Gå til indhold

Høring til brug for evaluering af fremtidsfuldmagtsordningen

Velfungerende ordning, men dokumentation for fuldmagtsforholdet kunne gøres enklere

Den 2. maj 2022

Det er Lægeforeningens opfattelse, at den del af fremtidsfuldmagtsordningen, som vedrører udfærdigelse af lægeerklæring til brug for iværksættelse af fremtidsfuldmagten, er velfungerende og ikke giver anledning til større, praktiske problemer i hverdagen for de praktiserende læger, som bliver bedt om at udfærdige lægeerklæringen. Dette baseres på, at Lægeforeningens jurister kun har fået ganske få medlemshenvendelser om emnet siden oprettelsen af ordningen i 2017.

Baggrunden for dette kan også være, at det på nuværende tidspunkt måske kun er en mindre del af de registrerede fuldmagtsforhold, som er nået dertil, at fremtidsfuldmagten skal iværksættes, eller at befolkningens kendskab til ordningen måske ikke er så udbredt, selvom den snart har eksisteret i fem år.

Lægeforeningen var forud for ordningens ikrafttrædelse dybt involveret i udformningen af den erklæring, som lægen skal udfylde forud for iværksættelse af fremtidsfuldmagten, og det er Lægeforeningens opfattelse, at erklæringen opfylder det formål, som var hensigten med den.

Mens denne høring har været i gang, har Lægeforeningen imidlertid modtaget en henvendelse fra et medlem, som beskriver udfordringer ved den del af processen, der handler om fremtidsfuldmagtens etablering, dvs. før lægen involveres, idet der er set eksempler på, at der oprettes fremtidsfuldmagter, selvom fuldmagtsgiver på oprettelsestidspunktet var svært præget af demens.

Ordningen hviler netop på, at en fremtidsfuldmagt oprettes, mens fuldmagtsgiver selv er i stand til det. Lægeforeningen finder, at det er væsentligt, at denne forudsætning overholdes, da ordningen ellers ikke vil leve op til sit formål.

Med henblik på dokumentation af fuldmagtsforholdet påpegede Lægeforeningen i sit høringssvar fra juli 2017, at det vil være optimalt, at fremtidsfuldmægtigen præsenterer lægen for en kopi af registreringen af fremtidsfuldmagten hos Familieretshuset. Efter Lægeforeningens opfattelse vil en sådan løsning fortsat være relevant.

En kopi af registreringen af fremtidsfuldmagten kunne udgøre dokumentation for, at lægen – uanset fuldmagtsgivers helbredstilstand – er berettiget til at udfærdige lægeerklæringen og eventuelt videregive den til fremtidsfuldmægtigen eller en stedfortrædende pårørende.

Såvel fremtidsfuldmægtigen som en stedfortrædende pårørende kan være fuldkommen ukendte personer for lægen, og derfor er der behov for dokumentation af fuldmagtsforholdet.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen