Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven (Mulighed for forudgående fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop)

Positivt at borgernes selvbestemmelsesret styrkes

29. juni 2023

Lægeforeningen ser positivt på lovforslaget om, at borgernes selvbestemmelsesret udvides, således at kravet om en aktuel sygdomssituation ikke længere er et krav ved fravalg af genoplivningsforsøg.

Lægeforeningen er dog fortsat af den opfattelse, at borgeren bør opfordres til at drøfte deres overvejelserne omkring fravalget og konsekvenserne heraf med egen læge.

Lægeforeningen lægger desuden vægt på, at der - for at den udvidede rettighed kan blive en realitet for alle borgere i målgruppen - på tværs af landet etableres en it-infrastruktur, som let kan tilgås i lægers daglige arbejde. Det er desuden vigtigt, at den digitale adgang til oplysninger om borgerens fravalg bliver et let tilgængeligt redskab for alle relevante aktører i sundhedsvæsenet i øvrigt. I den forbindelse er det væsentligt, at der afsættes de midler, som er nødvendigt for, at borgerens fravalg kan registreres i et landsdækkende system.

Man bør desuden på sigt arbejde hen imod, at også lægers forudgående fravalg af genoplivning efter gældende regler slår igennem på tværs af registre og sektorer i sundhedsvæsenet. 

Læger og andre sundhedspersoner må ikke kunne komme i klemme

Det fremgår af det fremsendte udkast til lovforslag, at et forsøg på genoplivning trods borgerens forudgående fravalg kun fritager for ansvar, i den situation, hvor lægen eller sundhedspersonen tilfældigt er til stede og af den grund ikke har adgang til oplysningerne i registret. Det er imidlertid afgørende for lægers og andre sundhedspersoners retssikkerhed, at de ikke kan stilles til ansvar for at have forsøgt genoplivning i andre typer af situationer, hvor der ikke har været mulighed for at tilgå oplysningerne. Det kunne fx være i tilfælde, hvor den pågældende læge eller sundhedsperson af tekniske eller andre årsager har været hindret adgang til oplysningen. Dette bør præciseres i lovforslagets bemærkninger.

Endelig er det væsentligt, at borgeren i forbindelse med fravalg af genoplivningsforsøg vejledes om risikoen for, at der kan opstå situationer, hvor oplysningen om fravalg ikke er tilgængelig for sundhedspersonen, og at det derfor i de situationer ikke kan udelukkes, at borgeren vil blive forsøgt genoplivet, selvom borgeren har registreret et ønske om fravalg af genoplivningsforsøg.

Med venlig hilsen
Anna Mette Nathan
Næstformand for Lægeforeningen