Gå til indhold

Digitaliseringsudvalget

Digitaliseringsudvalget arbejde omhandler digitaliseringen af sundhedsvæsenet og ikke kun IT og data.

KOMMISSORIUM

Formål

Udvalget har til formål at varetage PLO’s interesser bredt på det it-og datapolitiske område, påvirke lovgivningsarbejdet, politiske udspil og nationale digitaliseringsprojekter.

Udvalget er et politisk udvalg, der skal anvise retning samt indstille og referere til bestyrelse og repræsentantskab på det it- og datapolitiske område.

Udvalget styrer efter PLO´s datapolitiske principper og efter PLO’s politiske strategi for almen praksis.

Opgaver

Udvalget har til opgave at igangsætte og følge strategiske digitaliseringsprojekter i almen praksis besluttet af PLO’s repræsentantskab, i overenskomstaftaler og i aftaler med myndigheder. Udvalget bidrager til at It-løsninger, der indføres i almen praksis, i videst mulig omgang er fagligt velfunderede og til gavn for patienten uden uhensigtsmæssig belastning for praksisdriften.

Udvalgets arbejdsområder er fx at:

  • Sikre godt samarbejde med PLO’s eksterne samarbejdspartnere på digitaliseringsområdet
  • Sikre almen praksis overholdelse af forpligtigelser i loven og i overenskomster, der vedrører digitaliseringsområdet
  • Vurdere økonomiske og overenskomstmæssige konsekvenser af mulige nye digitaliserings-tiltag
  • Forbedre klinikkernes anvendelse af digitale løsninger som værktøj til at forbedre patientbehandlingen og drift
  • Bidrage til at sikre bedre dataunderstøttelse af kvalitetsarbejdet i almen praksis
  • Øge patientens overblik over og kontrol med egne data
  • Understøtte klinikkernes arbejde med it-sikkerhed i almen praksis

Forankring

Udvalget refererer til PLO's bestyrelse i sager, der emnemæssigt henhører under digitaliseringsområdet.

Sammensætning

Udvalget består af minimum tre medlemmer udpeget af PLO's bestyrelse og ét medlem repræsenteret af DSAM. DSAM deltager og bidrager på de områder i udvalgets portefølje, der er af almen medicinsk lægefaglig karakter.

Udvalget kan udpege ressource-personer til støtte for udvalgets arbejde. Udvalget kan nedsætte egne ad hoc-arbejdsgrupper eller udpege personer, der har særlig viden inden for digitaliseringsområdet, til at repræsentere udvalget i konkrete projekter under udvalgets portefølje. Dette kan være tillidsvalgte PLO'ere eller eksterne eksperter.

Udvalgets formand er medlem af PLO's bestyrelse og udpeges også heraf.

Udvalget mødes efter behov seks til otte gange årligt. Størstedelen af møderne foregår virtuelt, men minimum to møder afholdes med fysisk tilstedeværelse.

Digitaliseringsudvalget

Karin Zimmer

Formand

Udpeget af: PLO's bestyrelse

Anders Dupont

Medlem

Udpeget af: PLO's bestyrelse

Maria Krüger

Medlem

Udpeget af: Dansk Selskab for Almen Medicin - DSAM

Mireille Lacroix

Medlem

Udpeget af: PLO's bestyrelse

Niels Ulrich Holm

Medlem

Udpeget af: PLO's bestyrelse