Gå til indhold

Seniorvilkår

Seniorvilkår for overlæger omfatter to forhold. Dels ret til ekstra frihed/udtrædelse af vagten og dels mulighed for nedsat arbejdstid.

Hvilke seniorvilkår gælder for overlæger?

Seniorvilkår for overlæger omfatter to forhold. For det første giver overenskomsten ret til ekstra frihed eller at udtræde af vagten. For det andet er der i henhold til rammeaftale om seniorvilkår mulighed for nedsat arbejdstid/løn, men med bibeholdelse af det fulde pensionsbidrag.

Overlæger har ikke herudover adgang til særlige rettigheder eller muligheder som senior overlæge i henhold til overenskomsten eller andre centrale aftaler. Det udelukker ikke, at der lokalt eller regionalt kan være supplerende seniorpolitikker og muligheder for seniore overlæger. Information herom kan fås ved henvendelse til din tillidsrepræsentant.

Overenskomstens seniorvilkår

Overlæger har ret til at udtræde af vagt på tjenestestedet (§ 16 i overenskomsten), når man er fyldt 62 år. Tilsvarende har overlæger ret til at udtræde af vagt udenfor tjenestestedet (§ 17 i overenskomsten), når man er fyldt 64 år. Overlæger har derimod ikke ret til at udtræde af beredskabsvagt (§ 18 i Overenskomsten).

Hvis en senior overlæge fortsat går i vagt, er der ret til ekstra 2 ugers frihed med løn om året. Retten gælder for overlæger, der efter det 60. år deltager i vagt på tjenestestedet og for overlæger, som efter det 62. år deltager i vagt uden for tjenestestedet eller i beredskabsvagt. Retten til ugers frihed med løn om året gradueres i forhold til beskæftigelsesgraden.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis du fortsat ønsker at gå i vagt, kan din arbejdsgiver ikke pr. automatik varsle dig ud af vagt med henvisning til, at det på grund af din alder bliver dyrere at have dig ansat i en stilling med vagt, fordi du skal have ekstra to ugers frihed. Det er ikke i overensstemmelse med overenskomsten. Hvis du kommer i den situation, bør du kontakte Overlægeforeningen og få bistand.

""

Nedsat tid

De regionale arbejdsgivere og Forhandlingsfælleskabet for alle fagforeninger har sammen indgået en central aftale om mulighed for at få nedsat arbejdstid fra det fyldte 52. år. Denne aftaler gælder også for overlæger.

Aftalen betyder ikke, at du som overlæge har ret til at gå ned i tid, men at der er mulighed for, at det kan aftales med din arbejdsgiver. Omvendt kan din arbejdsgiver ikke pålægge dig at gå ned i tid med henvisning til din alder. Typisk anvendes aftalen for ansatte, der er fyldt 60 år, men giver altså mulighed fra det fyldte 52. år.

Nedsat tid efter Rammeaftale om seniorvilkår (pdf) giver mulighed for, hvis du og din leder kan blive enige herom, at få nedsat din arbejdstid og parallelt hermed din løn, samtidig med at du opretholder din pensionsindbetaling, som om du fortsat var fuldtidsbeskæftiget. Muligheden gælder for både overenskomstansatte og tjenestemænd.

Typisk nedsættes arbejdstiden fra fem til fire dage ugentligt, men der kan aftales andre modeller.

Aftalen skal tiltrædes af FAS

Det sker for at hindre, at du kommer under et urimeligt pres for at gå ned i tid fra din ledelse, hvis du ikke ønsker at gå ned i tid. Det er den lokale tillidsrepræsentant, der har aftale- og forhandlingsretten. Du skal derfor sørge for at involvere ham/hende i processen for at få bistand og aftalen effektueret.