Gå til indhold

Høring over forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Den 16. august 2022

Lægeforeningen mener, at omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, hvis indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den, der får foretaget indgrebet. Omskæring bør således ikke foretages, før drengen har opnået myndighed til selvstændigt at tilvælge indgrebet.

Det er desuden afgørende for Lægeforeningen, at indgreb ikke foretages under forhold, som ikke er patientsikre. Derfor ser Lægeforeningen positivt på, at regeringen har rettet sin opmærksomhed på ulovlige omskæringer af drenge. Lægeforeningen er i den forbindelse opmærksom på, at lovforslaget udgør et af flere mulige initiativer til bekæmpelse af ulovlige omskæringer af drenge under 18 år, som Sundhedsministeriet har orienteret Folketingets Sundhedsudvalg om.

Lægeforeningen finder det generelt helt afgørende, at politiske og lovgivningsmæssige initiativer ikke underminerer tillidsforholdet mellem læge og patient. Sundhedspersoner har tavshedspligt, og forældre skal trygt kunne henvende sig til en læge, hvis deres barn har helbredsproblemer. Det gælder også, hvis barnet er blevet omskåret.

 Derfor er Lægeforeningen enig i, at lovforslaget ikke skal lægge op til at indføre en pligt for sundhedspersoner til at politianmelde forældre, som mistænkes for at have fået foretaget ulovlig omskæring af deres barn, eller videregive oplysninger til politiet uden at indhente samtykke fra f.eks. forældrene. Lægeforeningen er dog bekymret for, at der med lovforslaget følger et større pres på sundhedspersoners beslutninger om at politianmelde og videregive oplysninger.

Lægeforeningen finder det særligt bekymrende, at lægerne ikke med lovforslaget sikres et tilstrækkeligt grundlag for i praksis at kunne foretage en vurdering af, hvorvidt der kan være mistanke om ulovlig omskæring, herunder hvornår en mistanke vil være af en sådan karakter, at den berettiger til videregivelse af oplysninger til politiet eller anklagemyndigheden.

Lægeforeningen efterlyser i den forbindelse, at der – af hensyn til lægernes retssikkerhed, men også intentionerne med lovændringen – i lovbemærkningerne angives eksempler på, hvornår der foreligger klare tilfælde af mistanke om ulovlig omskæring og hvilke gråzonetilfælde, der kan forekomme. Det er afgørende for lægers mulighed for at foretage en kvalificeret vurdering af, om betingelserne for videregivelse af oplysninger til politiet er opfyldt, at der som minimum i lovbemærkningerne angives nærmere forhold og kriterier, der vil skulle indgå i lægens konkrete vurdering.

Nedenfor findes Lægeforeningens bemærkninger til lovforslagets enkelte dele:

Ad ikke-terapeutisk omskæring af drenge

Lægeforeningen har noteret sig, at den foreslåede § 74, stk. 3, i autorisationsloven ikke ændrer på, at omskæringer uanset indikation kun lovligt kan foretages af en læge eller dennes medhjælp.

Lægeforeningen finder dog, at bestemmelsens ordlyd ved isoleret læsning kan give indtryk af, at omskæring af drenge under 18 år må foretages af andre end en læge eller dennes medhjælp, hvis der er tale om omskæring på medicinsk indikation.

Lægeforeningen opfordrer derfor Sundhedsministeriet til at omformulere bestemmelsen, så det fremgår tydeligt af selve ordlyden, at hverken omskæring på medicinsk eller ikke-terapeutisk indikation må foretages af andre end læger eller disses medhjælp.

Ad ændring af sundhedspersoners pligt til at rapportere utilsigtede hændelser

Lægeforeningen har ikke bemærkninger til denne del af lovforslaget, men vil opfordre til, at lovændringen følges op af en bred informationsindsats vedrørende de nye regler.

Ad afskaffelse af Styrelsen for Patientklagers pligt til at udgive en årsrapport

Henset til, at Styrelsen for Patientklagers årsrapporter ikke indeholder oplysninger, som ikke allerede offentliggøres i andre publikationer m.v., har Lægeforeningen ikke bemærkninger til forslaget.

Lægeforeningen ser frem til, at frigivelsen af ressourcer vil kunne bidrage til yderligere at nedbringe sagsbehandlingstiden i styrelsens klagesager – hvilket Lægeforeningen også over for bl.a. Sundhedsministeriet har efterspurgt i forbindelse med sit oplæg til et nyt klagesystem – samt udsigten til, at der udarbejdes flere praksissammenfatninger end hidtil til gavn for læringen i sundhedsvæsenet.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen