Gå til indhold

Samtykke: Når patienten ikke selv kan give samtykke

Det er patienten selv, der bestemmer, om vedkommende vil behandles (autonomiprincippet). Derfor skal du som læge først og fremmest have patientens informerede samtykke for at behandle vedkommende. For at en patient kan give samtykke, forudsættes det, at patienten er kompetent til at samtykke. Der er dog grupper af patienter, der ikke er i stand til at give samtykke.

Varigt inhabile: Voksne patienter uden evne til at samtykke

Denne patientgruppe kan som oftest ikke forholde sig fornuftsmæssigt til et forslag om behandling og kan derfor ikke give et meningsfyldt samtykke til behandling. Patientgruppen omfatter f.eks.:

 • Personer med nedsat psykisk funktionsevne, f.eks. demente
 • Kronisk sindslidende
 • Sindslidende med langvarige sygdomsforløb.

Du skal som læge altid konkret vurdere, om patienten er i stand til at give samtykke til behandling eller ej. Det afgørende er, om patienten kan forholde sig fornuftsmæssigt til behandlingsforslag m.v.

 

Stedfortrædende samtykke på den varigt inhabiles vegne

Følgende personer kan give stedfortrædende samtykke på den varigt inhabiles vegne:

 • Patientens nærmeste pårørende, f.eks.
 • samlevende ægtefælle eller samlever
 • partner i et registreret parforhold
 • slægtninge i lige linje
 • en person, som patienten er nært knyttet til, vil i den konkrete situation kunne anses for nærmeste pårørende. Familieforholdet er ikke altid det afgørende.
 • En beskikket værge, hvis denne har kompetence til at træffe beslutninger om helbredforhold.
 • Et stedfortrædende samtykke skal basere sig på fyldestgørende information.
 • En fremtidsfuldmægtig

Generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter:

Generelt informeret samtykke er en mulighed for at give samtykke på forhånd til visse mindre indgribende behandlinger. Behandlingen kan dermed iværksættes, så snart behovet opstår, uden at fx nærmeste pårørende skal kontaktes først. Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Ved manglende mulighed for stedfortrædende samtykke for den varigt inhabile

Til tider er der ingen nærmeste pårørende, fremtidsfuldmægtig eller beskikket værge, der kan give stedfortrædende samtykke på den varigt inhabile patients vegne. I disse tilfælde kan du som læge gennemføre en påtænkt behandling med tilslutning fra en anden læge med faglig indsigt på området, og som ikke tidligere har deltaget eller skal deltage i behandlingen af patienten.

 

Patienter over 15 år (15 – 17-årige)

En patient, der er fyldt 15 år og som har den fornødne modenhed, kan selv give informeret samtykke til behandling. Dog skal indehaveren af forældremyndigheden over barnet informeres. Ved uenighed er det den 15-17-årige, der har samtykkekompetencen.

 

Patienter under 15 år

Forældremyndighedens indehaver modtager information og giver samtykke til behandling på barnets vegne.

 

Øjeblikkeligt behandlingsbehov

I visse situationer kan du som læge indlede eller fortsætte behandling uden samtykke fra patienten eller forældremyndighedens indehaver, nærmeste pårørende, fremtidsfuldmægtig eller værge. Det er i følgende situationer:

 • Hvor øjeblikkelig behandling er påkrævet for patientens overlevelse
 • For på længere sigt at forbedre patientens chance for at overleve
 • For at opnå et væsentligt bedre resultat af behandlingen.

Dette gælder både, når patienten midlertidigt er ude af stand til at tage stilling til behandling, f.eks. på grund af bevidstløshed, og ved behandling af patienter, der varigt er ude af stand til at give samtykke til behandling eller er under 15 år.