Gå til indhold

Funktions og kvalifikationsløn

Vejledende kriterier for funktionsløn og kvalifikationsløn - gælder for overlæger, lægelige chefer og sygehuslæger

Indgår som en del af overenskomst for overlæger samt lægechefer.)

Det bemærkes, at listen over vejledende kriterier ikke er udtømmende.

A. FUNKTIONSLØN

Som eksempler på funktioner og arbejdsområder, der decentralt kan anvendes som eventuelle kriterier for aftaler om funktionsløn/tillæg kan nedenstående nævnes.

Tillæggene kan ydes til lægelige chefer, overlæger og sygehuslæger, der enten selv varetager opgaverne eller er ansvarlige for opgavernes varetagelse:

 • Omfattende eller særligt administrativt og/eller fagligt ansvar eller opgaver
 • Regionale specialefunktioner, specialist- eller ekspertfunktioner
 • Uddannelses-, undervisnings eller forskningsopgaver. Eksempler: uddannelsesansvarlig, uddannelseskoordinator, klinisk vejleder, forskningsvejleder, evalueringsopgaver, undervisning og vejledning af andre faggrupper
 • Formidlings- og informationsaktiviteter
 • Regionale visitationsopgaver
 • Særligt belastet arbejde eller arbejdsvilkår. Eksempelvis belastede arbejdsforhold, særligt belastende eller hyppige vagter, bagvagtsfunktion for lægestuderende eller læger tidligt i uddannelsesforløbet
 • Særlige instruktions- eller supervisionsopgaver
 • Præhospitalsbehandling
 • Udvikling af samarbejdsformer, eksempelvis projektarbejde, teamarbejde
 • Varetagelse af grenspecialer, herunder regionale specialefunktioner samt konsulent- og specialistfunktioner
 • Varetagelse af regionale visitationsopgaver
 • Arbejde ved geografisk adskilte enheder
 • Ekstraordinært meget planlagt merarbejde
 • Særlig aftalt assistance på eller for andre afdelinger, afsnit eller for eksterne parter
 • Patienttransport
 • Deltagelse i udrykningstjeneste med lægeambulance – patient eller donortransport
 • Katastrofeberedskab
 • Kvalitetssikring

B. KVALIFIKATIONSLØN

Som eksempler på elementer, der kan indgå ved fastsættelse af kvalifikationsløn kan nedenstående nævnes:

 • Relevant efteruddannelse af betydning for arbejdet
 • Ledelsesmæssige eller administrative kvalifikationer
 • Samarbejdskvalifikationer, eksempelvis i forbindelse med tværfagligt samarbejde
 • Forskningsmæssige kvalifikationer
 • Særlig faglig ekspertise eller interesse
 • Høj faglig standard såvel diagnostisk som behandlingsmæssigt
 • Kvalitet, etik og effektivitet i opgaveløsningen
 • Høje operative færdigheder
 • Kommunikative kvalifikationer
 • Pædagogiske kvalifikationer. Eksempelvis undervisningserfaring, pædagogisk uddannelse
 • Særlige kvalifikationer til brug for instruktions- eller supervisionsopgaver
 • Udviklingsorienteret, idérig
 • Lokalkendskab
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Øvrige personlige egenskaber