Gå til indhold

Overlæge og afdelingslæge - hvad er forskellene i ansættelsesvilkår?

Fra tid til anden får FAS det spørgsmål, om der er væsentlige forskelle mellem ansættelse som overlæge og afdelingslæge i forhold til den økonomiske honorering og arbejdstid?

Der er især forskelle med hensyn til løn, pension, arbejdstid, overarbejde/merarbejde, dagstjeneste, vagthonorering og ferie. Om det er attraktivt økonomisk at være overlæge fremfor afdelingslæge, beror på en konkret vurdering. Dog er den samlede gennemsnitsløn væsentligt højere for overenskomstansatte overlæger end afdelingslæger.

Den gennemsnitlige bruttoløn inkl. vagthonorarer og bidrag til pension var for overenskomstansatte overlæger ansat på hospitaler i oktober 2022 på kr. 97.288 pr. md. Den gennemsnitlige bruttoløn inkl. vagthonorarer og bidrag til pension for alle afdelingslæger ansat på hospitaler i oktober 2022 på kr. 80.277 pr. md. Kilden til begge gennemsnitstal er Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

I enkelte situationer med lav vagtbelastning i tilstedeværelsesvagter, hvor det kan forekomme, at overlæger og afdelingslæger indgår i samme vagtlag, kan det for en umiddelbar betragtning for den enkelte vagt være lige så godt honoreret for afdelingslæger, mens det ved belastede vagter forholder sig helt modsat. Her er overlæger væsentligt bedre honoreret.

Samlet set honoreres overlæger bedre end afdelingslæger, hvilket dels er begrundet i ledelsesansvaret som overlæge, dels i at overlæger er ansat uden højeste tjenestetid, men dog normalt skal arbejde 37 timer, mens afdelingslæger kun er ansat til 37 timer ugentligt. 

Forskelle mellem overlæger og afdelingslæger - alle tal i aktuelt niveau ( april 2024):

  Overlæger Afdelingslæger
Løn

Grundløn m. vagt: 67.330,00 kr. md.(ansat  efter 01.04.21)
Grundløn u. vagt: 70.182,75 kr. md.(ansat før 01.04.21)

Overlæge ansat før den 1. oktober 2021 eller med mindst 3 års anciennitet som overlæger:

Grundløn m vagt: 70.182,75 kr. md.

Grundløn uden vagt: 71.754,83 kr. pr md.

Der kan aftales lokallønstillæg

Grundløn 62.130,42 kr.  md.
Der kan aftales lokallønstillæg
Pension 19,54% 18,66%
Arbejdstid

Uden højeste tjenestetid, men skal gennemsnitligt planlægges med 37 timer – som ikke væsentligt må overskrides

Gennemsnitligt 37 timer ugentligt

Ekstra arbejde Merarbejde skal aftales på forhånd og honoreres eller afspadseres med tillæg af 50%
Overarbejde ud over 37 timer honoreres med 643, 61 eller afspadseres med 50%
Vagt på tjenestestedet

Den ubelastede rådighed giver vagthonorar på 4.783,80 kr. på hverdage og 8.082,92 for weekend og helligdage.

Kun de belastede timer tæller i arbejdstiden og afspadseres.
Hvis vagten er for belastet, deles vagten, og vagthonoraret deles.

Der ydes i den situation særskilt timebetaling på hverdage i tidsrummet 18-21: 206,46 kr. pr. time,
i tidsrummet 21.00 - 23.00: 294,95 og
i  tiden mellem 23-08 i alt 3.390,52  kr.

Den særskilte timebetaling ved delt vagt i weekenden er i tidsrummet 08-18 på 214,72 kr, pr. time, i tidsrummet 18-21 på 429,46 kr. pr. time og i tidsrummet 21 – 08 4.647,33 kr.

Timerne indgår alle i arbejdstiden 1:1 uafhængigt af belastningen – dvs. også ved rådighed. Der ydes ulempebetaling på 69,59 kr. pr. time i følgende tidsrum:

Mandag-torsdag 20-08, fredag 20-24 samt lørdag og søndag 8 – 20.

Ulempebetalingen er 107,80 kr. pr. time i følgende tidsrum:

Lørdage og søndag 20 - 08 og mandage 00 - 08.

Tjeneste

Ved tjeneste udbetales et tillæg pr. time svarende til timebetaling for vagt på tjenestestedet. Tjeneste kan pålægges fra 18-23 hver 5. døgn, og tjeneste i weekenden to weekender om måneden. Der skal minimum ydes 6 timer i tjenesten

Der ydes ulempebetaling for normaltjeneste i samme tidsrum og med samme beløb som vagt på tjenestestedet. Tjenesten skal være mellem 6 og 13 timer.

Normaltjeneste/vagt på tjenestestedet efter kl. 18 kan højst pålægges hvert 6. døgn i gennemsnit. 

Vagt udenfor tjeneste

Den ubelastede rådighed honoreres med et vagthonorar 2.058,16 kr. på hverdage og 3.114,09 kr. i weekenden og på helligdage. Der er tale om døgnvagter i weekenden. Vagt udenfor tjenestestedet sker i weekenden eventuelt i kombination med tjeneste. I så fald ydes timebetalingerne jf. vagt på tjenestestedet

Vagt uden for tjenestestedet skal forudgås af minimum 6 timers normaltjeneste/vagt på tjenestestedet

Rådigheden honoreres med 1/3 time pr. times rådighed, der enten kan indgå i arbejdstiden eller udbetales med normaltimeløn

Det effektive arbejde indgår i arbejdstiden, og der ydes ulempetillæg for effektivt arbejde i samme tidsrum og med samme beløb, som vagt på tjenestestedet

Vagt uden for tjenestestedet kan højst pålægges hvert 3. døgn i gennemsnit

Beredskabsvagt

Den ubelastede rådighed honoreres på hverdage med 1.543,64 kr. og i weekenden med 2.182,19 kr. Vagten er altovervejende en telefonisk bagvagt

Beredskabsvagt findes ikke for afdelingslæger
Udbetaling af vagt

Effektive timer i vagten indregnes normalt i arbejdstiden, men kan aftales udbetalt til 672,57 kr. pr. time

Udbetalte timer honoreres som overarbejde, da afdelingslæger skal have 37 timer i gennemsnit som norm

Varslingstillæg for ekstraordinært tilkald på en fridag Overlæger får ikke varslingstillæg

Afdelingslæger får 1.987,79 kr. pr. ikke varslet vagt og hertil pensionsbidrag

Varslingstillæg ved ekstraordinært tilkald i forlængelse af planlagt tjeneste Overlæger får ikke varslingstillæg Afdelingslæger får 1.052,55 kr. pr. ikke varslet vagt og hertil pensionsbidrag 
Ferie Overlæger har sædvanlig løn under ferie, men kan aktivt tilvælge i stedet at have feriekort Afdelingslæger har ferie med feriegodtgørelse på:

12,95 % (12,5 % + 0,45 %) samt
den 6. ferieuge, der udbetales med 2,5 %

Det skal samtidig understreges, at man som overlæge skal forvente at have mere bunden tid på sin arbejdsplads end afdelingslæger. Denne tid er i vagten honoreret i form af vagthonorarerne for den ubelastede rådighed.