Gå til indhold

Overblik over PLO's arbejde med digitalisering

PLO ejer og driver mange IT-projekter, men hvorfor og hvad er status på dem? Du kan blive klogere på denne side.

PLO har ansvar for flere store fælles digitale løsninger på tværs af sundhedsvæsenet. Dertil indgår vi i talrige projekter på IT-området. Det arbejde kan du læse mere om herunder.

Du kan fire gange om året læse seneste status på digitaliseringsområdet i nyhedsbrevet PLO'rientering - se den seneste længere nede.

I en PLO Analyse fra maj 2023 beskriver vi omfanget af digitaliseringen af almen praksis frem til i dag. Du kan læse den via linket herunder:

PLO Analyse: De digitale klinikker (pdf) (plo.dk)

Kommunikation mellem praktiserende læger og patienter

I menuen herunder kan du læse mere om projekter, som primært forbedrer kommunikationen mellem praktiserende læger og deres patienter. Projekterne er opdelt i kategorierne:

 • Projekter i drift
 • Projekter under udvikling

Projekter i drift

Min Læge-appen ejes i fællesskab af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og PLO.

Flere end 2,5 millioner borgere i Danmark bruger appen Min Læge til at kommunikere med deres praktiserende læge. Alle lægepraksissystemer i almen praksis er koblet til Min Læge-appen - systemerne understøtter dog funktionerne i appen på forskellig vis.

Læs mere om appen og udviklingen via linket herunder:

Min Læge-appen (plo.dk)

Det Virtuelle Venteværelse muliggør, at patienter med forudbestilt tid kan få en videokonsultation via Min Læge-appen eller Kontakt Læge-appen.

Læs mere om Det Virtuelle Venteværelse og hvordan du som læge afholder videokonsultationer via linket herunder:

Videokonsultationer i almen praksis (plo.dk)

 

Projektet - som egentlig er et program - indeholder flere digitale løsninger. Mange organisationer indgår i samarbejdet udover PLO: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Sundhedsdatastyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og MedCom.

Du kan læse mere om Et Samlet Patientoverblik via linket herunder:

Et Samlet Patientoverblik (Sundhedsdatastyrelsen.dk)

Et Samlet Patientoverblik 'taler sammen med' almen praksis på disse områder:

 • Deling af aftaler via Aftaleoversigten

Almen praksis deler patientens bookede aftaler med deres praktiserende læge.

PLO har stillet som betingelse, at patienten nemt kan spærre for denne deling, hvis man ikke ønsker sine bookede aftaler med egen læge delt med andre sundhedsprofessionelle. Derfor er muligheden for spærring af aftaler bygget ind i Min Læge appen, som klinikken dermed kan henvise til. Hvis patienten ikke er bruger af Min Læge appen, kan man også tilgå spærringsfunktionen på sundhed.dk.

Læs mere om Aftaleoversigten via linket herunder:

Aftaleoversigten (Sundhedsdatastyrelsen.dk)

 • Fælles Stamkort

Praktiserende læger bliver klar til at dele og vise Fælles Stamkort i deres fagsystemer i løbet af 2024. 

Læs mere om Fælles Stamkort via linket herunder:

Fælles Stamkort (Sundhedsdatastyrelsen.dk)

Vi har sammen med DSAM og MedCom taget initiativ til at etablere et diagnosekort i almen praksis, hvor diagnosekortet afstemmes i dialog med patienten og skal give et retvisende billede af patientens aktuelle helbredstilstand og tidligere betydningsfulde hændelser, tilstande m.v.

Projektet skal danne grundlag for arbejdet med deling af diagnoser fra almen praksis i programmet ”Et Samlet patientoverblik”, hvor der er indledt et analysearbejde med etablering af et fælles nationalt diagnosekort i sundhedsvæsenet, hvor diagnoser fra almen praksis på sigt skal indgå.

Projektet er forankret i programmet Digital Almen Praksis (DAP).

Læs om projektet via linket herunder:

Diagnosekort (MedCom.dk)

 

Forløbsplaner er en elektronisk plan, som oprettes, anvendes og vedligeholdes af den praktiserende læger for patienter med diabetes type 2 og/eller KOL og/eller iskæmisk hjertesygdom. Formålet med forløbsplanerne er at inddrage patienten i egen sygdom og behandling, samt give klinikken et elektronisk overblik over vigtige kroniske patientpopulationer.

Se en demonstration af de forskellige forløbsplaner her:

Demonstration af forløbsplaner (demo.dk) 

Patienterne har adgang til egen forløbsplan via Min Læge-appen, og der arbejdes også på at give adgang til planen på sundhed.dk. Her vil planer også blive tilgængelig for andre sundhedspersoner, der har en behandlingsrelation til patienten.

Læs mere om forløbsplaner under "F" på siden om Spørgsmål og svar til overenskomsten her:

Forløbsplaner (under "F) (plo.dk)

Projekter under udvikling

Projektet arbejder på at udstille flere strukturerede data fra almen praksis via den nationale infrastruktur som et supplement til de data fra almen praksis, der allerede udstilles for borgerne og  sundhedsprofessionelle på sundhed.dk.

Det inkluderer:

 • Kroniske patienters forløbsplansdata 
 • Relevante og aktuelle diagnoser 
 • Lokale laboratorieprøvesvar
 • Patienters spørgeskemabesvarelser fra WebPatient-løsningen

Læs mere om projektet via linket herunder:

Sundhedsjournal 4.0 (MedCom.dk)

Vi og Lægesystemleverandørerne, PLSP og MedCom udvikler Digital Svangrejournal til almen praksis. Digital Svangrejournal understøtter de arbejdsgange, som almen praksis har i et graviditetsforløb.

Projektet betyder, at almen praksis vil få adgang til Digital Svangrejournal og den tilhørende mulighed for, at deres gravide borgere forudfylder informationer i et spørgeskema til de gravide, som sendes fra lægesystemet via Min Læge-appen. Besvarelserne overføres automatisk til Digital Svangrejournal, hvor de kan redigeres og suppleres af lægen, inden informationerne sendes til fødestedets visitation.

Læs mere om Digital Svangrejournal i almen praksis via linket herunder: 

Digital Svangrejournal i almen praksis (MedCom.dk)

Oplysningerne fra Digital Svangrejournal skal i den kommende samlede nationale løsning overføres og deles med de andre parter via graviditetsmappen.

Læs mere om den kommende nationale løsning via linket herunder:

Digital løsning til graviditetsforløb (Sundhedsdatastyrelsen.dk)


PLO og almen praksis skal levere flere digitale løsninger til fremtidens hjemmebehandling. 

Det kan være målinger og spørgeskemaer om fx blodtryk, kronisk hovedpine eller i forbindelse med sygdomme som diabetes og forstørret prostata. Det er noget som mange patienter allerede i dag udfylder derhjemme, men registreringen og samarbejdet med lægen foregår ofte på papir eller i den digitale løsning WebPatient. Det skal  suppleres med en appbaseret løsning – så skemaerne også kan besvares nemt og hurtigt via Min Læge-appen. 

Læs mere om det kommende arbejde via links herunder: 

Almen praksis skal levere flere digitale løsninger til fremtidens hjemmebehandling (plo.dk)

Læs mere om PRO i almen praksis via linket herunder:

PRO i almen praksis (MedCom.dk)

Understøttelse af arbejdet i klinikkerne

I menuen herunder kan du læse mere om projekter, som primært understøtter arbejdet i klinikkerne. Projekterne er opdelt i kategorierne:

 • Projekter i drift
 • Projekter under udvikling

Projekter i drift

Formålet med det Fælles Medicinkort (FMK) er at registrere lægemiddel- og vaccinationsoplysninger ét samlet sted for at give sundhedspersoner adgang til borgernes oplysninger med henblik på at sikre kvaliteten, sikkerheden og effekten af borgerens behandling i sundhedsvæsenet. 

FMK er et fælles nationalt it-projekt ejet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Projektet ledes af Sundhedsdatastyrelsen og KL, Danske Regioner, Danmarks Apotekerforening og PLO indgår. 

Læs mere om det fælles it-projekt via linket herunder: 

Fælles Medicinkort (FMK) (Sundhedsdatastyrelsen.dk)

Læs mere om adgangen til FMK via linket herunder: 

FMK for sundhedsprofessionelle (Sundhedsdatastyrelsen.dk)

Oprettelse af dosisdispenseret medicin understøttes af FMK. Løsningen gør det nemt og sikkert for dig som læge at ordinere og justere de lægemidler, der er egnet til dosisdispensering.

Se en video om dosisdispensering på FMK via linket herunder: 

Dosisdispensering på FMK (sundhedsdatastyrelsen.dk)

Fælles Medicinsk Beslutningsstøtte (FMB) er et digitalt støtteværktøj, som i almen praksis virker sammen med Fælles Medicinkort (FMK), hvor lægerne modtager advarsler og støtte ved medicinordination og medicingennemgang. Som supplement til den nuværende interaktionskontrol bliver lægerne gjort opmærksom på eventuelle forhold ved fx max dosis og kontraindikationer baseret på klinikkens oplysninger om patienten (fx højde, graviditet og GFR-værdier) samt eksisterende medicinkort.

Projektet ejes af regionerne. PLO har sammen med MedCom været engageret i projektet over flere år - fra udbuds- og anskaffelsesproces til klinisk afprøvning og implementering. 

Læs mere om FMB via linket herunder: 

Fælles Medicinsk Beslutningsstøtte (MedCom.dk)

På vegne af medlemmerne fører PLO tilsyn med lægepraksissystemerne, PLSP og SYNLAB, der er de mest gængse databehandlere i almen praksis.

Klinikkerne skal hver især have styr på GDPR og datasikkerhed på andre områder. Det kan man læse om via linket herunder: 

GDPR i almen praksis (plo.dk)

 

PLO's it-løsning Klinik+ er en sikker indgang til PLO-løsninger via lægepraksissystemerne. Løsningen gør hverdagen nemmere for alle klinikker med færre klik og mindre administration.

Klinik+ indeholder følgende løsninger i dag:

Klinikbeskeder
Ydelsesoverblik
AIM (indberetning til RRKP)
PLO Fri / Ferie
Aftaleoversigt
Søg speciallæge

Følgende to løsninger er på vej til Klinik+:
Digital svangrejournal 
Psykiatribooking

Læs mere om Klinik+ via linket herunder:

Klinik+ (plo.dk)

Projekter under udvikling

Formålet med Programmet for Digital Almen Praksis (DAP) er at styrke sammenhæng og kvalitet i behandlingen i almen praksis og det digitale samarbejde mellem sektorerne i sundhedsvæsenet. 

DAP er initieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i samarbejde med os i PLO, KL, Danske Regioner og MedCom.

Der er flere underprojekter i DAP-programmet. Herunder diagnosekort (se beskrivelse i et tidligere menupunkt), klinikkens cockpit (se beskrivelse i et senere menupunkt), forbedret henvisning/visitation, intelligent indbakke/laboratoriesvar, håndtering af klinikkens egne laboratorieanalyser, afprøvning af deling af kommunale prøvesvar og pilotafprøvning af apps på recept.

Læs mere om DAP via linket herunder: 

Digital Almen Praksis (DAP) (MedCom.dk)

Projektet udvikler digitale løsninger i samarbejde med leverandører af it-løsninger til almen praksis. De digitale løsninger er repræsenteret under navnet Klinikkens Cockpit, og har to fokusområder:

Kontakten med den enkelte patient og dennes pårørende (forebyggelse, behandling og opfølgning ift. den enkelte patient) 
Klinikkens population af patienter (forebyggelse, behandling og opfølgning ift. sårbare grupper af patienter)

Læs mere om Klinikkens Cockpit via linket herunder: 

Klinikkens Cockpit (MedCom.dk)

Understøttelse af kvalitetsarbejdet i klinikkerne

I menuen herunder kan du læse mere om projekter, som primært understøtter arbejdet i klinikkerne. Projekterne er opdelt i kategorierne:

 • Projekter i drift
 • Projekter under udvikling

Projekter i drift

Indberetning til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) fra almen praksis er et overenskomstaftalt projekt. 

Klinikkerne skal ikke  foretage sig noget aktivt for at indberette data til  kvalitetsdatabaserne. Data opsamles automatisk i lægepraksissystemet, hvis en patient har en diagnose for enten diabetes, KOL, astma eller atrieflimren.

Læs mere via linket herunder: 

Indberetning til RKKP (KiAP.dk)

 

Ordiprax+ er en modernisering af den gamle Ordiprax-løsning, som den praktiserende læge kan bruge til at følge udviklingen af egne ordinationer, baseret på indløste recepter. Med den nye løsning kan lægen også sammenligne indløst medicin med sin klynge og med landsgennemsnittet samt følge den generelle udvikling.

Ordiprax+ skal medvirke til at skabe overblik over behandlinger til brug for faglige overvejelser, udvikling og evaluering af indsatser. Ordiprax+ kan samtidig understøtte klyngernes arbejde med kvalitetsudvikling.

Læger i almen praksis har med værktøjet mulighed for at definere egne kvalitetsindikatorer og indsatsområder og at dykke ned i data for at se på årsager til stigninger og fald.

Læs mere og log in i Ordiprax+ via linket herunder: 

Ordiprax+ (Sundhedsdatastyrelsen.dk)

 

Projekter under udvikling

Vi opdaterer med nyt, når vi kan.

Seneste status på PLO's digitaliseringsprojekter

Læs om FriFerie, der lanceres i en ny version i maj, den aktuelle sammensætning af brugergruppen i PLO, første digitale led af Den Digitale Svangrejournal og tværsektoriel adgang til forløbsplaner. Nyhederne er fra maj 2024. Klik og scroll ned.

PLO-IT brugergruppe

I efteråret 2023 nedsatte PLO’s bestyrelse og Digitaliseringsudvalget en brugergruppe, der skal hjælpe med at sikre, at de digitale løsninger bedst muligt understøtter virkelighedens praksis.

Brugergruppen består af 10-12 medlemmer fordelt på lægesystem, geografi og klinikform. Gruppen består af praktiserende læger - og på sigt af andre faggrupper som fx sygeplejerske, praksis manager eller lægesekretær, der arbejder i en almen praksis. Endvidere består brugergruppen af 1-2 medlemmer fra PLO’s Digitaliseringsudvalg.

Gruppen er i første omgang nedsat som en 2-årig forsøgsordning.

Har du interesse for brugergruppen, så skriv gerne til os.