Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar over Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

Styrket plan, men kvalitetssikring på nationalt niveau halter

17. april 2023

Lægeforeningen finder, at det foreliggende udkast til ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner” er et godt, men også nødvendigt udgangspunkt til at (ny)udvikle og styrke eksisterende kommunale akutfunktioner. Dette også set i lyset af et forventet behov for kapacitetsopbygning, som følge af den demografiske udvikling samt udlægning af opgaver fra sygehusene til primærsektoren.

Lægeforeningen kan også bakke op om beskrivelsen af lægers roller, opgaver samt klarhed om og kontaktinformationer til behandlingsansvarlig læge, så et eventuelt behov for behandling ikke forsinkes unødvendig.

Lægeforeningen er dog ikke i tvivl om, at en forudsætning for at opfylde det angivne formål om at understøtte en ensartet høj kvalitet i de sundhedsfaglige indsatser, der leveres på tværs af landet, vil være udvikling og fastlæggelse af en national monitorering på centrale indikatorer, der er forbundet direkte til akutfunktionerne. De opstillede kvalitetsstandarder giver sikkerhed for rammer, organisering og kompetencer i akutfunktionerne. Det er vigtigt, men det vil også være afgørende, at der indsamles data på nationalt niveau for, hvordan godt akutfunktionerne løser opgaverne og dermed fremskaffes et – så vidt muligt - aktuelt billede af kvaliteten af ydelserne i akutfunktionerne landet over. Der er behov for et nationalt supplement til den foreslåede lokale kvalitetssikring.

Præcisering af volumen

Lægeforeningen skal afslutningsvist anbefale, at Sundhedsstyrelsen definerer og præciserer, hvad der forstås ved ”et lille/tilstrækkeligt patientgrundlag” i afsnittet ”Volumen og vedligeholdelse af kompetencer” side 13-14. Det vil være et vigtigt sundhedsfagligt input, når kommuner skal overveje om de skal have en akutfunktion eller indgå i et formaliseret tværkommunalt samarbejde.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen