlede praksis.

Stk. 3
En partnerlæge er på alle områder omfattet af overenskomst om almen lægepraksis og skal herunder opfylde de uddannelsesmæssige krav til at kunne påtage sig praksis i henhold til overenskomsten.

Stk. 4
Ovenstående gælder uanset om praksis drives som personligt ejet virksomhed eller som alment lægeselskab.

På PLO's ordinære efterårsrepræsentantmøde fastsættes det centrale kontingent for det følgende regnskabsår. Kontingentet kan på det ordinære forårsrepræsentantskabsmøde eller på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde ændres for det resterende regnskabsår.

Stk. 2
Kontingent for PLO-R's eventuelle tilkøb af sekretariatsbistand i Lægeforeningens regionale repræsentation udover den af repræsentantskabet vedtagne centralt finansierede minimumsbemanding, jfr. § 31, stk. 3, fastsættes af PLO på baggrund af Lægeforeningens budgetterede udgift og opkræves sammen med det centrale kontingent. Lægeforeningens regnskab for PLO-R's sekretariatsbistand og efterfølgende opkrævning af efterregulering heraf, opkræves af PLO i det efterfølgende kalenderår hos de medlemmer der på opkrævningstidspunktet er ordinære medlemmer af PLO.

Kontingentfrihed, nedsættelse af kontingent eller udsættelse med betaling af kontingent kan bevilges af bestyrelsen.

På de i § 33 nævnte lokale medlemsmøder kan der, hvis det har været fastsat på dagsordenen, besluttes til brug for dækning af de lokale udgifter at fastsætte et kontingent for de ordinære og ekstraordinære medlemmer i PLO-regionalområdet. Der kan herunder fastsættes vagtkontingent til dækning af udgifter ved vagtordningen. Vagtkontingent kan fastsættes for praktiserende læger, uanset om de deltager i vagtarbejdet. Der kan ikke opkræves lokalt kontingent til tillidsmandshonorering.

Stk. 2
Regnskab for decentralt opkrævede kontingenter skal forelægges på et medlemsmøde.

Kontingenter opkræves i overensstemmelse med Lægeforeningens vedtægter.

Stk. 2
Ved kontingentrestance gælder bestemmelserne i Lægeforeningens vedtægter.

Repræsentantskabet er organisationens højeste myndighed.

Stk. 2
Repræsentantskabet kan nedsætte faste udvalg med særlige arbejdsområder.

Stk. 3
Repræsentantskabet vedtager maksimum for, hvilken goodwill der må aftales i forbindelse med køb og salg af praksis, der drives efter overenskomst med Den Offentlige Sygesikring. Ændring af maksimum skal til enhver tid fastsættes under ligelig hensyntagen til sælgere og købere.

De fem regioner og Færøerne udgør hver sit PLO-regionalområde.

Stk. 2
En region inddeles af PLO-R i én eller flere valgkredse følgende kommunegrænser. Fra hver valgkreds skal der som minimum kunne vælges 2 repræsentanter. PLO-R kan foretage ændringer i regionens inddeling i valgkredse. Bornholm udgør en selvstændig valgkreds inden for Region Hovedstaden med ret til minimum en repræsentant. Ændringer i valgkredse indberettes umiddelbart efter vedtagelsen til PLO’s bestyrelse, dog senest 1. september i det år hvor valgkredsene skal være gældende.

Fra 1. januar 2015 ændret til:

En region inddeles af PLO-R i én eller flere valgkredse følgende kommunegrænser. Fra hver valgkreds skal der som minimum kunne vælges 2 repræsentanter. PLO-R kan foretage ændringer i regionens inddeling i valgkredse. Bornholm udgør en selvstændig valgkreds inden for Region Hovedstaden med ret til minimum en repræsentant. Ændringer i valgkredse indberettes umiddelbart efter vedtagelsen til PLO’s bestyrelse, dog senest 1. februar i det år hvor valgkredsene skal være gældende.

Stk. 3
Et PLO-regionalområde er berettiget til én repræsentant og én suppleant for hver påbegyndt 80 stemmeberettigede medlemmer af PLO i PLO-regionalområdet. PLO-regionalområdets samlede antal repræsentanter og suppleanter fordeles forholdsmæssigt i valgkredsene.

Stk. 4
Valg af repræsentanter finder sted om efteråret de lige år. Valgresultat, inkl. resultat af konstituering, jfr. § 12, skal være PLO i hænde senest den 20. december i valgåret. Stemmeberettiget i den enkelte valgkreds er medlemmer, der i medfør af § 3, stk. 1 er medlemmer af PLO per 1.10. og som henføres til valgkredsen. Valget finder sted skriftligt eller elektronisk efter beslutning i PLO-R.

Stk. 5
Der opnås valg som hhv. repræsentant/suppleant efter opnået stemmetal. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Det enkelte stemmeberettigede medlem kan maksimalt afgive et antal stemmer svarende til det antal repræsentanter, der skal vælges i valgkredsen, ligesom det enkelte stemmeberettigede medlem kun kan afgive én stemme pr. opstillet.

Stk. 6
PLO's sekretariat tilsender årligt PLO-R en opgørelse over antallet af stemmeberettigede medlemmer i regionen fordelt på kommuner.

Repræsentanterne vælges for to år ad gangen. Funktionstiden begynder 1. januar året efter, at valget har fundet sted.

Efter valg af repræsentanter, jf. § 10, stk. 2, konstituerer det nyvalgte PLO-R sig med en formand og en næstformand.

Stk. 2
Konstituering af formand og næstformand skal ske hurtigst muligt efter valgets afvikling, jfr. § 10, stk. 4 og senest den 20. december i valgåret. Resultatet af valget og PLO-R's konstituering skal umiddelbart herefter offentliggøres.

Valg af formænd for PLO-R sker for to år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted to gange. Funktionstiden begynder 1. januar året efter, at valget har fundet sted.

Stk. 2
Ved formandsvakance konstituerer PLO-R sig med en ny formand i den resterende periode. Såfremt en formand, der er valgt for en resterende valgperiode herefter bliver valgt for en fuld valgperiode, betragtes dette valg som nyvalg og ikke som genvalg.

Såfremt antallet af PLO's medlemmer i et PLO-regionalområde den 1.10. de ulige år måtte berettige til et større antal repræsentanter eller suppleanter end valgt, hvad enten det skyldes stigende medlemstal eller varig vakance, kan der efter beslutning i PLO-R foretages supplerende nyvalg. Valget skal have fundet sted inden den 20. december og gælder for et år indtil næste ordinære valg, jf. § 10 stk. 2. Valg finder sted i overensstemmelse med reglerne i § 10.

Stk. 2
Ved varig vakance blandt repræsentanterne indtræder suppleanten med højeste stemmetal som repræsentant, jf. § 10 stk. 2.

Stk. 3
Ved midlertidig vakance blandt repræsentanterne i tre måneder sammenhængende, indtræder suppleanten med højeste stemmetal som repræsentant midlertidigt, jf. § 10 stk. 2.

Valg af repræsentanter sker skriftligt eller elektronisk efter beslutning i PLO-R. PLO-R udarbejder en valgprocedure for valg af repræsentanter i regionen, som medlemmerne skal gøres bekendt med. Valgproceduren og ændringer hertil skal indberettes til PLO's bestyrelse senest den 1.september i valgåret og er umiddelbart gyldig, men PLO's bestyrelse kan forelægge den for PLO's repræsentantskab med henblik på eventuel omstødelse. Til omstødelsen af vedtagelsen kræves, at over 50% af de stemmeberettigede medlemmer af PLO's repræsentantskab har stemt herfor.

Fra 1. januar 2015 ændret til:
Valg af repræsentanter sker skriftligt eller elektronisk efter beslutning i PLO-R. PLO-R udarbejder en valgprocedure for valg af repræsentanter i regionen, som medlemmerne skal gøres bekendt med. Valgproceduren og ændringer hertil skal indberettes til PLO's bestyrelse senest den 1. februar i valgåret og er umiddelbart gyldig, men PLO's bestyrelse kan forelægge den for PLO's repræsentantskab med henblik på eventuel omstødelse. Til omstødelsen af vedtagelsen kræves, at over 50% af de stemmeberettigede medlemmer af PLO's repræsentantskab har stemt herfor.

PLO-R kan vedtage, at give de i § 3, stk. 3 nr. 1 nævnte ekstraordinære medlemmer adgang til at vælge et ekstraordinært medlem af PLO-R, der deltager i PLO-R's møder uden stemmeret. Det kan på tilsvarende måde vedtages at ændre beslutningen. PLO-R skal foretage indberetning til PLO's bestyrelse om beslutninger, der træffes i henhold til nærværende bestemmelse.

For valg på Færøerne gælder § 10, stk. 1 og stk. 3-6, § 11-14, § 15, 1. punktum og § 16.

Repræsentantskabet afholder 2 ordinære møder om året, sædvanligvis i april og november måneder. Repræsentantskabsmødet i efteråret afholdes senest i uge 47. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder afholdes, når bestyrelsen måtte ønske det, eller senest 1 måned efter, at mindst 8 repræsentanter skriftligt med formuleret dagsordensforslag har fremsat krav herom.

Stk. 2
En repræsentant eller i hans forfald en suppleant har pligt til at give møde såvel til repræsentantmøder som til de i § 22 nævnte åbne lægemøder.

Stk. 3
Bestyrelsen indkalder skriftligt eller elektronisk til repræsentantskabsmøder med mindst 14 dages varsel. Til ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan indkaldelse dog ske med kortere varsel.

Stk. 4
Medmindre andet fremgår af lovene, kan beslutninger kun træffes, når 50 % af repræsentantskabets medlemmer er til stede.

Stk. 5
Forslag fra en repræsentant til ændring af PLO's love skal være indsendt til bestyrelsen senest 10 uger før mødets afholdelse. Andre forslag skal være indsendt senest seks uger før. Bestyrelsen beslutter endelig dagsorden for repræsentantskabsmøder.

PLO's bestyrelse kan anerkende lægesammenslutninger dannet inden for områder, hvor PLO udøver forhandlingsret. En sådan anerkendt lægesammenslutning kan sende én delegeret med ret til at overvære repræsentantskabsmøder og deltage i diskussionen om spørgsmål, der vedrører den pågældende lægesammenslutning, men uden stemmeret. Sådanne delegerede får ikke rejsegodtgørelse eller diæter fra PLO.

PLA kan sende én repræsentant, der ikke samtidig er medlem af PLO's repræsentantskab, med ret til at overvære repræsentantskabsmøder og deltage i diskussionen om spørgsmål der vedrører PLA, men uden stemmeret. Den delegerede får ikke rejsegodtgørelse eller diæter godtgjort af PLO.

Foreningen Af Yngre Almen Medicinere (FYAM) kan sende én repræsentant med ret til at overvære repræsentantskabsmøder og deltage i diskussionen om spørgsmål, der vedrører FYAM, men uden stemmeret.

Bestyrelsen kan indbyde repræsentanter for andre foreninger og organer under Lægeforeningen til uden stemmeret at lade sig repræsentere ved repræsentantskabets møder.

Valg af repræsentanter og suppleanter til Lægeforeningens repræsentantskab foretages i overensstemmelse med Lægeforeningens love og efter nedenstående regler.

Stk. 2
Valg af repræsentanter til Lægeforeningens repræsentantskab foretages efter følgende regler:

 1. Først udpeges medlemmerne af PLO's bestyrelse.
 2. Dernæst udpeges formændene for PLO-regionalområder, jfr. § 10, stk. 1.
 3. Til eventuelle yderligere ledige pladser samt suppleanter herfor, jf. stk. 3, indberetter PLO-R de lige år inden den 20. december, hvem der er udpeget som hhv. repræsentant og suppleant blandt medlemmer af PLO's repræsentantskab i det gældende PLO-regionalområde for de kommende 2 kalenderår. PLO-R's andel af repræsentanter hhv. suppleanter i Lægeforeningens repræsentantskab efter nærværende bestemmelse opgøres således:

Eventuelle yderligere ledige pladser samt suppleantposter fordeles forholdsmæssigt efter PLO-R's forholdsmæssige andel af PLO’s repræsentantskab.

Såfremt antal repræsentanter i Lægeforeningens repræsentantskab er lavere end antal af fødte medlemmer efter litra a) og b), reduceres antal medlemmer efter litra a) tilsvarende. Bestyrelsen vælger fra deres midte, hvem der ikke skal være repræsentant.

Sekretariatet udsender senest 6 uger før indberetningsfristen en opgørelse til PLO-R over, hvor mange repræsentanter hhv. suppleanter hvert PLO-regionalområde skal indberette. PLO-R er ikke forpligtet til at indstille flere repræsentanter hhv. suppleanter, end der er medlemmer i PLO-regionalområdet. Ved sekretariatets opgørelse heraf, har repræsentantskabspost forrang frem for suppleantpost.

Stk. 3
Indberetning af suppleanter efter stk. 2, litra c), skal ligeledes dække suppleanter for de medlemmer af Lægeforeningens repræsentantskab, der er udpeget efter stk. 2, litra a) og b), jf. dog stk. 4.

Stk. 4
For formanden for PLO-Færøerne udpeges en personlig suppleant der praktiserer under den færøske overenskomst.

Stk. 5
Såfremt en repræsentant har forfald ved et læge- eller repræsentantmøde i Lægeforeningen, kan repræsentanten træffe aftale med en suppleant om, at denne giver møde. Hvis repræsentanten ikke selv træffer aftale med en suppleant, indkaldes primært den suppleant, der bor nærmest stedet for mødet.

Valg af medlemmer til Lægeforeningens bestyrelse foretages i overensstemmelse med Lægeforeningens vedtægter.

Stk. 2
Indstilling af medlemmer af PLO til Lægeforeningens bestyrelse sker efter beslutning i PLO’s repræsentantskab. Formanden for PLO er født medlem af Lægeforeningens repræsentantskab.

Stk. 3
Ved vakance blandt de af PLO’s repræsentantskab indstillede medlemmer til Lægeforeningens bestyrelse, konstituerer PLO’s bestyrelse et medlem. På førstkommende repræsentantskabsmøde indstiller PLO’s repræsentantskab et medlem til valg til Lægeforeningens bestyrelse på førstkommende Lægemøde.

Et mindretal på mere end 33 % af repræsentantskabets medlemmer kan kræve, at en repræsentantskabsbeslutning udsendes til urafstemning. Ønsket urafstemning kan enten konstateres ved at et medlem af repræsentantskabet, bestyrelsen eller et bestyrelsesmedlem begærer afstemning herom, inden man går over til næste punkt på dagsordenen, eller ved at en skriftlig anmodning underskrevet af mere end 33% af repræsentantskabets medlemmer afleveres til dirigenten inden mødets afslutning.

Stk. 2
En urafstemning finder sted skriftligt eller elektronisk mellem de medlemmer, der i medfør af § 3, stk. 1 er medlem af organisationen. For så vidt angår urafstemning om ændringer i overenskomst om almen praksis eller sygekasseoverenskomsten på Færøerne, eller om en overenskomstløs periode i de to områder, kan dog kun medlemmer, der virker under vedkommende overenskomst, d.v.s. er praksisejere med dagydernummer, deltage i urafstemningen. En iværksættelse af urafstemning ophæver ikke repræsentantskabsbeslutningens gyldighed, men får opsættende virkning på de skridt, som måtte være nødvendige for dens gennemførelse.

Stk. 3
Ved urafstemning tilkendegiver de i § 3, stk. 1, nævnte medlemmer af organisationen, om de ønsker beslutningen fastholdt, beslutningen omstødt, eller de ønsker at tilkendegive, at de hverken vil stemme for eller imod beslutningen. Der kan ikke gyldigt stemmes ved andre tilkendegivelser end de nævnte, men flere beslutninger kan udsendes til afstemning samtidig.

Stk. 4
Repræsentantskabsbeslutningen bortfalder, såfremt et kvalificeret flertal på 50 % af de i urafstemningen deltagende medlemmer tilkendegiver, at de ønsker beslutningen omstødt, og dette flertal udgør mindst 35 % af samtlige medlemmer, som er berettigede til at deltage i den pågældende afstemning.

Stk. 5
Det kan ikke gyldigt vedtages at tillægge afstemningsresultatet anden eller videre betydning end den i forrige stykke anførte.

Der kan afholdes møder, der er åbne for alle organisationens medlemmer. På et åbent møde kan ikke træffes beslutninger, bortset fra henstillinger til repræsentantskabet. Mødet indkaldes af bestyrelsen enten elektronisk, skriftligt eller gennem Ugeskrift for Læger med mindst 14 dages varsel.

Bestyrelsen for PLO består af en formand og 8 medlemmer, der vælges efter reglerne i § 25, alle for 2 år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted 2 gange. Bestyrelsen træder i funktion umiddelbart efter afslutningen af det repræsentantskabsmøde, hvor valg har fundet sted og repræsentantskabet er orienteret om valg efter § 25, stk. 1, litra 2.

Valg af formand finder sted om foråret de ulige år. For at opnå valg skal kandidaten have fået over halvdelen af de tilstedeværende repræsentanters stemmer (absolut majoritet). Opnås absolut majoritet ikke gennem 2 afstemninger, foretages der valg mellem de 2, der ved anden afstemning har opnået flest stemmer.

Stk. 2
Kandidater til formandsposten, der ikke deltager på det repræsentantskabsmøde, hvor valg skal finde sted, skal senest kl. 12 på valgdagen melde deres kandidatur til PLO's sekretariat. Kandidater vil på repræsentantskabsmødet, under punkt om valg af formand, kunne præsentere sig.

Valg af bestyrelsesmedlemmer finder sted om efteråret, valg af formand dog om foråret. Bestyrelsen, der består af 9 medlemmer, har følgende sammensætning:

 1. Formand, jf. § 24.
 2. Ét bestyrelsesmedlem fra hver region valgt af de respektive PLO-R. Repræsentantskabet skal orienteres om valget senest på efterårsmødet i valgåret.
 3. Tre bestyrelsesmedlemmer valgt af repræsentantskabet. Valg sker efter indstilling fra en eller flere repræsentanter blandt samtlige valgbare medlemmer af PLO.

Stk. 2
Højst 2 medlemmer af bestyrelsen, ekskl. formanden, kan praktisere i samme region.

Stk. 3
Valgene af bestyrelsens medlemmer, bortset fra formanden, opnås ved relativ majoritet, hvorved forstås at en kandidat har opnået flere stemmer end nogen af de øvrige kandidater.

I det omfang et medlem af bestyrelsen eller en af repræsentanterne begærer det, sker personvalgene på repræsentantskabsmøderne ved skriftlig afstemning.

Stk. 2
Vedtagelser sker ved åben afstemning.

Ved formandsvakance konstituerer bestyrelsen et af sine medlemmer som fungerende formand, indtil valg for den resterende valgperiode kan finde sted ved førstkommende ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 2
Ved vakance blandt de øvrige medlemmer af bestyrelsen vælges et nyt medlem for den resterende valgperiode på følgende måde:

Ved vakance blandt bestyrelsesmedlemmer valgt efter § 25, litra 2, sker valg af nyt bestyrelsesmedlem i det fratrådte bestyrelsesmedlems PLO-R. PLO orienteres herom straks efter valget.

Ved vakance blandt bestyrelsesmedlemmer valgt efter § 25, litra 3, sker valg på førstkommende ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 3
Bortset fra tidspunktet finder valgene sted i overensstemmelse med reglerne i §§ 24-26. Såfremt en formand eller et bestyrelsesmedlem, der er valgt for en resterende valgperiode, herefter bliver valgt for en fuld valgperiode, jf. §§ 24 og 25, betragtes disse valg som nyvalg og ikke som genvalg.

Bestyrelsen varetager organisationens anliggender mellem repræsentantskabsmøderne og holder repræsentanterne løbende orienteret om alle væsentlige spørgsmål. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

De i medfør af § 10, stk. 2 valgte repræsentanter udgør det regionale PLO i regionen. Såfremt PLO-R ikke herved kommer til at bestå af mindst 3 medlemmer, optages suppleanterne. PLO-R kan indbyde andre, herunder suppleanter til at deltage i møder i PLO-R uden stemmeret.

Såfremt der i henhold til § 16 er valgt et ekstraordinært medlem af PLO-R, deltager dette medlem i PLO-R's møder uden stemmeret. Et medlem af PLO's bestyrelse, der praktiserer i området, har adgang til at deltage i møder i PLO-R.

Stk. 2
Repræsentantskabet fastsætter bindende kommissorium samt vejledende forretningsorden for PLO-R's arbejde samt ændringer hertil.

Stk. 3
PLO-R fastsætter sin endelige forretningsorden. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger i PLO-R er formandens stemme afgørende, medmindre andet er bestemt i forretningsorden for PLO-R.

Stk. 4
Flere PLO-R kan samarbejde om løsningen af opgaver, der er fælles for de pågældende.

Stk. 5
For PLO-Færøerne gælder stk. 1, 1. – 3. punktum, samt stk. 3, endvidere § 30, 1. punktum, § 31, stk. 1 og § 33.

PLO-R konstituerer sig efter reglerne i § 12. PLO-R vælger blandt sine medlemmer medlemmerne af samarbejdsudvalget efter § 5 i overenskomst om almen praksis samt til Koordinationsforum.

Hvert PLO-R varetager de praktiserende lægers særlige interesser inden for PLO-regionalområdet, og det udøver den PLO tilkommende forhandlingsret, for så vidt angår lokale, udelukkende for PLO-regionalområdet gældende aftaler.

Stk. 2
PLO-R skal indberette lokale aftaler til PLO's bestyrelse.

Stk. 3
Efter beslutning i PLO-R kan sekretariatsopgaver, udover den minimumsbemanding repræsentantskabet har vedtaget centralt finansieret, udføres af Lægeforeningens regionale repræsentation. Aftale herom indgås mellem Lægeforeningen og PLO.

PLO-R kan fastsætte sanktionsbestemmelser for overtrædelse af vagtinstruks i vagter efter overenskomst om almen praksis. Bestemmelserne skal godkendes og efter medlemsforslag eventuelt ændres på de i § 33 nævnte lokalmøder, hvis forslag herom er indgivet til PLO-R senest en uge efter varsel for indkaldelse til det ordinære møde eller i forbindelse med krav om indkaldelse af det ekstraordinære møde.

Om efteråret hvert år afholdes et regionalt medlemsmøde, hvortil formanden for PLO-R med 14 dages varsel indkalder skriftligt eller igennem Lægeforeningens regionale tidsskrift "Danmarks Læger". Sædvanligvis afholdes endvidere et regionalt medlemsmøde om foråret, hvortil der indkaldes på samme måde. Herudover kan PLO-R indkalde til ekstraordinære møder, når dette findes nødvendigt, eller når mindst 20 % af medlemmerne skriftligt med formuleret dagsordensforslag har fremsat krav herom.

Organisationens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Regnskaberne revideres ved bestyrelsens foranstaltning teknisk af en statsautoriseret revisor samt kritisk af to af repræsentantskabet valgte medlemmer af organisationen.

Stk. 3
Regnskabet forelægges til godkendelse på det ordinære forårsrepræsentantmøde.

Stk. 4
Samtidig med forelæggelse af regnskab over for repræsentantskabet forelægges regnskab fra PLO-R for anvendelse af centralt udbetalte og decentralt opkrævede midler til tillidsmandsarbejdet.

De lægelige revisorer og suppleanter for disse, jf. § 4, stk. 1, vælges ved efterårsrepræsentantmødet for en 2-årig periode med 1 revisor og 1 suppleant de ulige år og 1 revisor og 1 suppleant de lige år.

Organisationens daglige arbejde varetages af et sekretariat, der er bestyrelsens administrationsorgan.

Opsigelse af landsomfattende eller landsdelsomfattende overenskomster vedtages af repræsentantskabet, bortset fra overenskomsten for Færøerne, der kan opsiges ved en beslutning af flertallet af organisationens medlemmer af Lægeforeningen for Færøerne. Ved opsigelse af overenskomster, der ikke har gyldighed for Færøerne, har repræsentanter herfra ikke stemmeret.

Stk. 2
Overenskomster, der forhandles af PLO, og som vedrører ansatte læger, skal ikke godkendes af repræsentantskabet. Som led i en arbejdsretslig konflikt og/eller fornyelse af sådanne overenskomster har bestyrelsen kompetence til på medlemmernes vegne at bringe individuelle ansættelsesforhold hos medlemmerne til ophør ved opsigelse med bindende virkning for medlemmerne, herunder med bindende virkning for medlemmerne at indgå aftaler om genansættelse af sådanne opsagte efter en konflikts ophør.

Stk. 3
Overenskomstforhandlinger tilrettelægges af bestyrelsen i forening med andre, som repræsentantskabet udpeger hertil, idet dog PLO-Færøerne har uindskrænket forhandlingsret vedrørende overenskomster, der udelukkende gælder for Færøerne.

Stk. 4
Landsomfattende eller landsdelsomfattende overenskomster skal forelægges for og godkendes af repræsentantskabet. Godkendelse af overenskomst om almen praksis skal efterfølgende sendes til urafstemning, jf. § 21. Ved godkendelse af overenskomster, der kun har gyldighed for Færøerne, har kun de repræsentanter, der repræsenterer Færøerne, stemmeret. Ved godkendelse af overenskomster, der ikke har gyldighed for Færøerne, har repræsentanter herfra ikke stemmeret.

Stk. 5
Ved afstemning om frasigelse af ydernumre har repræsentanter for Færøerne ikke stemmeret.

Ændringerne af disse love kan foretages af repræsentantskabet med 2/3 af de i afstemningen deltagendes stemmer, såfremt ændringsforslagene forinden har været udsendt skriftligt eller elektronisk til alle organisationens medlemmer eller har været offentliggjort på PLO's hjemmeside eller i Ugeskrift for Læger. Såfremt ændringsforslagene efter vurdering i PLO-R og PLO-Færøerne har en mere indgribende karakter, skal disse behandles på et lokalt møde, forud for det repræsentantmøde, på hvis dagsorden forslagene er optaget. PLO-R og PLO-Færøerne forpligtes til at optage punktet på dagsordenen for lokalmødet, såfremt lovforslaget er varslet senest 1 måned forud for det repræsentantmøde, hvor det behandles.

Stk. 2
Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at der på repræsentantmødet foretages ændringer i forslagene, så længe sådanne ændringer holder sig inden for vedkommende bestemmelses område.

Stk. 3
De vedtagne ændringer træder i kraft fra tidspunktet for godkendelsen eller fra det senere tidspunkt, repræsentantskabet måtte have besluttet.

Organisationen kan ophøre såfremt repræsentantskabet vedtager dette med kvalificeret flertal på 75% af medlemmerne af repræsentantskabet og at dette herpå vedtages med almindeligt flertal ved skriftlig afstemning blandt samtlige af organisationens ordinære medlemmer.

Stk. 2
En beslutning efter stk. 1 om organisationens ophør skal omfatte beslutningen om anvendelse af organisationens formue samt om, hvorledes og af hvilke organer opløsningen skal gennemføres.

Såfremt et medlem ikke overholder organisationens love og repræsentantskabets vedtagelser, har bestyrelsen pligt til efter undersøgelse af sagen at overgive denne til behandling ved Lægeforeningens Voldgiftsret. Overgivelse af sagen til behandling i Lægeforeningens Voldgiftsret kræver ikke enighed mellem bestyrelsen og det pågældende medlem.

Kommunale lægelaug (PLO-K) har til formål at repræsentere de praktiserende læger i det kommunalt lægelige samarbejde, herunder stille repræsentanter til det kommunalt lægelige udvalg nedsat i henhold til overenskomst om almen praksis. PLO-K er forpligtet til løbende at inddrage PLO-R ved udarbejdelse af udkast til lokale aftaler, der forpligter de praktiserende læger i kommunen. Aftalerne skal endeligt forhandles af PLO-R, der er aftalepart.

Stk. 2
Medlemmer af PLO-R har adgang til at deltage i bestyrelsesmøder i Lægelauget samt på Generalforsamlinger.

Stk. 3
PLO’s repræsentantskab fastsætter standardvedtægter for PLO-K.

Stk. 4
Generalforsamlingen er PLO-K's højeste myndighed. Stemmeberettiget på Generalforsamlingen er medlemmer af PLO med praksisadresse og ydernummer i kommunen, endvidere medlemmer af PLO, der er læger ansat i stedet for kompagnon eller ekstra ansat læge jfr. bestemmelser herom i overenskomst om almen praksis. Et stemmeberettiget medlem kan ikke bruge sin stemme i mere end et PLO-K. Et stemmeberettiget medlem med kapaciteter i flere kommuner kan således kun bruge sin stemme i det PLO-K, hvor medlemmet selv har sin hovedbeskæftigelse.

Bestyrelsen indkalder elektronisk eller skriftligt til generalforsamling i PLO-K, der afholdes efter behov og mindst én gang årligt. Ordinær generalforsamling indkaldes med minimum 14 dages frist og afholdes i januar-februar.

Der indkaldes til ekstraordinære Generalforsamlinger efter behov, eller når mindst 20% af medlemmerne skriftligt med formuleret dagsordensforslag har fremsat krav herom.

Stk. 5
I hver kommune etableres et PLO-K. I kommuner med mere end 100 medlemmer, jfr. stk. 4, kan der oprettes dellaug. Alle dellaug skal være repræsenteret i kommunens lægelaugsbestyrelse, jfr. § 42, med et medlem for hvert påbegyndt 50. medlem i dellauget.

Stk. 6
Der kan etableres fælleskommunale PLO-K mellem to eller flere kommuner under forudsætning af, at

 1. det besluttes på Generalforsamlinger i de respektive PLO-K
 2. alle kommuner der indgår i det fælleskommunale PLO-K repræsenteres i bestyrelsen, jfr. § 42, for det fælleskommunale PLO-K.

En bestyrelse for et Lægelaug består af minimum 2 medlemmer, jfr. dog § 41, stk. 5 vedr. dellaug og § 41, stk. 6 vedr. fælleskommunale PLO-K.

Valg af bestyrelsesmedlemmer til PLO-K finder sted på den ordinære Generalforsamling i januar-februar de ulige år.

Kandidater til bestyrelsen i PLO-K meddeler deres kandidatur på Generalforsamlingen.

Der opnås valg efter opnået stemmetal fra de fremmødte medlemmer. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Det enkelte stemmeberettigede medlem kan maksimalt afgive et antal stemmer svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, ligesom det enkelte stemmeberettigede medlem kun kan afgive én stemme pr. opstillet.

I det omfang bestyrelsen eller et af medlemmerne begærer det, sker valgene på Generalforsamlingen ved skriftlig afstemning.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valget med en formand og en næstformand.

Valgresultat, inkl. resultat af konstituering, skal umiddelbart meddeles PLO-R. Når valgresultat for samtlige kommuner i regionen foreligger, orienterer PLO-R PLO herom.

Stk. 2 (Overgangsbestemmelse)
PLO-K skal være etableret senest den 1. marts 2012.

PLO-R forestår valg til PLO-K's bestyrelse på et medlemsmøde i hver enkelt kommune. Valg skal være afviklet senest februar 2012.

PLO-K's bestyrelse træder i funktion umiddelbart i forlængelse af valget.

Næste valg herefter finder sted januar-februar 2015.

Stk. 3
Stk. 2 bortfalder den 1. januar 2020.

Valg til bestyrelsen sker for to år ad gangen. Funktionstiden begynder 1. marts i det år valget har fundet sted.

Stk. 2
Valg af formand for bestyrelsen sker for to år ad gangen. Umiddelbart genvalg kan finde sted to gange. Funktionstiden begynder 1. marts i det år valget har fundet sted.

Stk. 3 (Overgangsbestemmelse)
Funktionstid for formand for PLO-K der vælges i henhold til overgangsbestemmelsen i § 42, stk. 2, vil være frem til valg i januar- februar 2015. Umiddelbart genvalg vil herefter kunne finde sted to gange.

Stk. 4
Stk. 3 bortfalder den 1. januar 2020.

Ved varig vakance i bestyrelsen, kan bestyrelsen beslutte at arbejde i undertal eller foretage supplerende nyvalg. Valget gælder indtil det næste ordinære valg. Valget finder sted i overensstemmelse med reglerne i § 42.

På den ordinære Generalforsamling fastsættes kontingent til brug for dækning af udgifter til drift af PLO-K. Regnskab herfor skal godkendes på en ordinær Generalforsamling.

Kontingent opkræves i overensstemmelse med Lægeforeningens vedtægter. Ved kontingentrestance gælder bestemmelserne i Lægeforeningens vedtægter.