Gå til indhold

Besparelser – hvordan er jeg stillet som overlæge?

Her får du bl.a. overblik over processen ved omplacering, ændringer i ansættelsen og afskedigelse.

 

Indskrænkninger, besparelser og omstruktureringer er et sagligt grundlag for, at du som overlæge eventuelt må tåle enten afskedigelse eller stillingsforandringer. Så svaret er, at overlæger kan afskediges, hvis der ikke er økonomi til en fortsat ansættelse.

Krav om saglighed

Der er imidlertid også en række krav til saglighed, der skal opfyldes. Det er almindelige ansættelsesretlige regler, forvaltningsloven, regler fra overenskomsten og for tjenestemænd også tjenestemandsregulativet. Skulle situationen opstå, anbefales det at kontakte såvel din lokale TR på sygehuset og sekretariatet i FAS.

Saglighedskravet betyder, at afskedigelsen eller omplaceringen skal være reelt begrundet i driftsmæssige hensyn og ske uden inddragelse af andre uvedkommende hensyn.

Almindeligvis vil der være generelle udvælgelseskriterier vedtaget i MED-udvalg på hospitalet for hvem, der peges på til at blive afskediget eller omplaceret. Det skal ske ved at arbejdsgiver foretager en konkret individuel vurdering af alle medarbejderes kvalifikationer for at vurdere, hvem der under de givne omstændigheder bedst kan undværes. Dvs. en individuel kvalifikationsvurdering set i forhold til fremtidige opgaver.

Det er ikke tilladt kun at bruge et særligt kriterium, der indirekte favoriserer nogen på andres bekostning. Der skal være et samlet skøn af en række forskellige kriterier for at være sagligt. Kun hvis arbejdsgiver bruger et usagligt kriterium, eller hvis der ikke er et tvingende driftsmæssige omstændigheder, vil der være grundlag for at undersøge nærmere, om det kan dokumenteres, at en afskedigelse eller omplacering er usaglig. Dette vil dog ikke i sig selv hindre en afskedigelse, men prisen kan blive højere for arbejdsgiver.

Det er altid vigtigt at få undersøgt, om en afskedigelse kan hindres, gennem den mindre indgribende mulighed det er, ved at omplacere til anden stilling – fx fordi der er en ledig stilling på en anden geografi. Hvis det er muligt, kan det være usagligt, at arbejdsgiver fastholder en afsked.

Ved bedømmelsen af sagligheden er det i øvrigt situationen på afgørelsestidspunktet (når den endelige beslutning træffes), der er afgørende. Dvs. at hvis der f.eks. på et senere tidspunkt opstår en ledig stilling, vil det ikke i sig selv være en hindring for en saglig afskedigelse, hvis den ikke var ledig på afgørelsestidspunktet.

Varsler for ændringer i ansættelsen

Ved stillingsændringer gælder i øvrigt, at arbejdsgiver i kraft af sin ledelsesret uvarslet kan foretage mindre ændringer i ansættelsesforholdet. Mere vidtgående stillingsændringer skal varsles af arbejdsgiver. Varslets længde er lig med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel. Den varslede ændring betragtes således som en opsigelse af ansættelsen med samtidigt tilbud om overgang til de ændrede vilkår efter varslingsperiodens udløb.

For tjenestemænd gælder en forflyttelsespligt inden for ansættelsesområdet til anden ”passende” stilling. For tjenestemænd, der er ansat før regionens dannelse (og dermed ansat i en mindre geografi i de gamle amter), og som sidder i samme stilling, skal det konkret undersøges nærmere, hvad de er pligtige til. FAS tog forbehold for større ansættelsesområde ved regionens dannelse i 2007. Tjenestemænd skal også ”tåle” en mindre stillingsændring. Lønnen skal dog undtaget funktionstillæg fortsætte uændret.

Arbejdsgivers opsigelse af dig

Tjenestemænds opsigelsesvarsel er 3 måneder. Hvis tjenestemænd afskediges som følge af, at deres stilling nedlægges og de ikke samtidig tilbydes en anden passende stilling har det ret til rådighedsløn i 3 år. Det er dog meget sjældent, at kriterierne for rådighedsløn i praksis er opfyldt.

For overenskomstansatte overlæger er opsigelsesvarslet 6 måneder fra regionens side. Ved uafbrudt ansættelse som læge i 10 år eller mere i samme region er der hertil en fratrædelsesgodtgørelse, der svarer til 3 måneders løn. Dette gælder dog ikke for tjenestemænd.

For både overenskomstansatte og tjenestemænd gælder, at opsigelse altid skal være skriftlig. en skal senest være meddelt (fremme ved modtageren) den sidste dag inden den måned efter hvis udløb, opsigelsesvarslet begynder at løbe.

Processen ved afsked

Forløbet starter typisk med, at berørte overlæger indkaldes til møde med nærmeste leder. Ved dette møde meddeles mundtligt evt. omflytning eller påtænkt opsigelse, og der udleveres en sindet-skrivelse (eller partshøringsskrivelse) med begrundelse for den påtænkte beslutning. Ved mødet har overlægen ret til at medtage en bisidder. Typisk henvender arbejdsgiversiden sig til TR og beder dem sidde stand-by på mødetidspunktet, så medlemmet, der først bliver klar over situationen ved indkaldelsen til samtalen, kan bede en tillidsrepræsentant om at gå med.

Medarbejderen har herefter ret til at komme med sine bemærkninger/indvendinger under partshøringen. Fristen er typisk 10-14 dage for at indlevere partshøringen til arbejdsgiveren. Sekretariatet i FAS kan yde juridisk bistand i den forbindelse

For tjenestemænd gælder i øvrigt, at organisation også skal partshøres.

Der er også inden afgivelse af partshøringen mulighed for at bede om ekstra uddybende møde(r) om nødvendigt. Typisk vil TR eller sekretariatet være bisiddere her. I denne fase kan der efter omstændighederne også være mulighed for forhandling af en aftale om fratrædelsesvilkår, som træder i stedet for en opsigelse.

Den endelige opsigelse skal meddeles skriftligt, og opsigelsesvarslet begynder at løbe fra udgangen af den måned, hvor den skriftlige opsigelse meddeles. Samtidig skal arbejdsgiveren ifølge overenskomsten underrette FAS. FAS kan herefter vurdere, om opsigelsen er saglig. Hvis det ikke er tilfældet, kan FAS indenfor en måned bede arbejdsgiveren om en forhandling. Hvis der ved forhandlingen ikke opnås en tilfredsstillende løsning, kan FAS herefter vælge at indbringe afskedigelsen for et afskedigelsesnævn. Nævnet kan tilkende medlemmet en godtgørelse for usaglig afsked, men ikke hindre en afsked. Det er særdeles sjældent, at en sag bringes i et afskedigelsesnævn.

Hvad gør jeg, hvis jeg informeres om, at jeg skal omplaceres eller afskediges?

Du kan umiddelbart kontakte konsulenten i FAS, der har ansvar for den region, din arbejdsplads er placeret i. Samtidig vil det være naturligt at kontakte den lokale tillidsrepræsentant, så du på den måde kan få den bedst mulige rådgivning og hjælp i situationen.