Gå til indhold

Rollen som overlæge

Hvad indebærer det, når du som yngre læge skifter til at være overlæge?
Og hvilke forskelle er der i ansættelsen som overlæge og som afdelingslæge?

Når du går fra at være yngre læge til en ansættelse som overlæge, får du en ny rolle og skal leve med andre overenskomstmæssige vilkår og forventninger end hidtil i din afdeling. Hvor du før var underordnet medarbejder, bliver du nu leder. Den nye rolle indebærer, at du skal opføre dig som og samtidig behandles som leder.

Overlægen er en lægelig ledelsesfigur

I bemærkningerne til overenskomstens § 2, stk. 2 er det med den nye overenskomst fra 2021 fastslået helt entydigt af overenskomstens parter, at en overlæge er en ledelsesfigur i sundhedsvæsenet. I bemærkningerne hedder det:

”En ansættelse som overlæge er en ansættelse som leder. Overlæger leder og organiserer det konkrete patientforløb / behandlingsindsats og kan være fx ansvarlig for arbejdstilrettelæggelsen i et team. Overlæger kan derudover også være involveret i specifikke opgaver, som f.eks. forskning, kvalitetsarbejde, præ- og postgraduat uddannelse, projektet m.v.

Overlægen medvirker, på baggrund af kliniske kompetencer, faglig indsigt og rutine, til at hospitalet kan leve op til krav i forhold til kvalitet, tilgængelighed, leveringsfriser og effektivitet. Overlægen har derfor et ledelsesmæssigt ansvar i forhold til at sikre hensigtsmæssige patientforløb og derigennem medvirke til en rationel organisering og drift af afdelingen.”

Overlæger løser ledelsesopgaver med udgangspunkt i, at overlægers faglige ekspertise er et afgørende fundament for en patientbehandling på et højt kvalitetsniveau. Overlæger spiller derfor en helt afgørende ledelsesrolle for en velfungerende patientbehandling og hospitalsdrift samtidig er lægeligt funderet. Det er samtidig også slået fast af overenskomstens parter, at de ansvarlige for lægelige ledelsesopgaver skal være overlæger.

Overlægen har medansvar for afdelingens drift

Du har som overlæge medansvar for hele afdelingens/hospitalets drift og udvikling og ikke alene for dit eget kliniske bidrag til patientbehandlingen i modsætning til, da du var yngre læge. Du skal som overlæge påtage dig et større ansvar helheden, herunder for hensigtsmæssige patientforløb, undervisning og faglig udvikling, samt hensigtsmæssig og rationel organisering og drift af din afdeling.

Alle overlæger skal samtidig kunne lede og organisere det konkrete patientforløb og den konkrete behandlingsindsats, så den bliver så effektiv som muligt for patienten og afdelingen. Udover klinisk ledelse har nogle overlæger derudover ansvar for specifikke opgaver, som f.eks. at være ansvarlig for kvalitetsindsats, uddannelse, projekter eller andet. Flere af dem vil med den nye stillingsstruktur fra 1. april 2022 blive løftet ind i den nye overlægefigur med særlige ledelsesopgaver – de ledende overlæger – der vil referere til afdelingens cheflæge.

Overlægen har indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse

Med ansvaret følger samtidig også en pligt og ret til at give sin mening tilkende overfor afdelingsledelsen, der som afdelingsledelse med bl.a. den ledende overlæge fortsat har det samlede ansvar for afdelingen.

Som overlæge forventes du at indgå i konkrete dialoger og give input og få indflydelse på afdelingen og hospitalet om, hvordan en hensigtsmæssig faglig udvikling, arbejdets tilrettelæggelse og fastlæggelse af ansvar og kompetence kan sikres. Hvis du som overlæge på en afdeling oplever, at arbejdsmængden og/eller intensiteten i arbejdet er uhensigtsmæssig, er det derfor naturligt, at du tager initiativ til en lokal dialog, da effektiv ressourceanvendelse og sikring af et godt arbejdsmiljø vil bidrage til et endnu stærkere sundhedsvæsen, hvor patienterne også fremadrettet får behandling af høj kvalitet, og hvor det er attraktivt at arbejde.

Overlægen er rollemodel

Som overlæge skal du endvidere gøre dig klart, at du som overlæge også bliver rollemodel for yngre læger og andet sundhedspersonale og spiller en central rolle for, at andre har en god arbejdsplads, oplever udvikling og arbejdsglæde, og at afdelingen leverer en god patientbehandling.

""

Overlægen arbejder uden højeste tjenestetid

Som overlæge arbejder du uden højeste tjenestetid men dog normalt 37 timer om ugen. Det medfører, at du som overlæge skal være mere fleksibel, hvad angår karakteren af arbejdet og tiden til at færdiggøre arbejdet for at varetage de ovenfor nævnte ledelsesopgaver.

I praksis bliver dit arbejde nu planlagt gennemsnitlig 37 timer/uge, men på dagen gør du dit arbejde færdigt uanset, at du derved kommer op over 7,4 timer den dag. Du skal nu tåle et uforudset/ikke planlagt arbejde på godt 40 timer/kvartal, uden at det figurerer som overarbejde. Er der kvartal efter kvartal et ikke ubetydeligt uforudset/ikke planlagt merarbejde, må du tage en drøftelse med din leder med henblik på at få færre opgaver og mindre ansvar. Alternativt skal der rejses en merarbejdssag i henhold til reglerne for dette i samarbejde med dine kolleger og din tillidsrepræsentant.

Overlægens løn og vagtbetaling er anderledes

Udover en anden arbejdstidsregistrering, får du som overlæge fremover foruden en anden løn også løn under ferie, pligt til at gå i overlægevagt og ret til efteruddannelse.

Se bestemmelserne for vagtbetaling her.

Se vejledning til vagtopgørelse her