Gå til indhold

Advarsel, afskedigelse og bortvisning - overlæger

Her kan du læse om forskellige former for sanktioner og begrundelser for afskedigelse, som overlæge ansat på hospital/sygehus.

Tjenstlig samtale

En tjenstlig samtale er en tilrettevisningssamtale, hvor din arbejdsgiver kan påtale et eller flere forhold, som din arbejdsgiver ønsker ændret.

Det kan være en samtale, hvor din arbejdsgiver blot instruerer dig i udførelsen af dit arbejde, eller meddeler dig en omlægning af opgaver eller arbejdsgange eller andet, der ligger inden for arbejdsgiverens ledelsesret.

Oftest er der dog tale om en samtale, hvor din arbejdsgiver vil oplyse dig om, at der er et eller flere forhold, som din arbejdsgiver ikke finder acceptabel, og som de ønsker ændret.

Der vil altid blive lavet et referat af en tjenstlig samtale, og dette referat kommer til at ligge på din personalesag. Du har mulighed for at komme med kommentarer til referatet, hvis du har nogle bemærkninger eller tilføjelser til referatet. Du skal dog huske, at et referat netop er et referat af det, der blev sagt og foregik på mødet.

Ud over at der bliver lavet et referat, kan du også blive præsenteret for en advarsel, en afskedigelse eller en bortvisning.

Advarsel

En advarsel er arbejdsgivers skriftlige meddelelse om, at en medarbejder ikke lever op til arbejdsgiverens forventninger, og at der skal ske en ændring af en bestemt adfærd – det kan være samarbejdsform, kvalitet i arbejdet eller andet.

En advarsel skal indeholde en konkret angivelse af, hvad medarbejderen har gjort, som ikke lever op til arbejdsgivers forventning samt en beskrivelse af konsekvensen, hvis medarbejderen ikke ændrer adfærd.

Afskedigelse

En afskedigelse kan være begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold.

Medarbejderens forhold kan sygdom, adfærd, kompetencer mv.

Virksomhedens forhold kan være besparelser, nedlæggelse af stillinger, omstruktureringer mv.

Uanset om en afskedigelse er begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold, skal en afskedigelse være saglig. Hvis en afskedigelse er usaglig, kan medarbejderen få en godtgørelse, men man kan aldrig forhindre en virksomhed i at afskedige en medarbejder.

Bortvisning

En bortvisning er, når din arbejdsgiver uden opsigelsesvarsel og med øjeblikkelig virkning ophæver dit ansættelsesforhold. Det vil sige, at lønnen stopper øjeblikkeligt. Du kan kun blive bortvist, hvis du groft har misligholdt ansættelsesforholdet, for eksempel ved tyveri, strafbare handlinger, udeblivelse eller illoyalitet.

Det er meget sjældent, at en arbejdsgiver bortviser en medarbejder.

Partshøring

Både en advarsel, en afskedigelse og en bortvisning er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Det vil sige, at en offentlig arbejdsgiver først skal foretage en partshøring, før den kan træffe en afgørelse.

Før der træffes afgørelse om advarsel, afskedigelse eller bortvisning, skal den ansatte have mulighed for at få kendskab til og kommentere arbejdsgiverens beslutningsgrundlag.

Der er ikke formkrav til en partshøring, men normalt vil en arbejdsgiver skriftligt meddele, at den påtænker at træffe en afgørelse (om advarsel, afskedigelse eller bortvisning), hvorefter medarbejderen typisk har mindst 14 dage til at afgive et høringssvar.

I bortvisningssituationer, hvor en arbejdsgiver skal handle hurtigt, vil høringsfristen kunne være meget kort.