Gå til indhold

10-årsplanen lader vente på sig

Fælles debatindlæg af Merete Nordentoft, Forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab, Nina Tejs Jørring, Forperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Dea Seidenfaden, Fungerende formand Dansk Psykolog Forening, Camilla Noelle Rathcke, Formand for Lægeforeningen.
Bragt i Nordjyske den 8. maj 2022

Efter et forløb, der har strakt sig over flere år, skal forhandlingerne 10-årsplanen for psykiatri nu til at starte. Da Sundhedsstyrelsen præsenterede det faglige oplæg til 10-årsplanen for psykiatri den 17. januar 2022, markerede det afslutningen på et langt og grundigt arbejde, som involverede alle interessenter på feltet. Det var en ekstraordinær bred opbakning om oplægget og en stor faglig enighed om indholdet. Fra Sundhedsstyrelsens side blev oplægget præsenteret med hidtil uset stor styrke. Det er nu op til jer som politikere at finde midlerne til den langvarige investering, som er nødvendig for at virkeliggøre intentionerne i 10-årsplanen. Der har været mange tidligere udspil, men aldrig tidligere har der været enighed om et så stort og ambitiøst forslag til plan. Denne chance må ikke forpasses.

Kravet om forbedringer i psykiatrien har enormt momentum.  Utålmodigheden er stor. Fortvivlelsen blandt patienter og pårørende i alle aldre kan ikke ignoreres. Lægger man ørerne til vandrørene, hører man klager over vanskeligheder ved at få behandling for psykiske lidelser blandt både børn, unge og voksne, udskrivelse efter kort tid uden tilstrækkelig opfølgning, fravær af velindicerede behandlingstilbud, oplevelse af at være kastebold mellem forskellige systemer. Og så er der dem, der ikke klager: de der er døde ved selvmord eller anden overdødelighed, og de, der lever ensomt uden overskud til at klage. 

Det fremgår af det faglige oplæg til 10-årsplanen at sygdomsbyrden ved psykiske lidelser er større end ved kræft og hjertekarsygdomme. Sygdomsbyrden for psykiske lidelser er 25 procent, for kræftsygdomme er den 15 procent, og hjertekarsygdomme tegner sig for 17 procent.

Med 10-årsplanen skal vi have lige så høje ambitioner på psykiatriområdet, som vi har på kræftområdet. På kræftområdet vil vi i Danmark ikke stille os tilfredse med, at kun halvdelen af patienterne kan tilbydes den bedste behandling, eller at behandlingsforløbene afkortes, fordi der ikke er midler til mere end et kort forløb.

I det faglige oplæg til 10-årsplanen er oplistet fem hovedudfordringer: 

  1. Utilstrækkelig tilgængelighed, kapacitet og sammenhæng, 
  2. Utilstrækkelig kvalitet og tværfaglighed i eksisterende tilbud, 
  3. Utilstrækkelige forebyggende og tidlige indsatser, 
  4. Stigmatisering og manglende prioritering og ligestilling på området, 
  5. Utilstrækkelig forskning, faglig udvikling og manglende prestige.  

Vi håber, at det i den politiske proces vil lykkes at tage livtag med alle fem udfordringer. 

Psykiatrien har nu fået tilført en fast ekstrabevilling på 600 millioner kroner svarende til syv procent af driftsbudgettet. Det er et betragteligt løft, men allerede nu er det tydeligt, at midlerne ikke rækker langt. Der skal større investeringer til og et langvarigt sejt træk.

Vi håber, det vil lykkes at skabe en langsigtet investeringsplan, så det sikres, at der over mange år tilføres psykiatrien de midler, der er nødvendige for den kapacitetsopbygning og udvikling, der skal finde sted. Vi er overbeviste om, at der kan skabes en plan, der sikrer, at midlerne kan finde anvendelse, fordi finansieringen tilpasses, hvor hurtigt og konkret midlerne kan omsættes. Det er vigtigt, at der kommer en bred politisk aftale, så skiftende regeringer fortsat er forpligtede. Heldigvis er der også opbakning fra alle partier om at løfte det psykiatriske område. 

Vi stiller gerne vores faglige viden til rådighed i forløbet.