Gå til indhold

Lægeforeningens høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og forældelsesloven

15. januar 2024

Lægeforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar.

Lægeforeningen kan konstatere, at der i det væsentligste er tale om en genfremsættelse af det lov­ forslag, der var i offentlig høring i sommeren 2022. Lægeforeningen skal derfor henvise til Lægeforeningens tidligere afgivne høringssvar af 18. august 2022.

Tilsvarende beskyttelsesbehov for ansatte i sager om aktindsigt efter forvaltningsloven Lægeforeningen bifalder grundlæggende den beskyttelse af de offentligt ansatte i sager om aktind­sigt, som lovforslaget lægger op til. Desværre har Lægeforeningen noteret, at lovforslaget ikke læn­ gere indeholder mulighed for at afslå en anmodning om aktindsigt efter forvaltningsloven, hvis an­ modningen må antages at skulle tjene et chikanøst formål. Der er således alene lagt op til at lovfæste den allerede eksisterende retstilstand, hvor tærsklen for, hvad der kan begrunde en afvisning af akt­ indsigt efter forvaltningslovens§ 9 a, stk. 2, må betragtes som værende meget høj.

Lægeforeningen savner en nærmere begrundelse for, hvorfor det tidligere forslag, der gav mulighed for at afslå en anmodning om aktindsigt med henvisning til chikane, er udgået af det lovforslag, der nu er sendt i høring.

Lægeforeningen er bekendt med, at parter i afgørelsessager er sikret en videregående adgang til akt­ indsigt efter forvaltningsloven, men henleder også opmærksomheden på, at der i disse sager kan være helt tilsvarende beskyttelseshensyn at tage til den ansatte, der bliver udsat for chikane. Læge­ foreningen finder ikke, at en lovfæstelse af den eksisterende retstilstand udgør en tilstrækkelig be­skyttelse af de ansatte i denne type sager.

Ingen adgang til aktindsigt i den ansattes bemærkninger om udleverings­ spørgsmålet
Lægeforeningen hæfter sig ved, at det ikke er beskrevet i lovforslaget, hvorvidt de bemærkninger, som den ansatte fremsætter om, hvorvidt den ansattes navn skal undtages fra aktindsigt, kan blive genstand for aktindsigt, når bemærkningerne bliver gemt som dokument på aktindsigtssagen.

Lægeforeningen finder det væsentligt, at det præciseres i lovforslagets bemærk­ninger, at der ikke kan meddeles aktindsigt i den ansattes bemærkninger om ud­ leveringsspørgsmålet.

Med venlig hilsen

Camilla Noelle Rathcke
Formand for Lægeforeningen