Gå til indhold

Spørgsmål og svar om Ydelsesoverblik

Her får du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål til brugen af Ydelsesoverblik.

Adgangen til løsningen ”Ydelsesoverblik” ligger under 1login i lægesystemet. Se pixievejledningen for skærmbilleder der nøje forklarer vejen derhen [link kommer].

På sigt vil løsningen kunne tilgås via Klink+ i lægesystemet.

It-løsningen, Ydelsesoverblik, giver dig som klinikejer et let og visuelt overblik over din kliniks ydelsesafsætning. Visningerne skal gøre det lettere at få overblik over brug af nye ydelser, korrekt brug af ydelserne og gøre det lettere at følge med i klinikkens brug af ydelser i relation til højestegrænsebestemmelsen (§ 93-opgørelsen). Læs mere herom i Overenskomst om almen praksis. 

Formålet er at give klinikken adgang til så tidstro data over ydelsesafsætningen som muligt. Opgørelserne laves derfor førend, der er sker endelige afregning med regionen. 

Den endelige ydelsesafregning med regionen finder først sted, når der er korrigeret for retur/fejlregninger op imod 8 uger efter ydelsesregistreringen.

Det er vigtigt at understrege, at de statistiske opgørelser kun er vejledende for klinikkens endelige ydelsesafregning. Dette forbehold gælder alle udtræk og statistiske opgørelser i it-værktøjet og skyldes flere forhold:

1.    Tidstro data
Upload af ydelsesdata sker før der er sket endelig afregning mellem klinikken og regionen. I en gennemsnitlig klinik udgør andelen af retur/fejlregninger cirka 2 % af omsætningen. Enkeltydelser kan der være mere variation på. 

2.    Returregninger hos XMO
Klinikker med XMO-abonnement ligger gennemsnitligt 2 % højere end det faktiske forbrug, da systemhuset aktuelt ikke har en løbende frasortering af returregninger i de afregningsfiler, der uploades til løsningens ydelsesdatabase. Det har indvirkning på regionsgennemsnittet for alle klinikker uanset systemhus, og betyder en fejlmargen i størrelsesordenen 1 %. Hertil kommer variation imellem klinikker.

3.    Passanter
Ydelsesdata giver ikke mulighed for at skelne mellem egne patienter og passanter. Det betyder, at gennemsnittet i § 93 opgørelserne ”kunstigt” vil blive lidt højere. Dette er reelt kun en udfordring for de klinikker, hvor passantafregningen er mærkbar. Den gennemsnitlige andel af passantafregning er på landsplan 2 pct. Det viser sig, at cirka 65 klinikker har mindst 5 % passantafregning.

4.    Sen afregning
Hvis klinikker afregner ydelser sent (fx afregner sin december-honorering i januar), så vil ydelserne fremstå skævt ift. den korrekte § 93-opgørelse. Det vurderes at være et problem, der sjældent forekommer, og vil kun kunne være et problem i årets første og sidste måned. 

Løsningen giver klinikken en aktuel grafisk fremstilling af den § 93 (tidl. 87) opgørelse, klinikken i dag kan hente med tidsmæssig forsinkelse på sundhed.dk, og som viser, hvordan klinikkens ydelsesafsætning ser ud fx i forhold til højestegrænsen.

Indholdet er derfor enslydende, men formålet med den nye løsning har bl.a. været at give visninger, der bygger på mere tidstro data med de forbehold der følger med som beskrevet under datakvalitet. 

Ja. Den nye database med ydelsesdata overholder både PLO’s dataprincipper og den eksisterende databehandleraftale. PLSP som administrerer databasen har en underdatabehandleraftale med systemhuset om opbevaring af ydelsesdata fra klinikken.

Forud for etableringen af den fælles ydelsesdatabase har PLO fået en juridisk vurdering af, om dette krævede en opdatering af klinikkernes aktuelle databehandleraftale med systemhusene. Her blev det konkluderet, at databasen kan etableres indenfor gældende aftale, bl.a. fordi PLPS-platformen allerede indgår som underdatabehandler for alle systemhuse.

Herudover er det KUN klinikkerne selv, der har adgang til løsningens statistiske visninger.

Teknisk hjælp
Spørgsmål til den tekniske del af løsningen skal rettes til PLO’s leverandør af løsningen, PLSP, tlf.: 88743057 mandag-fredag kl. 08:00 -15:30 eller mail: support@plsp.dk.

På sigt vil den tekniske support overgå til systemhuset.

Spørgsmål til overenskomstens ydelser
Spørgsmål til brugen af overenskomstens ydelser skal rettes til PLO’s medlemsservice: mail til PLO@dadl.dk eller telefon 35 44 84 77. 

 

Højestegrænsen baserer sig på ydelser per patient. For at gøre sammenligningen læsbar, så ganges der op med 1000 patienter. Vær opmærksom på dette, når du aflæser statistikkerne.

I denne version af løsningen, er det ikke muligt at begrænse adgangen til data til fx klinikejeren af eller praksismanageren. Det forventes at blive en mulighed i kommende versioner.

Udgangspunktet er, at alle i klinikken vil have adgang til løsningen og dens visninger, når der er logget ind via systemhuset.

Ønsker du at spærre adgangen, skal du kontakte PLSP. Ved at angive dit ydernummer kan PLSP fjerne klinikkens adgang til løsningen. Det betyder, at alle i klinikken vil være afskåret fra løsningens visninger mv. 

I takt med at løsningen udbygges med flere visninger, vil der komme begrænsninger i hvem der kan tilgå de enkelte visninger. 

Det er vigtigt at understrege, at det er KUN klinikkerne selv, der har adgang til ydelsesdata i databasen. PLO har fx ikke adgang.

Det er muligt at spærre klinikkens adgang til løsningen, men udgangspunktet er, at klinikkens ydelsesafsætning bibeholdes i databasen for at beregningen af benchmark bliver korrekt. Dog med anonymiseret ydernummer.

Klinikker som min defineres som de 10 klinikker, som ligner ens egen klinik mest baseret på udvalgte faktorer. Herunder:
1. Antal patienter pr. kapacitet, som ligger tættest på min klinik
2. Antal patienter over 60 år pr. kapacitet, som ligger tættest på min klinik
3. Klinikker, der ligger indenfor en given radius, der imødekommer kriterium 1 og 2.